palette
بررسي بافت ميكرايت و رابطه آن با گسترش ريزتخلخل‌ها و تغييرات كيفيت مخزني، سازند داريان، بخش مركزي خليج فارس
وحید توکلی

چکیده

رخساره‌ها، محيط رسوبي، فرآيندهاي دياژنزي و ريزتخلخل­هاي موجود در سازند داريان در سه چاه از يک ميدان در بخش مرکزي خليج­فارس در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان داد که سازند داريان از شش ريزرخساره کربناته تشکيل و در یک رمپ کربناته نهشته شده است. بررسي فرآيندهاي دياژنزي نشان داد که رسوبات پس از نهشته‌شدن در سه محيط دياژنزي دريايي، جوي و تدفيني قرار گرفته‌اند. دياژنز دريايي تأثير زيادي بر روي اين سازند نداشته است اما انحلال جوي سبب گرديده تا برخي دانه‌ها حل شده و دانه‌هاي ميکرايت گرد شوند. در محيط دفني فضاهاي خالي انحلالي ايجاد شده با سيمان کلسيتي پر شده است و در نتيجه تخلخل کاهش يافته است. در مطالعات پتروگرافي تخلخل زيادي در نمونه‌ها مشاهده نمي‌گردد اما آزمايشات معمول مغزه، تخلخل قابل ملاحظه‌اي را در اين نمونه‌ها نشان مي‌دهد و اين امر تأييدکننده حضور ريزتخلخل­ها به­عنوان اصلي‌ترين نوع تخلخل در نمونه‌ها است. بررسي نمونه‌هاي ميکرايتي با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني نشان داد که دانه‌هاي ميکرايت، گردشده با تماس نقطه‌اي هستند. گردشدگي دانه‌ها سبب شده تا تخلخل زيادي در آنان ايجاد گردد. نوع تماس نقطه‌اي نيز سبب شده است تا اين تخلخل در طي دياژنز عميق حفظ گردد. بررسي ارتباط بين ريزتخلخل­ها با رخساره‌ها و محيط رسوبي نشان مي‌دهد اين نوع از تخلخل در همه رخساره‌هاي گل‌پشتيبان ديده مي‌شود و با عميق‌تر شدن محيط رسوبي و افزايش ميزان ميکرايت در نمونه‌ها، ريزتخلخل موجود در آنان نيز افزايش مي‌يابد.

واژگان کلیدی
بافت ميکرايت، خليج فارس، ريزتخلخل، سازند داريان، کيفيت مخزني

منابع و مآخذ مقاله

-Afghah, M. and Shaabanpour Haghighi, A., 2014. Aptian biostratigraphy in South Zagros Basin, southwest Iran: Geoscience Frontiers, v. 5, p. 277-288.

-Al-Ghamdi, N. and Pope, M., 2014. Integrated high-resolution chemostratigraphy and facies based stratigraphic architecture of the Lower Cretaceous (Aptian), Shu’aiba Formation, Saudi Arabia: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 98, p. 1521-1549.

-Alsharhan, A.S. and Nairn, A.E.M., 1993. Carbonate platform models of Arabian Cretaceous reservoirs. In Simo, J.A.T., Scott, R.W. and Masse, J. P., (Eds.), Cretaceous carbonate platforms: American Association of Petroleum Geologists, Memoir 56, p. 173-184.

-Andrews, J.E., Christidis, S. and Dennis, P.F., 1997. Assessing mineralogical and geochemical heterogeneity in the sub 63 micron size fraction of Holocene lime muds: Journal of Sedimentary Research, v. 67, p. 531-535.

-Budd, D.A., 1989. Micro-rhombic calcite and microporosity in limestones: a geochemical study of the Lower Cretaceous Thamama Group, U.A.E: Sedimentary Geology, v. 63, p. 293-311.

-Burchette, T.P. and Wright, V.P., 1992. Carbonate ramp depositional systems: Sedimentary Geology, v. 79, p. 3-57.

-Choquette, P.W. and Pray, L.C., 1970. Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates: American Association Petroleum Geologists Bulletin, v. 54, p. 207-250.

-Dickson, J. A. D., 1965. A modified technique for carbonates in thin section: Nature, v. 205, p. 587.

-Droste, H.J., 2010. Sequence-stratigraphic framework of the Aptian Shu’aiba Formation in the Sultanate of Oman, In: van Buchem, F.S.P., Al-Husseini, M.I., Maurer, F. and Droste, H.J. (Eds.), Barremian - Aptian stratigraphy and hydrocarbon habitat of the eastern Arabian Plate: GeoArabia Special Publication 4, Gulf PetroLink, Bahrain, v. 1, p. 229-283.

-Dunham, R.J., 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture, In: Ham, W. E. (ed.), Classification of carbonate rocks: American Association of Petroleum Geologists Memoir, p. 108-121.

