palette
بررسی ارتباط بین ویژگی‌های گوشه‌داری، بافت سطحی و وجود ریزترک در سنگدانه‌های طبیعی با مساحت، شیب و طول آبراهه اصلی در حوزه بالادست مخروط افکنه‌های واقع در شمال دشت دیره

چکیده

ویژگی­های ریخت­شناسی حوزه­ها مانند مساحت، شیب و طول رودخانه اصلی می­توانند بعضی از خصوصیات سنگدانه­ها مانندگردشدگی، بافت سطحی و میزان ریزترک­ها را تحت­تاثیر قرار دهند. ابتدا از طریق تصاویر ماهواره­ای، نقشه­های زمین­شناسی و بازدید­های میدانی، 12 مخروط­افکنه انتخاب شد که دارای حوزه بالادستی مشابهی از نظر سنگ­شناسی هستند. از قسمت وسط 12 مخروط­افکنه، 150 نمونه برای سه اندازه متفاوت شن (50 نمونه برای هر اندازه) برداشت گردید و ویژگی­های فوق­الذکر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به ‌دست ‌آمده  نشان می­دهد که با کاهش شیب، افزایش مساحت و طول مسیر جریان حوزه بالادست مخروط­افکنه­ها، گرد­شدگی افزایش، بافت سطحی صاف­تر و میزان ریزترک­ها کاهش می­یابد. کمترین میزان گردشدگی در مخروط­افکنه دارای مساحت حوزه بالادستی 27 و 33 هکتار و در محدوده سنگدانه­های با اندازه ( mm5/12-16) در حالی که بیشترین میزان گردشدگی در مخروط­افکنه دارای بزرگ‌ترین مساحت حوزه بالادستی (206 و 309 هکتار) و بزرگ‌ترین سنگدانه­ها ( mm25-5/37) به‌ دست‌ آمده است. از نظر بافت سطحی نیز بیشترین زبری و کمترین زبری به ترتیب در مخروط­افکنه­ای با مساحت حوزه بالا­دستی 25 هکتار و ذرات ( mm5/12-16) و مخروط­افکنه با مساحت حوزه بالادستی 309 هکتار و سنگدانه‌های  mm37.5-25 مشاهده شده است. از نظر ریزترک نیز کمترین درصد ترک در ریزترین سنگدانه‌های برداشت شده از مخروط­افکنه با مساحت حوزه بالادستی 309 هکتار به میزان 10 درصد و بیشترین میزان ترک در درشت­ترین سنگدانه­های برداشت شده از مخروط­افکنه با مساحت حوزه بالا­دستی 29 و 33 هکتار به میزان 32 درصد، به ‌دست ‌آمده است. همچنین وضعیتی مشابه با مساحت حوزه بالادست برای طول مسیر جریان دیده شد.

واژگان کلیدی
بافت سطحی، سنگدانه، ریزترک، گردشدگی، مخروط‌افکنه.

منابع و مآخذ مقاله

-رحیمی، ح.، 1392. مصالح ساختمانی، انتشارات دانشگاه تهران، 608 ص.

-کاویان، ع.، آدینه، ف.، وهاب زاده، ق. و خالدی درویشان، ع.، 1392. بررسی تغییرات مکانی ویژگی‌های مورفومتری رسوبات بستر در جهت پایاب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قلعه‌سر ساری، منابع طبیعی ایران، مرتع و آبخیز داری)، 66، 1، ص 131-144.

-نویدی، ش.، قریب، ف. و میرزایی، ا.، 1394. رسوب‌شناسی و تعیین جهت جریان‌های کهن در رسوب‌های مخروط‌افکنه (کواترنری) منطقه هشتگرد، فصلنامه کواترنری ایران، دوره 1، شماره 2، ص 157-168.

-Aho, B.D., Vavrik, W.R. and Carpenter, S.H., 2001. Effect of flat and elongated coarse aggregate on field compaction of hot-mix asphalt, Transportation Research Record, v. 1761, p. 26–31.

-Alexander, M. and Mindess, S., 2005. Aggregate in concrete", Taylor & Francis, 448 p.

-Almeida, L.C.R., Marques, E.A.G., Vargas Jr, E.A. and Barros, W.T., 1998. Characterization and utilization of tensile strength and toughness of granitic and gneissic rocks of Rio de Janeiro City—a proposal for optimizing rock blasting processes, In: Moore, D.P, Hungr, O. (Eds.), Proc. 8th Int. Cong. of IAEG, vol. 1. Balkema, Vancouver, p. 351–357.

-Appa Rao, G. and Raghu Prasad, B.K., 2002. Influence of the roughness of aggregate surface on the interface bond strength, Cement and Concrete Research, v. 32, p. 253-257.

-Bahrami, S., 2013. Tectonic controls on the morphometry of alluvial fans around Danehkhoshk anticline, Zagros, Iran, Geomorphology, v. 180, p. 217-230.

