palette
زیست چینه‌نگاری، بوم‌شناسی دیرینه و جغرافیای دیرینه استراکدهای سازند قم در برش گنجان، شرق رابر، کرمان (حوضه درون کمانی ارومیه-دختر)

چکیده

به منظور مطالعه زیست چینه‌نگاری، بوم­شناسی دیرینه و جغرافیای دیرینه استراکدهای سازند قم، برش چینه­نگاری گنجان مورد نمونه­برداری و بررسی قرار گرفت. برش مورد مطالعه، در منطقه‌ی گنجان (شرق رابر-جنوب استان کرمان) واقع شده است. این برش 100 متر ضخامت داشته و  از پنج بخش غیررسمی آهکی و مارنی تشکیل شده که شامل آهک زیرین، مارن زیرین، آهک میانی، مارن بالایی و آهک بالایی هستند. از برش چینه شناسی گنجان 36 گونه و 23 جنس از استراکدها مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته که استراکدهای شناسایی شده متعلق به دو راسته پودوکوپید و پلاتی‌کوپید می‌باشند. براساس تنوع روزنبران شناسایی شده در این برش و حضور فراوان لپیدوسیکلینیدها، سن نهشته‌های سازند قم در برش گنجان، روپلین ؟- شاتین پیشنهاد می‌شود. حضور و فراوانی استراکدا به همراه روزنبران بنتیک بزرگ، جلبک­های قرمز کورالین و مرجان‌ها در برش مورد مطالعه، نشان دهنده شرایط الیگوتروفیک تا مزوتروفیک در محیط‌های نیمه گرمسیری تا گرمسیری با شوری نرمال دریایی و غنی از اکسیژن در زمان نهشته شدن سازند قم می‌باشد. مطالعات انجام شده بر روی استراکدهای سازند قم در برش گنجان، نشان دهنده قرابت این نمونه‌ها با نمونه­های دیگر نقاط ایران، هند، شمال و شمال شرق عراق، ترکیه، شرق دریای مدیترانه و شمال آفریقا می‌باشد. از این رو نشان دهنده یک اتصال دریایی بین این مناطق در زمان الیگو-میوسن بوده که به­عنوان راه دریایی تتیس به حساب می‌آید و سازند قم در پلیت ایران نقش ارتباطی بین شرق تتیس و غرب تتیس را ایفا کرده است.

واژگان کلیدی
استراکدا، بوم‌شناسی دیرینه، جغرافیای دیرینه، زیست چینه‌نگاری، سازند قم.

منابع و مآخذ مقاله

-ابراهیمی، م.ح.، 1392. سیستماتیک و پالئو اکولوژی میکروفسیل‌ های میوسن پیشین در ناحیه ساردوئیه کرمان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید باهنر،کرمان.

-ابراهیمی، م.ح.، وزیری، م.ر. و لطف آباد عرب، ا.، 1396. استراکدهای میوسن زیرین در برش گردین در ناحیه درب بهشت (جنوب کرمان)، سومین همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی، کرمان.

-بختیاری، 1388. اطلس جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی ایران، 272 ص.

-بهفروزی، ا.، صفری، ا. و وزیری مقدم، ح.، 1389. زیست چینه‌نگاری سازند قم در ناحیه چنار (شمال غرب کاشان) براساس روزنداران و تطابق آن با برخی از نقاط ایران مرکزی، نشریه علمی-پژوهشی رخساره‌های رسوبی، شماره 3 (2)، ص 31-40.

-ترک زاده ماهانی، ا.، وزیری، م.ر.، داستانپور، م.، خسروی، ز. و حسنی، م.ج.، 1389. معرفی استراکدهای میوسن پیشین و پالئواکولوژی آنها در ناحیه جفریز (شمال بافت) کرمان، نشریه علمی-پژوهشی رخسارهای رسوبی، شماره 3 (2)، ص 41-51.

-حسنی، م.ج، 1391. بیواستراتیگرافی، پالئواکولوژی و کمواستراتیگرافی نهشته‌های سازند قم در استان کرمان، پایان‌نامه دکترا، دانشگاه شهید باهنر،کرمان.