-Embry, A.F. and Klovan, J.E., 1971. A Late Devonian reef tract on Northeastern Banks Island, NWT: Canadian Petroleum Geology Bulletin, v. 19, p. 730-781.

-Folk, R.L., 1974. The natural history of crystalline calcium carbonate: effects of magnesium content and salinity: Journal of Sedimentary Petrology, v. 44, p. 40-53.

-Gischler, E., Dietrich, S., Harris, D., Webster, J.M. and Ginsburg, R.N., 2013. A comparative study of modern carbonate mud in reefs and carbonate platforms: Mostly biogenic, some precipitated: Sedimentary Geology, v. 292, p. 36-55.

-Gischler, E. and Zingeler, D., 2002. The origin of carbonatemud in isolated carbonate platforms of Belize, Central America: International Journal of Earth Sciences, v. 91, p. 1054-1070.

-Husinec, A., 2001. Palorbitolina lenticularis from the northern Adriatic region: paleogeographical and evolutionary implications: Journal of Foraminiferal Research, v. 31, p. 287-293.

-Husinec, A., Velic, I., Fucek, L., Vlahovic, I., Maticec, D., Ostirc, N. and Korbar, T., 2000. Mid Cretaceous Orbitolinid (foraminiferida) record from the Islands of Cres and Losinj (Croatia) and its regional stratigraphic correlation: Cretaceous Research, v. 21, p. 155-171.

-Lambert, L., Durlet, C., Loreau, J. and Marnier, G., 2006. Burial dissolution of micrite in Middle East carbonate reservoirs (Jurassic–Cretaceous): keys for recognition and timing: Marine and Petroleum Geology, v. 23, p. 79-92.

-Lonoy, A., 2006. Making sense of carbonate pore systems: American Association Petroleum Geologists Bulletin, v. 90, p. 1381-1405.

-Loreau, J.P., 1972. Pétrographie de calcaires fins au microscope électronique à balayage: introduction à une classification des “micrites”: Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, v. 274, p. 810-813.

-Lowenstam, H.A. and Epstein, S., 1957. On the origin of sedimentary aragonite needles of the Great Bahama Bank: Journal of Geology, v. 65, p. 364-375.

-Lucia, F.J., 1995. Rock-fabric/petrophysical classification of carbonate pore space for reservoir characterization: American Association Petroleum Geologists Bulletin, v. 79, p. 1275-1300.

-Macintyre, I.G. and Aronson, R.B., 2006. Lithified and unlithified Mg-calcite precipitates in tropical reef environments: Journal of Sedimentary Research, v. 76, p. 81-90.

-Mansouri-Daneshvar, P., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Gharaie, M.H.M. and Feizie, A., 2015. Sequence stratigraphy of the petroliferous Dariyan Formation (Aptian) in Qeshm Island and offshore (southern Iran): Petroleum Science, v. 12, p. 232-251.

-Matsumaru, K. and Furusawa, A., 2005. The present condition and subject of the Cretaceous Orbitolinid foraminiferal studies of Japan: Journal of Saitama University, v. 54, p. 15-22.

-Maurer, F., Al-Mehsin, K., Pierson, B.J., Eberli, G.P., Warrlich, G., Drysdale, D. and Droste, H.J., 2010. Facies characteristics and architecture of Upper Aptian Shu’aiba clinoforms in Abu Dhabi. In: van Buchem, F.S.P., Al-Husseini, M.I., Maurer, F. and Droste, H.J. (Eds.), Barremian - Aptian stratigraphy and hydrocarbon habitat of the eastern Arabian Plate: GeoArabia Special Publication 4, Gulf PetroLink, Bahrain, v. 2, p. 445-468.

-Mazzullo, S.J., 2004. Overview of porosity evolution in carbonate reservoirs: Kansas Geological Survey Bulletin, v. 79, p. 22-28.

-Mehrabi, H., Mansouri, M., Rahimpour-Bonab, H., Tavakoli, V. and Hassanzadeh, M., 2016. Chemical compaction features as potential barriers in the Permian-Triassic reservoirs of Southern Iran: Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 145, p. 95-113.

-Mehrabi, H., Rhimpour-Bonab, H., Hajikazemi, E. and Esrafili-Dizaji, B., 2015. Geological reservoir characterization of the Lower Cretaceous Dariyan Formation (Shu'aiba equivalent) in the Persian Gulf, southern Iran: Marine and Petroleum Geology, v. 68, p. 132-157.

-Moosavizadeh, M.A., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R. and Kavoosi, M.A., 2014. Early Aptian oceanic anoxic event (OAE 1a) in Northeastern Arabian Plate setting: an example from Dariyan Formation in Zagros fold–trust belt, SE Iran: Arabian Journal of Geosciences, v. 7, p. 4745-4756.

