palette
مطالعه کانی شناسی و ژنز کانسار آهن کامو (میمه – اصفهان)

چکیده

یکی از مناطق مستعد جهت پی­جویی و اکتشاف اندیس­های فلزی از جمله آهن، در شمال شرق اصفهان واقع شده است. برونزد وسیعی از توده گرانیتوئیدی در محدوده مورد مطالعه و اطراف آن (گرانیت­های کرکس) وجود دارد که بیشتر واحدهای چینه‌شناسی قبل از الیگومیوسن منطقه را قطع کرده است. لیتولوژی منطقه شامل ماسه‌سنگ های ریز تا درشت‌دانه، دولومیت­های توده­ای، آهک‌های کرم رنگ فسیل­دار و توده‌های نفوذی منطقه به ترتیب فراوانی شامل کوارتزمونزونیت، کوارتزمونزودیوریت، گرانودیوریت و گرانیت می­باشد. گرانیت­های منطقه در زون فرورانش و قبل از تصادم تشکیل و از نوع (VAG) هستند و از نظر ماگمایی جزء سری کالکو آلکالن (CAG) می­باشند که دم­های داسیتی فراوانی در آن نفوذ کرده است. سنگ‌های آتشفشانی منطقه شامل پورفیروداسیت، آندزیت و کوارتزلاتیت به سن میوسن تا پلیوسن است. منشاء آهن، ماگمای گرانیتی نیمه عمیق با موتور محرکه عظیم گرمایی که ضمن گسیل دادن سیالات حاوی عناصر به افق‌های بالا و حمله به سنگ‌های آهک و دولومیت­ها اسکارن­زایی با ترکیب کانی­شناسی آندرادیت، گرسولر، هسونیت، اپیدوت، لیپیدوکرولیت، زوئیزیت و هدنبرژیت شده است. علاوه بر این، سیالات گرمابی سبب تشکیل کانی­های دگرسانی کائولینیت، مونت موریلونیت کلریت و سرسیت گردیده و پدیده سوپر ژن در غنی شدگی کانسار آهن در سطح نقش اساسی داشته است که شاهد اصلی آن کلاهک آهنی (گوسان) است. معدن آهن کامو که بر روی آن واقع است از کانی­های آهن مانند مگنتیت، هماتیت، لیمونیت، گوتیت و پاراژنزهای آن تشکیل شده است. مگنتیت و کانی­های سولفیدی مانند پیریت و کالکو پیریت و با منشاء ماگمایی، نسل اول کانی­زایی اسکارنی و دگرسانی­های حاصل از سیالات ماگمایی نسل دوم و پدیده سوپرژن نسل سوم کانی­سازی (هماتیت، لیمونیت، کوولیت، گوتیت) منطقه کامو را تشکیل داده­اند. بنابراین ژنز اصلی کانسار آهن کامو به صورت اپی ژنتیک هیدروترمالی می­باشد.

واژگان کلیدی
گوسان، آلتراسیون، اسکارن، سوپرژن، کامو.

منابع و مآخذ مقاله

-آدابی، م.، 1390. ژئوشیمی رسوبی، مرکز پژوهشی ایران زمین چاپ دوم، 530 ص.

-آقانباتی، ع.، 1383. زمینشناسی ایران، جلد اول، انتشارات سازمان زمینشناسی کشور، 586 ص.

-اسماعیلی، ا.، 1394. رساله دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، 195 ص.

-امامی، م. و عمیدی، س.، 135. نقشه زمین-شناسی چهارگوش کاشان با مقیاس 1:250000 شماره 7، سازمان زمینشناسی کشور.

-آهنکوب، م.، 1382. بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی هاله دگرگونی توده گرانیتوئیدی قهرود، پایاننامه فوق لیسانس دانشگاه اصفهان، 273 ص.

-برنا، ب. و جانثاری، م.ر.، 1372. طرح اکتشافات سیستماتیک موضوعی، گزارش عملیات اکتشافات چکشی و متالوژنی در ورقه 1:100000 کاشان، گزارش سازمان زمینشناسی کشور.