-حسنی، م.ج.، حسینی‌پور، ف. و دریسی، م.، 1393. چینه‌شناسی، دیرینه‌شناسی و دیرینه بوم-شناسی نهشته‌های تشکیل دهنده دره ستاره‌ها در جزیره قشم، مجله دیرینه‌شناسی، شماره 2 (1)، ص 19-34.

-حسینی‌پور، ف.، 1383. مطالعات بایواستر اتیگرافی و پالئو اکولوژی نهشته‌های الیگو-میوسن در شمال و شمال شرق سیرجان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان.

-حسینی‌پور، ف.، وزیری، م.ر. و حسنی، م.ج.، 1388. استراکدهای الیگومیوسن و پالئواکولوژی آنها در منطقه بوجان (سیرجان)، نشریه علمی-پژوهشی رخسارهای رسوبی، شماره 2 (2)، ص 163-172.

-دانشیان، ج. و گودرزی، م.، 1394. اهمیت تزئینات در مطالعات پالئواکولوژی عضو e سازند قم در برش چشمه برون، غرب قم، سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین‌المللی تخصصی علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور، تهران.

-دانشیان، ج. و کیانی‌اصل، م.، 1395. اهمیت گونه‌های Krithe از استراکدا در مطالعه عضو a از سازند قم، سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور، تهران.

-دریسی، م.، وزیری، م.ر.، حسنی، م.ج.، جابر، ش. و رامی، م.، 1386. مطالعه استراکدهای الیگو-میوسن در نواحی جنوب شرق سیرجان (مقطع باغات)، بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور، تهران.

-دریسی، م.، 1387. مطالعات بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی استراکدهای الیگو-میوسن در نواحی جنوب و جنوب شرق سیرجان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان.

-رحیم زاده، ف.، 1373. الیگوسن-میوسن، میوسن-پلیوسن در ایران، طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی ایران، منتشر نشده، 173 ص.

-زنگنه، م.ص.، لطف آباد عرب، ا. و وزیری، م.ر.، 1397. ریز دیرینه‌شناسی و بوم‌شناسی دیرینه فرامینیفرهای سازند قم در ناحیه گنجان، شرق رابر، کرمان (حوضه درون کمانی ارومیه-دختر)، مجله دیرینه‌شناسی (درحال چاپ).

-غیاثوند، م.، محتاط، ط.، مجیدی فرد، م.ر.، فراهانی، ب. و نریمانی، ح.، 1391. استراکدهای نهشته‌های مارنی سازند قم در یال جنوبی تاقدیس کمرکوه (جنوب غربی قم)، سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور، تهران.

-محمدی، ا.، 1393. سیستماتیک و پالئواکولوژی استراکد‌ها و فرامینیفرهای نهشته‌های دریایی الیگو-میوسن در حوضه قم و اصفهان-سیرجان، پایان‌نامه دکترا، دانشگاه شهید باهنر، کرمان.

-مغفوری مقدم، ا.، 1393. معرفی مقدماتی استراکدهای میوسن پیشین (سازند قم) در برش چینه‌نگاری باختر آشتیان، ایران مرکزی، فصلنامه پژوهش‌های چینه‌نگاری و فسیل‌شناختی، شماره 2، ص 1-13.

-وزیری، م.ر.، داستان‌پور، م. و ناظری، و.، 1383. مبانی دیرینه‌شناسی، جلد دوم، میکروفسیل‌ها، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، 357 ص.

-وزیری مقدم، ح.، طاهری، ع. و کیمیاگری، م.، 1388. فرامینیفرها، جنس‌های شاخص و پالئواکولوژی، انتشارات جهاد دانشگاهی، اصفهان، ۳۷۴ ص.

-Aiello, G., Barra, D., Bonaduce, G. and Russo, A., 1996. The genus Cytherella Jones, 1849 (Ostracoda) in the Italian Tortonian-Recent: Revue de Micropaléontologie, v. 39(3), p. 171-190.

-Armstrong, H. and Brasier, M.D., 2005. Microfossils: Blackwell, Oxford, 296 p.

-Ayress, M.A., 2006. Ostracod biostratigraphy of the Oligocene‐Miocene (upper Waitakian to lower Otaian) in southern New Zealand: New Zealand Journal of Geology and Geophysics, v. 49(3), p. 359-373.

