palette
پهنه‌بندی دمای ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) و خوشه‌بندی فازی
هجر سادات حسینی, همت اله رورده, جمال قاسمی, یدالله یوسفی

چکیده

اقلیم یکی از مهم­ترین عوامل محیطی است که بر زندگی و فعالیت انسان­ها موثر است. لذا شناخت پهنه­های  اقلیمی جهت برنامه­ریزی و توسعه فضایی نواحی مختلف ضروری می­باشد. هدف این تحقیق پهنه­بندی دما در ایران با روش خوشه‌بندی فازی است. داده‌های میانگین روزانه درجه حرارت خشک، بیشینه درجه حرارت، کمینه درجه حرارت، دمای نقطه شبنم و درجه حرارت تر ۶۳ ایستگاه سینوپتیک ایران در بازه زمانی ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۳ از سازمان هواشناسی اخذ شد. با توجه به عدم قطعیت، داده‌های اقلیمی، در جهت به حداقل رساندن عدم قطعیت داده‌های موجود با روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) فشرده و کاهش بعد داده شد و با روش خوشه‌بندی فازی (Fcm)، خوشه‌بندی گردید. نتایج نشان داد که روش خوشه‌بندی فازی به خوبی قادر است طبقه‌بندی دمایی قابل قبول و مناسبی را برای ایران ارائه دهد. نتایج این تحقیق ۶ خوشه دمایی را در ایران نشان می­دهد. پهنه­های دمایی ایران از دریای خزر، خلیج­فارس و دریای عمان و رشته کوه البرز و زاگرس و نواحی داخلی ایران تبعیت می­کند. از نتایج این پژوهش می­توان در جهت مقاصد کشاورزی و مدیریت منابع آبی کشور و هم­چنین گردشگری استفاده کرد.

واژگان کلیدی
خوشه‌بندی فازی (Fcm)، نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD)، نواحی دمایی، ایران

منابع و مآخذ مقاله

-افراخته، ح. و بستاني املشي، ي.، 1389. روشي جديد به منظور خوشه‌بندي داده‌هاي سرعت باد در نيروگاه‌هاي بادي با استفاده از الگوريتم هاي FCM وPSO، نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، سال 8، شماره 3، ص 210-214.

-جهانبخش، س.، زینالی، ب. و اصغری سراسکانرود، ص.، 1393. تحلیل و پهنه‌بندی فراوانی توفان‌های گرد و غباری ایران با استفاده از خوشه‌بندی فازی(fcm)، فصلنامه پژوهش‌های بوم-شناسی شهری، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، شماره ۱۰، ص 85-98.

-چنگایی، ح.، محمودی، م. و موسوی، س.ع.، 1393. بهبود سیگنال گفتار با استفاده از ترکیب الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد و آنالیز LPC، اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور، ص 1-14.

-خسروي، م.، دوستكاميان، م.، ميرموسوي، س.ح.، بيات، ع. و بيگ رضايي، ا.، 1393. طبقه‌بندي دما و بارش در ايران زمين با استفاده از روش‌هاي زمين آمار و تحليل خوشه‌اي، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال چهارم، شماره ۱۳، بهار ۱۳۹۳، ص 121-132.

-رحیمیان، م.، 1392. کاربرد تجزیه مقدار تکین در پردازش تصویر، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد، اساتید راهنما دکتر اصغر کرایه چیان و دکتر فائزه توتونیان.

-شکوئی، ح.، ۱۳۸۸. فلسفه جغرافیا، انتشارات گیتاشناسی، چاپ چهاردهم، تهران، 313 ص.

-عطایی، ه. و رحیمی ح.پ.، 2016. پهنه‌بندی دمایی آغاز و خاتمه فصول استان کردستان با استفاده از روش‌های نوین آماری، کنفرانس بین-المللی معماری، شهرسازی، مهندسی عمران، هنر و محیط، ص 1-19.

-علیجانی، ب.، 1374. آب و هوای ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم، 183 ص.

-مسعودیان، ا. و کاویانی، م.، 1386. اقلیم شناسی ایران، چاپ اول، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۷۹ ص.‌

-مرتضوي، س.ا. و جواهريان، ع.، 1392. کاربرد تجزيه مقدار منفرد در تضعيف نوفه تصادفي در داده‌هاي مصنوعي و واقعي لرزه اي، پژوهش نفت، دوره 24، شماره 80، ص 123-134.

-مزیدی، ا.، شفیعی، ش. و ابراهیمی، ر.، ۱۳۹۱. تعیین نواحی اقلیمی استان‌های کردستان و همدان با استفاده از روش‌های آماری نوین و GIS. اندیشه جغرافیایی، سال ششم، دوره 6، شماره 12، ص 51-67.

-منتظري، م.، 1390. شناسايي فصول دمايي ايران به روش تحليل خوشه‌اي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال ۲۶، شماره دوم، شماره پياپي۱۰۱، ص 173-198.

-نيك نژاد، س.ا.، نبي بيدهندي، م. و جمالي، ج.، 1389. مقايسه دو روش fk و SVD براي جداسازي امواج بالارونده و پايين رونده در داده‌هاي پروفيل لرزه‌اي قائم. دوره 5، شماره 3؛ ص 25-32.

-Bharath, R., Srinivas, V.V. and Basu, B., 2015. Delineation of homogeneous temperature regions: a two‐stage clustering approach, International Journal of Climatology,‏ v. 35, Issue 15, p. 4707-4727

-Ghasemi, J., Ghaderi, R., Mollaei, M.K. and Hojjatoleslami, S.A., 2013. A novel fuzzy Dempster–Shafer inference system for brain MRI segmentation, Information Sciences, v. 223, p. 205-220.‏

-Hathaway, R.J. and Bezdek, J.C., 1988. "Recent convergence result for fuzzy c-means clustering algorithms," J. of Classification, v. 5(2), p. 237-247.

-Ramos, M.C., 2001. Divisive and hierarchical clustering techniques to analyse variability of rainfall distribution patterns in a Mediterranean region, Atmospheric Research, v. 57(2), p. 123-138.‏

-Romero, R., Sumner, G., Ramis, C. and Genovés, A., 1999. A classification of the atmospheric circulation patterns producing significant daily rainfall in the Spanish Mediterranean area, International Journal of Climatology, v. 19(7), p. 765-785.‏

-Zhou, D., Khan, S., Abbas, A., Rana, T., Zhang, H. and Chen, Y., 2009. Climatic regionalization mapping of the Murrumbidgee Irrigation Area, Australia, Progress in Natural Science, v. 19(12), p. 1773-1779.‏

-Unal, Y., Kindap, T. and Karaca, M., 2003. Redefining the climate zones of Turkey using cluster analysis, International Journal of Climatology, v. 23(9), p. 1045-1055.‏


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.