palette
تحلیل روند تغییرات بیشینه سرعت بادهای 120 روزه سیستان با آزمون‌های من-کندال و شیب تخمین سن
اسمعیل پودینه, برومند صلاحی, محمود خسروی, محسن حمیدیان پور

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه سینوپتیک زابل با استفاده از روش‌های ناپارامتری است. دو آزمون من-کندال و شیب تخمین سن جهت تحلیل روند داده‌های سرعت متوسط ماهانه باد و باد بیشینه و فراوانی باد بیشینه در مقیاس ماهانه­ی ایستگاه زابل با دوره مطالعاتی 1963-2014 استفاده گردید. نتایج حاصل از به­کارگیری دو روش در کلیه ماه‌ها در سطح اطمینان 99% با یکدیگر مطابقت داشتند اما در سطح اطمینان 95%، آماره آزمون من-کندال روند خاصی را نشان نمی‌داد در حالی که روش شیب تخمین سنچنین روندی را تأیید می‌کرد. در بررسی نتایج فراوانی باد بیشینه روش شیب تخمین سن در سطوح اطمینان 95% و 99% هیچ‌گونه روندی را نشان نداد ولی نتایج آماره من-کندال برای ماه اوت در سطح اطمینان 95% وجود روند را در این ماه تأیید نمود. بررسی نتایج تغییرات کمیت سرعت متوسط و بیشینه باد در ایستگاه سینوپتیک زابل نشان داد که سرعت متوسط و بیشینه این ایستگاه طی دوره مطالعاتی مذکور 1963-2014 در دوره گرم سال که مصادف با دوره استیلای بادهای 120 روزه است دارای روند مثبت و افزایشی بوده است که این روند افزایشی در سرعت بیشینه بادها محسوس‌تر از متوسط سرعت بادها است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان‌دهنده وجود روند افزایشی معنی‌دار توسط هر دو آزمون به­کار گرفته شده در کمیت سرعت متوسط و بیشینه باد است.

واژگان کلیدی
باد 120 روزه سیستان، تحلیل روند، روش‌ شیب تخمین سن، روش‌ من-کندال.

منابع و مآخذ مقاله

-ابراهیمی، ح.، علیزاده، ا. و جوانمرد، س.، 1384. بررسی وجود تغییر دما در دشت مشهد به‌عنوان نمایه تغییر اقلیم در منطقه، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 79، ص 5-18.

-احمدی، ف. و بالش‌زر، ن.، 1392. روند تغییرات سرعت باد و تبخیر در بندرعباس، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان‌های گرد و غباری، یزد، انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران.

-بختیاری، ب.، قهرمان، ن. و رحیمی، ا.، 1392. استفاده از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش‌بینی کوتاه مدت سرعت باد، تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 44، شماره 1، ص 11-20.

-جهانبخش، س.، تدینی، م. و نوری اوغورآبادی، ح.، 1390. تحلیل روند تغییرات بارش‌های سالانه حوضه سفیدرود با استفاده از روش ناپارامتری من-کندال، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 17، ص 229-241.

-حجام، س.، خوشخو، ی. و شمس‌الدین‌وندی، ر.، 1387. تحلیل روند تغییرات بارندگی‌های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوضه مرکزی ایران با استفاده از روش‌های ناپارامتری، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 64، ص 157-168.

-حسین‌زاده، س.، 1387. بادهای 120 روزه سیستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 46، ص 102-127.

-خردادی، م.، اسلامیان، س. و عابدی کوپالی، ج.، 1386. بررسی روند پارامترهای هواشناسی در چند منطقه ایران، کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب، تهران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی.

-خسروی، م.، 1387. تأثیرات محیطی اندرکنش نوسان‌های رودخانه هیرمند با بادهای 120 روزه، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 99، ص 19-48.

-خسروی، م.، 1389. بررسی توزیع عمودی گردوغبار ناشی از توفان در خاورمیانه با استفاده از مدل NAAPS مورد: سیستان ایران، چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان.

-دوستان، ر.، 1392. شناسائی کانون‌های فشار مؤثر بر وقوع بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان، نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان.

-رحیم زاده، ف.، فتاحی، ا. و حسینی دستک، س.، 1384. بررسی تغییرپذیری اقلیمی ایران با بهره‌گیری از مدل‌های آماری، دو فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران، شماره 2، ص 61-73.