-بهزادی، م.، 1382. بررسی کانسار آهن ایران مرکزی، رساله دکتری زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

-بنیطبا، م.، و طهماسبی نمکی، ز.، 1381. نگرشی به زمینشناسی پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگهای آذرین نیاسر کاشان، هفتمین همایش سالانه انجمن زمینشناسی ایران.

-حاجیعلیلو، ب.، 1368. بررسی پتانسیلهای معدنی منطقه قمصر کاشان، پایاننامه فوقلیسانس دانشگاه تربیت معلم تهران، 311 ص.

-حسنزاده، ج.، 1357. مطالعه پترولوژی سنگهای آذرین ناحیه قمصر جنوب کاشان، پایاننامه کارشناسیارشد دانشگاه تهران، 243 ص.

-حسنی پاک، ع.ا.، 1374. گزارش پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک سیمای ژئوشیمیایی و متالوژنی در محدوده برگههای کاشان، نطنز، طرق، سازمان زمینشناسی کشور با مشاورت شرکت توسعه علوم زمین، 341 ص.

-جعفر زاده، م. و قربانی، م.، 1374. زمینشناسی ایران، کانسارهای آهن ایران، 492 ص.

-رادفر، ج. و علایی مهابادی، س.، 1364. نقشه زمینشناسی با مقیاس 000/100/1 کاشان سازمان زمینشناسی کشور.

-رسا، ا. و براتی، م،. 1385. مطالعه واکنشهای رداکس در تبدیل کانی مگنتیت به هماتیت دومین همایش زمینشناسی و محیط زیست، 516 ص.

-سهندی، م.ر.، 1379. گزارش پروژه اکتشافات سیستماتیک بر روی کمربند ارومیه دختر، 421 ص.

-فتحیان پور، ن.، 1385. مطالعات مغناطیس سنجی اندیس معدنی سنگ آهن کامو از توابع میمه، 33 ص.

-قاسمی، پ.، 1387. گزارش اکتشاف سنگ آهن کامو، شرکت آروین کانه اصفهان، 29 ص.

-قربانی، م.، 1386. زمینشناسی اقتصادی- ذخایر معدنی و طبیعی ایران، 492 ص.

-قهرایی پور، م. و کریمی، ح،ر.، 1389. نقشه زمین-شناسی کامو 25000 :1، سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور.

-کریم پور، م. و سعادت، س.، 1381. زمینشناسی اقتصادی کاربردی ایران، دانشگاه مشهد، 522 ص.

-کوثری، س. و پارسی، ب.، 1373. مطالعه و ارزیابی اندیسهای معدنی (دره کامو)، فصلنامه علوم زمین شماره 13، 231 ص.

-مولایی بیرگانی، غ.، 1369. پی جویی پهنه میمه – قهرود – طرق، سازمان زمینشناسی کشور، گزارش شماره 28، 96 ص.

-نوربهشت، ا.، بشیری، ا. و مکیزاده، م.ع.، 1388. پژوهشهای پترولوژیکی و ژئوشیمیایی اسکارنها در منطقه دره کامو (جنوب باختر کاشان)، فشرده مقالات سومین همایش انجمن زمینشناسی ایران، دانشگاه شیراز، 563 ص.

-Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran, new data and interpretations, Tectonophysics, v. 229, p. 211-283.

-Berberian, M. and King, G.C.P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran, Canadian Jornal of Earth Sciences, v. 18, p. 210-265.

-Emami, H., 1981.Geologie de la region de Qom- Aran (Iran) Contribution an Ietude dynamique ET geochimique du volcanism Tertiaire de I Iran Central (These), 384 p.

-Chappell, B.W. and White, A.J.R., 1992. I-and S-type granites in the Lachlan Fold Belt, Transaction of Royal Society of Edinberg, Earth Sciences, v. 83, p. 1-26.

-Forster, H., Fesefeldt, K. and Kursten, M., 1972. Magmatic and orogenic evolution of central Iranian volcanic belt, 24th, IGC, Section 2, p. 198-210.

-Cox, K.G., Bell, J.D. and Pankhurst, R.J., 1979. The Interpretation of Igneous Rocks, George Allen and Unwin, London, 454 p.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.