palette
تغییرات سرعت و جهت باد متأثر از توسعه شهری مطالعه موردی: محله سعادتآباد تهران
َشقایق دلفان اذری, محمد سلیقه, مهری اکبری

چکیده

توپوگرافی شهر تهران، تراکم و ارتفاع ساختمانها، ميزان ترافيک، عرض و جهت معابر به همراه شرایط جوي و اقليمی
نقش اساسی را در تراکم آلایندهها ایفا میکنند. یکی از پارامترهاي جوي که در پراکندگی آلایندههاي هوا در سطح
شهر تهران نقش تعيين کنندهاي دارد، باد است. در این پژوهش با استفاده از روشهاي توصيفی-تحليلی و مقایسهاي
با بکارگيري تکنيک شبيهسازي با استفاده از نرم افزار ENVI-met به بررسی و تحليل رفتار باد پرداخته است. روش
گردآوري اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانهاي و ميدانی صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد که در خيابانهایی
که جهت شمالی-جنوبی )موازي جهت باد غالب( دارد، اکثراً کاناليزاسيون خيابانها باعث افزایش سرعت باد شده و
این امر باعث خروج آلایندهها از این خيابانها میشود. در خيابانهایی که عمود بر جهت جریان باد غالب )خيابانهاي
شرقی-غربی( است، اثر ارتفاع و نحوه همجواري ساختمانها نسبت به یکدیگر، ضمن تغيير جهت و سرعت باد، سبب
انباشته شدن آلایندههاي منتشر شده در خيابان میگردد. و همچنين خيابانهاي شمالی- جنوبی به خصوص خيابان
سی و پنج متري بعثت بيشترین سرعت باد را به خود اختصاص داده است. که یکی از مهمترین دلایل افزایش سرعت
باد در این خيابان را میتوان به کاناليزه شدن باد در داخل آن و عرض بيشتر خيابان دانست. سرعت بالاي باد در این
خيابان باعث شده تا رابطه معکوسی با ميزان منواکسيد کربن منتشر شده برقرار کند. بهطوري که کمترین ميزان
منواکسيدکربن در این خيابان مشاهده شد.

 

واژگان کلیدی
باد، توسعه شهري، شبيه سازي، محله سعادتآباد، Envi–met

منابع و مآخذ مقاله

-امینی، ژ.، 1390. مدل‌سازی خرد‌مقیاس آلودگی هوای تهران (مطالعه موردی: مسیر آزادی–تهرانپارس)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

-پور دیهمی، ش.، 1390. زبان اقلیمی در طراحی محیطی پایدار (کاربرد اقلیم در برنامه‌ریزی و طراحی محیط)، جلد اول، مقیاس کلان و میانه، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 304 ص.

-رنجبر سعادت‌آبادی، ع. و محمدی، ل.، 1389. مطالعه میانگین الگوهای همدیدی براساس رخداد غلظت‌های مختلف آلاینده CO در فصول تابستان و پاییز در تهران، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 72، ص 111-127.

-رهنمایي، م.ت.، 1369. مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی، چاپ سوم، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران، چاپ گستر، 208 ص.

-صفوی، س.ی. و علیجانی، ب.، 1385. بررسی عوامل جغرافیایی در آلودگی هوای تهران، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 58، زمستان 1385، ص 99-112.

-فرجی، ا.، 1387. هوا و اقلیم شناسی، تهران، کارنو، 314 ص.

-گل بابایی، ح.، مهدوی وفا، ح.ا.، رودگرمی، پ. و خلیل پور، ا.، 1389. بررسی نقش جریان باد در مدیریت جامع کلانشهر تهران، دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان‌های گردوغبار، دانشگاه یزد.

-Bady, M., Kato, Sh., Takahashi, T. and Huang, H., 2011. An experimental investigation of the wind environment and air quality with in densely populated urban street canyon: Journal of Wind engineering and industrial aerodynamics, v. 99, p. 857-867.

-Bruse, M. and Fleer, H., 1998. Simulating surface-plant–air interactions inside urban environments with a three-dimensional numerical model: Journal of Environmental Modelling and Software, v. 13, p. 373-384.

-Bruse, M. and Hunttner, S., 2009. Simulating Climate Change in Urban Stractures: The Use of ENVI-met Within the KLIMEs Project, International Association for urban Climate, p. 19-21.

-Di Sabatino, S., Buccoliri, R., Pulvirenti, B. and Britter, R.E., 2008. flow and pollutant dispersion in street canyon using FLUENT and ADMS-urban. Environ model assess, v.13, p. 369-381.

-Karra, S., Malki-Esphtein, L. and Neophuton, M., 2011. The dispersion of traffic related pollutants across a non-homogeneous street canyon, Environmental sciences, v. 4, p. 25-34.

-Lawton, P., 2008. Evaluating the role of urban public space in Dublin’s evolution as an entrepreneurial city, Progress in Irish Urban Studies, v. 4, p. 1-12.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.