-Beavington-Penney, S.J. and Racey, A., 2004. Ecology of extant nummulitids and other larger benthic foraminifera: applications in palaeoenvironmental analysis: Earth-Science Reviews,v.67(3), p. 219-265.

-Benson, R.H. and Coleman, G.L., 1963. Recent marine ostracodes from the eastern Gulf of Mexico: The University of Kansas Paleontological Contributions, Article 2, p. 1-52.

-Benson, R.H., 1976. Miocene deep-sea ostracodes of the Iberian Portal and the Balearic Basin: MarineMicropaleontology, v. 1, p. 249-262.

-Benson, R.H. and Peypouquet, J.P., 1983. 37. The upper and mid-bathyal Cenozoic ostracode faunas of the Rio Grande Rise found on Leg 72 Deep Sea Drilling Project: Initial Reports: DSDP, v. 72, p. 805-818.

-Bergue, C.T. and Nicolaidis, D.D., 2012. The Paleocene-Oligocene ostracodes from DSDP Site 329 (Falkland Plateau): taxonomy and paleozoogeographical remarks: Paleontological Research, v. 16(1), p. 47-58.

-Bergue, C.T., Nicolaidis, D.D. and Andrade, K.N., 2013. The Lower Eocene–Lower Oligocene ostracodes from DSDP site 515B, Brazil Basin, southwestern Atlantic Ocean: RevistaBrasileiradePaleontologia, v. 16(1), p. 27-38.

-Berberian, M. and King, G.C.P., 1981. Toward a paleogeography and tectonic evolution of Iran: Can J Earth Sci, v. 18, p. 210-265.

-Bonaduce, G. and Danielopol, D.L., 1988. To see and not to be seen: The evolutionary problems of the Ostracoda Xestoleberididae (Proceedings, International Symposium on Ostracoda, 9th, 1985, Shizuoka, Japan): Tokyo, Tokyo National Museum.

-Bonaduce, G., Barra, D. and Aiello, G., 2000. The Ostracods of the Plio-Pleistocene Monte San Nicola section (Gela, Sicily): an attempt of palaeoecological interpretation: Bollettino-Societapaleontologicaitaliana, v. 39(2), p. 157-164.

-Boomer, I. and Whatley, R., 1992. Ostracoda and dysaerobia in the Lower Jurassic of Wales: the reconstruction of past oxygen levels: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 99(3-4), p. 373-379.

-Boomer, I. and Whatley, R., 1995. Cenozoic Ostracoda from guyots in the western Pacific: Holes 865B and 866B (Leg 143): In Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, v. 143, p. 75-86.

-Boomer, I., Horne, D.J. and Slipper, I.J., 2003. The use of ostracods in palaeoenvironmental studies, or what can you do with an ostracod shell?, The Paleontological Society, v. 9, p. 153-180.

-Boudagher-Fadel, M.K., 2008. Evolution and geological significance of Larger Benthic Foraminifera: The Netherlands Linacre House, Jordan Hill, 540 p.

-Braga, J.C. and Aguirre, J., 2001. Coralline algal assemblages in upper Neogene reef and temperate carbonates in Southern Spain, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 175(1), p. 27-41.

-Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L. and Cuffaro, M., 2009. Heterozoan carbonates in oligotrophic tropical waters: the Attard member of the lower coralline limestone formation (Upper Oligocene, Malta): Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 274(1), p. 54-63.

-Brandano, M., Morsilli, M., Vannucci, G., Parente, M., Bosellini, F. and Mateu-Vicens, G., 2010. Rhodolith-rich lithofacies of the Porto Badisco Calcarenites (upper Chattian, Salento, southern Italy). Italian journal of geosciences, v. 129(1), p.119-131.

-Carbonel, P., Colin, J.P., Danielopol, D.L., Löffler, H. and Neustrueva, I., 1988. Paleoecology of limnic ostracodes: a review of some major topics: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 62(1-4), p. 413-461.

-Ceolin, D., Fauth, G. and Coimbra, J.C., 2011. Cretaceous–Lower Paleogene ostracods from the Pelotas Basin, Brazil: Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, v. 91(2), p. 111-128.