-Bahrami, S., Fatemi Aghda, S.M., Bahrami, K., Motamedi Rad, M. and Poorhashemi, S., 2015. Effects of weathering and lithology on the quality of aggregate in the alluvial fans of northeast Rivand, Sabzevar, Iran, Geomorphology, v. 241, p. 19-30.

-Bell, F.G., 2007. Basic environmental and engineering geology, CRC press, Taylor and Francis Group, 384 p.

-Blatt, H., Middleton, G.V. and Murray, R., 1980. Origin of sedimentary rocks, (Second Edition) Prentice-Hall, New Jersey, 782 p.

-Bouquety, M.N., Descantes, Y., Barcelo, L., De Larrard, F. and Clavaud, B., 2007. Experimental study of crushed aggregate shape, Construction and Building Materials, v. 21, p. 865–872.

-Bridge, J. and Demicco, R., 2008. Earth surface processes, landform and sediment deposits, Cambridge University Press, 815 p.

-Fletcher, T., Chandan, C., Masad, E. and Sivakumar, K., 2003. Aggregate imaging system for characterizing the shape of fine and coarse aggregates, Transportation Research Record, v. p. 1832, 67–77.

-Frazao, E.B. and Sbrighi Neto, C., 1984. The influence of the shape of the coarse aggregate on some hydraulic concrete properties, Bulletin of the International Association of Engineering Geology, v. 30, p. 221–4.

-Galloway, J.E., 1994. Grading, shape, and surface properties, significance of tests and properties of concrete and concrete making materials, ASTM STP 169C, Philadelphia: American Society for Testing and Materials, ASTM STP 169C, p. 401–410.

-Goldsworthy, S., 2005. Manufactured sands in portland cement concrete—The New Zealand experience, Proceedings of the 13th Annual ICAR Symposium, International Center for Aggregates Research.

-Huang, H., 2010. Discrete element modeling of railroad ballast using imaging based aggregate morphology characterization, Ph.D. Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.

-Hudson, B., 2002. Discovering the lost aggregate opportunity: part 1, pit and quarry, v. 95(6), p. 42-46.

-Hudson, B., 2003. Discovering the lost aggregate opportunity: part 7, pit and quarry, v. 95(12), p. 42-43.

-Jamkar, S.S. and Rao, C.B.R., 2004. Index of aggregate particle shape and texture of coarse aggregate as a parameter for concrete mix proportioning, Cement and Concrete Research, v. 34, p. 2021–2027.

-Kane, M., Artamendi, I. and Scarpas, T., 2013. Long term skid resistance of asphalt surfacings: Correlation between Wehner–Schulze friction values and the mineralogical composition of the aggregates, Wear, v. 303, p. 235–243.

-Lewis, D.W. and Mc Conchie, D., 1994. Practical Sedimentology, second edition, Springer- Science and Business Media, 213 p.

-Montoto, M., Rodrı´guez-Rey, A., Mene´ndez, B., Martı´nez-Nistal, A., Ruiz de Argandon˜a, V.G., Sua´rez del Rı´o, L.M. and Calleja, L., 1994. Microfractography of “El Berrocal granite”, In: Maravic, H., Smellie, J. (Eds.), Proceedings of an international workshop “Nuclear science and technology”, p. 353–358.

-Neville, A.M. and Brooks, J.J., 2010. Concrete technology, Second Edition, Prentice Hall, Pearson, 442 p.

-Pan, T., Tutumluer, E. and Carpenter, SH., 2006. Effect of coarse aggregate morphology on permanent deformation behavior of hot mix asphalt, Journal of Transportation Engineering, v. 132(7), p. 580–9.

-Perry, C. and Gillot, J.E., 1977. The influence of mortar– aggregate bond strength on the behavior of concrete in uniaxial compression, Cement and Concrete Research, v. 7, p. 553– 564.

-Pettijohn, f.J., 1949. Sedimentary rocks, harper and brothers, New York, 718 p.

-Powers, M.C., 1953. A New roundness scale for sedimentary particles, Journal of Sedimentary Petrology, v., 23(2), p. 117-119.

-Prokopsi, G. and Halbiniak, J., 2000. Interfacial transition zone in cementitious materials, Cement and Concrete Research, v. 30, p. 579-583.

-Scaly, F.A. and Owens, I.F., 2005. Depositional processes and particle characteristics on fans in the Southern Alps, New Zealand: Geomorphology, v. 69, p. 46-56

-Schedl, A., Kronenberg, A.K. and Tullis, J., 1986. Deformation microstructures of Barre granite: an optical SEM and TEM study, Tectonophysics, v. 122, p. 149– 164.

-Smith, M.R. and Collis, L., 2001. Aggregate: sand and gravel and crushed rock aggregate for construction purposes, Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications, v. 17, 331 p.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.