تماس با مجله

آدرس پستی

تهران اوین دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین

تماس اصلی

محمد حسین آدابی
سردبیر
دانشگاه شهید بهشتی
تهران اوین دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین
تلفن ثابت: 29905619
ایمیل: res.earth.sci@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir