هیات تحریریه

مدیر مسئول

  1. جواد اطاعت, دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیات تحریریه

  1. محمد حسین آدابی, دانشگاه شهید بهشتی
  2. ايرج رساء, دانشگاه شهید بهشتی
  3. عباس صادقی, دانشگاه شهید بهشتی
  4. محمد تقی رضویان, دانشگاه شهید بهشتی
  5. حسن لشکری, دانشگاه تربیت مدرس
  6. قاسم عزیزی, دانشگاه تهران

سردبیر

  1. محمد حسین آدابی, دانشگاه شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی

  1. محمد حسین آدابی, دانشگاه شهید بهشتی

ویراستار ادبی

  1. محمد تقی رضویان, دانشگاه شهید بهشتی