-Ciampo, G., 2004. Ostracods as palaeoenvironmental indicators in the last 30 ky from the Tyrrhenian continental shelf: Global and Planetary Change, v. 40(1), p. 151-157.

-Coimbra, J.C. and Bergue, C.T., 2003. A new recent marine Ostracoda species (Hemicytheridae) from Brazil: Iheringia Série Zoologia, v. 93(3), p. 243-247.

-Coles, G.P., Whatley, R.C. and Moguilevsky, A., 1994. The ostracod genus krithe from the tertiary and quaternary of the north atlantic: Paleontology, v. 37, p. 71-120.

-Corda, L. and Brandano, M., 2003. Aphotic zone carbonate production on a Miocene ramp, Central Apennines, Italy, Sedimentary Geology, v. 161(1), p. 55-70.

-Ćosović, V., Drobne, K. and Moro, A., 2004. Paleoenvironmental model for Eocene foraminiferal limestones of the Adriatic carbonate platform (Istrian Peninsula), Facies, v. 50(1), p. 61-75.

-Cosentino, D., Federici, I., Cipollari, P. and Gliozzi, E., 2006. Environments and tectonic instability in central Italy (Garigliano Basin) during the late Messinian Lago–Mare episode: new data from the onshore Mondragone 1 well: Sedimentary Geology, v. 188, p. 297-317.

-Cronin, T.M., DeMartino, D.M., Dwyer, G.S. and Rodriguez-Lazaro, J., 1999. Deep-sea ostracode species diversity: response to late Quaternary climate change: Marine Micropaleontology, v. 37(3), p. 231-249.

-Cronin, T.M., Kamiya, T., Dwyer, G.S., Belkin, H., Vann, C.D., Schwede, S. and Wagner, R., 2005. Ecology and shell chemistry of Loxoconcha matagordensis: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 225(1), p. 14-67.

-Dall' Antonia, B. and Bossio, A., 2001. Middle Miocene ostracods from the Salentine Peninsula: Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia (Research In Paleontology and Stratigraphy), 107 p.

-Dall' Antonia, B., 2003. Miocene ostracods from the Tremiti Islands and Hyblean Plateau: biostratigraphy and description of new and poorly known species: Geobios, v. 36(1), p. 27-53.

-Dall’Antonia, B., Bossio, A. and Guernet, C., 2003. The Eocene/Oligocene boundary and the psychrospheric event in the Tethys as recorded by deep-sea ostracods from the Massignano Global Boundary Stratotype Section and Point, Central Italy: Marine Micropaleontology, v. 48(1), p. 91-106.

-Dingle, R.V. and Lord, A.R., 1990. Benthic ostracods and deep water-masses in the Atlantic Ocean: Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, v. 80(3-4), p. 213-235.

-Ducasse, O., Bekaert, O. and Rousselie, L., 1991. Les Loxoconchidae (Ostracodes) a la limite Oligo-Miocéne en Aquitaine: évolution, adaptation et biostratigraphie: Geobios, v. 24(4), p. 435-461.

-Elewa, A.M., 2004. Quantitative analysis and palaeoecology of Eocene Ostracoda and benthonic foraminifera from Gebel Mokattam, Cairo, Egypt: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 211(3), p. 309-323.

-Faranda, C., Gliozzi, E. and Ligios, S., 2007. Late Miocene brackish Loxoconchidae (Crustacea,Ostracoda) fromItaly, Geobios, v. 40(3), p. 303-324.

-Finger, K.L., 1983. Ostracoda from the lower Rincon Formation (Oligo-Miocene) of southern California: Micropaleontology, v. 29(1), p. 78-109.

-Frenzel, P. and Boomer, I., 2005. The use of ostracods from marginal marine, brackish waters as bioindicators of modern and Quaternary environmental change: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 225(1), p. 68-92.

-Gebhardt, H. and Zorn, I., 2008. Cenomanian ostracods of the Tarfaya upwelling region (Morocco) as palaeoenvironmental indicators: Revue de micropaleontologie, v. 51(4), p. 273-286.

-Geel, T., 2000. Recognition of stratigraphic sequences in carbonate platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of Palaeogene deposits in southeastern Spain: Palaeogeography, Palaeoclimatology,Palaeoecology, v. 155(3), p. 211-238.