-Morse, J.W., Gledhill, D.K. and Millero, F.J., 2003. CaCO3 precipitation kinetics in waters from the Great Bahama Bank: implications for the relationship between bank hydrochemistry and whitings: Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 67, p. 2819-2826.

-Moshier, S.O., 1989a. Microporosity in micritic limestones: a review: Sedimentary Geology, v. 63, p. 191-213.

-Moshier, S.O., 1989b. Development of microporosity in a micritic limestone reservoir, Lower Cretaceous, Middle East: Sedimentary Geology, v. 63, p. 217-240.

-Naderi-Khujin, M., Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H. and Tavakoli, V., 2016a. A record of global change: OAE 1a in Dariyan shallow-water platform carbonates, southern Tethys, Persian Gulf, Iran: Facies, v. 62, 25 p.

-Naderi-Khujin, M., Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H. and Tavakoli, V., 2016b. Characterization of the Late Aptian top-Dariyan disconformity surface offshore SW Iran: a multi-proxy approach: Journal of petroleum geology, v. 39, p. 269-286.

-Neumann, A.C. and Land, L.S., 1975. Lime mud deposition and calcareous algae in the Bight of Abaco: a budget: Journal of Sedimentary Petrology, v. 45, p. 763-786.

-Perry, C.T., Salter, M.A., Harborne, A.R., Crowley, S.F., Jelks, H.L. and Wilson, R.W., 2011. Fish as major carbonate mud producers and missing components of the tropical carbonate factory: Proceedings of the National Academy of Science, v. 108, p. 3865-3869.

-Pittman, E.D., 1971. Microporosity in carbonate rocks: American Association Petroleum Geologists Bulletin, v. 55, p. 1873-1881.

-Salter, M.A., Perry, C.T. and Wilson, R.W., 2012. Production of mud-grade carbonates by marine fish: crystalline products and their sedimentary significance: Sedimentology, v. 59, p. 2172-2198.

-Schroeder, R., van Buchem, F.S.P., Cherchi, A., Baghbani, D., Vincent, B., Immenhauser, A. and Granier, B., 2010. Revised orbitolinid biostratigraphic zonation for the Barremian-Aptian of the eastern Arabian Plate and implications for regional stratigraphic correlations: GeoArabia Special Publication, v. 4, 49-96.

-Shaabanpour Haghighi, A. and Sahraeyan, M., 2014. Facies analysis and diagenetic features of the Aptian Dariyan Formation in Zagros Fold–Thrust Belt, SW Iran: Journal of African Earth Sciences, v. 100, p. 598-613.

-Tucker, M.E., 2001. Sedimentary Petrology: An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks, 3rd Edition: Wiley-Blackwell, 272 p.

-van Buchem, F.S.P., Al-Husseini, M.I., Maurer, F., Droste, H.J. and Yose, L.A., 2010. Sequence-stratigraphic synthesis of the Barremian- Aptian of the eastern Arabian Plate and implications for the petroleum habitat. In: van Buchem, F.S.P., Al-Husseini, M.I., Maurer, F. and Droste, H.J. (Eds.), Barremian - Aptian stratigraphy and hydrocarbon habitat of the eastern Arabian Plate: GeoArabia Special Publication 4, Gulf PetroLink, Bahrain, v. 1, p. 9-48.

-Vilas, L., Masse, J.P. and Arias, C., 1995. Orbitolina episodes in carbonate platform evolution: the Early Aptian model from SE Spain: Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, v. 119, p. 35-45.

-Vincent, B., Van Buchem, F.S.P., Bulot, L.G., Immenhauser, A., Caron, M., Baghbani, D. and Huc, A.Y., 2010. Carbon-isotope stratigraphy, biostratigraphy and organic matter distribution in the Aptian-Lower Albian successions of southwest Iran (Dariyan and Kazhdumi formations), In: van Buchem, F.S.P., Al-Husseini, M.I., Maurer, F., Droste, H.J. (Eds.), Barremian-Aptian Stratigraphy and Hydrocarbon Habitat of the Eastern Arabian Plate, GeoArabia Special Publication 4, Gulf PetroLink, Bahrain, v. 1, p. 139-197.

-Volery, C., Davaud, E., Durlet, C., Clavel, B., Charollais, J. and Caline, B., 2010. Microporous and tight limestones in the Urgonian Formation (late Hauterivian to early Aptian) of the French Jura Mountains: Focus on the factors controlling the formation of microporous facies: Sedimentary Geology, v. 230, p. 21-34.

-Volery, C., Davaud, E., Foubert, A. and Caline, B., 2010. Lacustrine microporous micrites of the Madrid Basin (Late Miocene, Spain) as analogues for shallow-marine carbonates of the Mishrif reservoir Formation (Cenomanian–early Turonian, Middle East): Facies, v. 56, 385-397.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.