-رضایی بنفشه، م.، جوان، خ. و زينالي، ب.، 1390. بررسی روند تغییرات سرعت باد در شمال غرب ایران، فصلنامه جغرافیای طبیعی، شماره 13، ص 27-36.

-سبزی‌پرور، ع. و شادمانی، م.، 1390. تحلیل روند تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از آزمون من-کندال و اسپیرمن در مناطق خشک ایران، نشریه آب و خاک، جلد 25، شماره 4، ص 823-834.

-سلیقه، م.، خسروی، م. و پودینه، ا.، 1390. اثر تغییرات سطح دریاچه هامون بر اقلیم محلی سیستان، چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان.

-طبری، ح.، 1390. بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران، پژوهش کشاورزی، جلد هشتم، شماره 1 (ب)، ص 161-173.

-علیجانی، ب. و رئیس‌پور، ک.، 1390. تحلیل آماری، همدیدی توفان‌های گرد و خاک در جنوب شرق ایران (مطالعه موردی: سیستان)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره 5، ص 107-132.

-فرج زاده، م.، 1390. تکنیک‌های اقلیم‌شناسی، تهران، انتشارات سمت، 288 ص.

-قاسمی، ا. و سیدی، ف.، 1394. شبیه‌سازی تغییرات و پیش‌بینی سرعت باد در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره 24، شماره 94، ص 95-105.

-قهرمان، ن. و قره‌خانی، ا.، 1389. بررسی روند تغییرات زمانی سرعت باد در گستره اقلیمی ایران، مجله آبیاری و زهکشی ایران، شماره 1، ص 31-43.

-محمدی، ب.، 1390. تحلیل روند بارش ایران، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 22، شماره پیاپی 43، شماره 3، ص 95-106.

-مفیدی، ع. و کمالی، س.، 1391. بررسی و تحلیل ساختار توفان‌های گردوغباری در دشت سیستان با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه‌ای RegCM4، مطالعه موردی 30 جولای 2001، اولین همایش ملی بیابان، کرج. -میرعباسی نجف آبادی، ر. و دین‌پژوه، ی.، 1394. بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه‌های منتخب ایران، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دوره 19، شماره 52، ص 207-301.

-Alexandersson, H., Tuomenvirta, H., schmith, T. and Iden, k., 2000. “Trends of storms in NW Europe derived from an updated pressure data set”, climate research, v. 14, p. 71-73.

-Barati, H., Hossein, H. and Zadehali, R., 2013. “Wind speed forecasting in south coasts of Iran: an application of artificial neural networks (ANNS) for electricity generation using renewable energy”, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, v. 2(6), p. 30-37.

-Birsan, M.V., Marin, L., Manea, A. and Dumitrescu, A., 2013. “Seasonal changes in wind speed in Romania”, Romanian Reports in Physics, v. 65(4), p. 1479-1484.

-Dumitrescu, A., Bojariu, R., Birsan, M-V., Marin, L. and Manea, A., 2014. “Recent climatic change in Romania from observational data (1961-2013). Theoretical and Applied Climatology, v. 122(1), p. 111-119. DOI: 10.1007/s00704-014-1290-0.

-Erdem, E., Shi, J. and Yidong, P., 2014. “Short-Term Forecasting of Wind Speed and Power–A, Clustering Approach”, Industrial and Systems Engineering Research Conference, pp. 1-11.

-Nolan, P., lynch, P., McGrath, R., Semmler, T. and Wang, S., 2011. “Simulating climate change and its effects on the wind energy resource of Ireland”, Wind Energy, v. 15(4), p. 593-608.

-Rahim, M., Yoshino, J., Doi, Y. and Yasuda, T., 2012. “Effects of global warming on the average wind speed field in central Japan”, Journal of sustainable energy-Environment, v. 3(4), p. 165-171.

-Serrano, A., Mateos, V.L. and Garica, J.A., 1999. “Trend analysis of monthly precipitation over the Iberian Peninsula for period (1921-1995)”, Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere, v. 24, p. 85-90.

-Tuller, S.E., 2004. “Measured wind speed trends on the west coast of Canada”, International journal of climatology, v. 24, p. 1359-1374. Doi: 10.1002/joc.1073

-Yao, Y,. Huang, G.H. and Lin, Q., 2012. “Climate change impacts on Ontario wind power resource”, Environmental systems reserch.DOI:10.1186/2193-2697-1-2.

-Xu, Z.X., Takeuchi, K. and Ishidira, H., 2003. “Monotonic trend and step changes in Japanese precipitation”, Journal of hydrology, v. 279, p. 144-150.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.