palette
بارزسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی از زمینه با استفاده از روش فرکتالی عیار-محیط (log-log C- P) در محدوده شیربیت (شمال شرق اهر)

چکیده

محدوده پلی متال شیربیت، در استان آذربایجان شرقی و در 30 کیلومتری شمال شرقی شهرستان اهر، در منطقه فلززایی اهر و حاشیه باتولیت شیورداغ واقع شده است. تزریق نفوذی­های گرانودیوریتی به درون سنگ­های تراکیتی،‌ آندزیتی توأم با ميان لايه­هاي آذرآواری ائوسن سبب ایجاد دگرسانی گرمابی گسترده سیلیسی، آرژیلیکی و پروپلیتیکی به همراه کانی­زایی بفرم رگچه­های کوارتز- سولفیدی (اکسیدی ± کربناتی ± سولفاتی) مس، مولیبدن و سرب شده است. تراکم غالب رگچه­های کالکوپیریت و پیریت و مولیبدنیت به همراه مالاکیت و آزوریت و هیدروکسید های آهن در واحد تراکیتی- آندزیتی با دگرسانی سیلیسی- آرژیلیک متمرکز می­باشد. نقطه عطف این پژوهش بررسی قابلیت روش فرکتالی عیار- محیط (log-log C-P) برای جداسازی آنومالی­های ژئوشیمیایی عناصر کانساری از زمینه، تعيين حد آستانه­اي دقيق، كاهش مساحت آنومالي­ها و نيز تعيين تعداد مراحل غني شدگي عناصر در محدوده مورد مطالعه در قیاس با روش­های آمار چند متغیره می­باشد. براي این منظور، تعداد 85 نمونه رسوب آبراهه­ای برداشت شده از یک شبکه نمونه­برداري سیستماتیک به روش ICP-MS  مورد تجزیه واقع شده و با هدف شناسایی نواحی مستعد کانی سازي، با ترسیم نمودارهای لگاریتمی عیار - محیط مقادیر زمينه و آنومالي­ها براي عناصر موردنظر در منطقه از يكديگر جدا شدند؛ سپس نقشه­هاي آنومالی عنصري تهیه و درنهايت نقشه­هاي توزيع عناصر کانساری ترسیم و آنومالی­های مربوطه به تفكيك مشخص شدند. نتايج استفاده از روش فركتالي عيار- محيط نشانگر وجود آنومالي­هاي احتمالی عناصر Cu، Mo و Ti در بخش شرقي-شمال شرقی و جنوب غربی محدوده شیربیت مي­باشد.

واژگان کلیدی
فرکتال عیار محیط، تحلیل فاکتوری، خوشهای، اهر، شیربیت.

منابع و مآخذ مقاله

-آقا نباتي، ع.، 1383. زمينشناسي ایران، انتشارات سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور، 526 ص.

-جمالی، ح.، یعقوب پور، ع. و مهرابی، ب.، 1391. کانی سازي هاي مس و طلا و ارتباط آنها با فازهاي مختلف ماگمائی درتودههاي نفوذي خانکندي و یوسف لو، شرق اهر، مجله بلورشناسی و کانی شناسی، شماره پاييز 1391، دوره 20، شماره 3، ص 547-564.

-جوزاني کهن، گ.، 1385. به کارگيري روش فرکتالي عيار- محيط در جدايش آنوماليهاي ژئوشيميايي از زمينه، دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران.

-حسن پور، ش.، رسا، ا.، حیدري، م.، متکان، ع.ا. و موید، م.، 1389. زمینشناسی، دگرسانی و کانی سازي در ذخیره مس- مولیبدن پورفیري هفت- چشمه، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال 4، شماره 15، صفحات 15-28.

-حسنی پاک، ع.ا. و شرفالدین، م.، 1380. تحلیل یافتههای اکتشافی، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 987 ص.

-سهرابی، ق.، حسین زاده، م.ر.، کلاگری، ع.ا. و حاجعلیلو، ب.، 1394. مطالعه کانی سازی مولیبدن در نوار قره داغ (اردوباد) - شیورداغ با تأکید بر سنگشناسي، ژئوشیمی و دگرسانی تودههای نفوذی میزبان (شمال باختر ایران)، سال 24، شماره 95، ص 243-258.

-مهرپرتو، م.، 1378. نقشه زمینشناسی 1:100000 کلیبر، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.

-نبوي، م.ح.، 1355. دیباچهاي بر زمينشناسي ایران، انتشارات سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور، 109 ص.

-Aghanabati, A., 2004. Geology of Iran: Geological Survey of Iran, 568p.

-Agterberg, F.P., Cheng, Q., Brown, A. and Good, D., 1996. Multifractal modeling of fractures in the Lac du Bonnet batholith, Manitoba, Computational Geosciences, v. 22(5), p. 497-507.

-Cameron, E.M. and Hobbs, O., 1971. Computerized methods for interpreting reconnaissance geochemical surveys, geochemical exploration (Boyle, tech. ed.), Special, Vd. 11, Canadian institute of mining and metallurgy, 509 p.

-Cheng, Q., Agterberg, F.P. and Ballantyne, S.B., 1995. The separartion of geochemical anomalie from background by fractal methods, Journal of Geochemical Exploration, v.51, p. 109-130.

-Clark, I ., 1987. Practical geostatistics, Elsevier Applied Science Publishers Ltd, 475 p.

-Goncalves, M.A., 2001. Characterization of geochemical distributions using multifractal models, Mathematical Geosciences, v.33 (1), p. 41-61.

-Mandelbrot, B.B., 1983. The Fractal Geometry of Nature, Freeman, Mandelbrot, 375 p.

-Nabavi, M., 1976. An Introduction to the Geology of Iran, Geological Survey of Iran Publication, 109 p.

-Swan, A.R.H., Sandilands, M. and Meccabe, P., 1995. Introduction to geological data analysis, Blackwell Science, Cambridge, 446 p.

-Turcotte, D.L., 1997. Fractals and Chaos in Geology and Geophysics, Cambridge UniversityPress, Cambridge, 428 p.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.