-Ghasemi, A. and Talbot, C.J., 2005. A new tectonic scenario for the Sanandaj–Sirjan Zone (Iran): Journal of Asian Earth Sciences, v. 28, p. 1–11.

-Ghaedi, M., Johnson, K. and Yazdi, M., 2016. Paleoenvironmental conditions of Early Miocene corals, western Makran, Iran. Arabian Journal of Geosciences, v. 9(17), p. 686-704.

-Gross, M., Minati, K., Danielopol, D.L. and Piller, W.E., 2008. Environmental changes and diversification of Cyprideis in the Late Miocene of the Styrian Basin (Lake Pannon, Austria): Senckenbergianalethaea, v. 88(1), p. 161-181.

-Gross, M., Ramos, M.I.F. and Piller, W.E., 2014. On the Miocene Cyprideis species flock (Ostracoda; Crustacea) of Western Amazonia (Solimões Formation): Refining taxonomy on species level: Zootaxa, v. 3899(1), p. 1-69.

-Hallock, P., 1982. Evolution and extinction in larger foraminifera, In Proceedings of the Third North American Paleontological Convention, v. 1, p. 221-225.

-Hallock, P. and Glenn, E.C., 1986. Larger foraminifera: a tool for paleoenvironmental analysis of Cenozoic carbonate depositional facies: Palaios, v. 1, p. 55-64.

-Hamdi, A., Dhahri, F., Jomaa-Salmouna, D., Ismail-Lattrache, K.B. and Chaabane, N.B., 2016. Quantative analysis and paleoecology of Middle to Upper Eocene Ostracods from Jebel Jebil, central Tunisia: Revue de Micropaléontologie, v. 59(4), p. 409-424.

-Hawramy, O.A. and Khalaf, S.K., 2013. Ostracoda of Fatha Formation (Middle Miocene) From (Darbandikhan and Aghjalar) Sections, Sulaimani-kurdistan Region/Northeastern Iraq: Journal of Zankoy Sulaimani, Part A (JZS-A), v. 15(3), p. p. 134-152.

-Hassani, M.J. and Hosseinipour, F., 2018. Quantitative analysis, basin evolution and paleoecology of Early Miocene ostracods in the southwest of Kerman, Iran, Geopersia, v. 8(2), p. 213-232.

-Heydari, E., Hassanzadeh, J., Wade, W.J. and Ghazi, A.M., 2003. Permian-Triassic boundary interval in the Abadeh section of Iran with implications for mass extinction: Part 1- Sedimentology: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 193, p. 405-423.

-Holmes, J.A. and Chivas, A.R., 2002. Ostracod shell chemistry—overview, The Ostracoda: applications in Quaternary research, p. 185-204.

-Hunt, G. and Roy, K., 2006. Climate change, body size evolution, and Cope's Rule in deep-sea ostracodes: Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 103(5), p. 1347-1352.

-Irizuki, T., Kusumoto, M., Ishida, K. and Tanaka, Y., 2007. Sea-level changes and water structures between 3.5 and 2.8 Ma in the central part of the Japan Sea Borderland: Analyses of fossil Ostracoda from the Pliocene Kuwae Formation, central Japan: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 245(3), p. 421-443.

-Kakemem, U., Adabi, M.H., Sadeghi, A. and Kazemzadeh, M.H., 2016. Biostratigraphy, paleoecology and paleoenvironmental reconstruction of the Asmari formation in Zagros basin, southwest Iran. Arabian Journal of Geosciences, v. 9(2), p. 121-138.

-Kananian, A., Sarjoughian, F., Nadimi, A.R., Ahmadian, J. and Ling, W., 2014. Geochemical characteristics of the Kuh-e Dom intrusion, Urumieh–Dokhtar Magmatic Arc (Iran): Implications for source regions and magmatic evolution: Journal of Asian Earth Sciences, v. 90, p. 137-148.

-Keyser, D., 1978. Ecology and zoogeography of recent brackish-water Ostracoda (Crustacea) from south-west Florida: Aspects of Ecology and Zoogeography of Recent and Fossil Ostracoda, p. 207-222.

-Khaksar, K. and Maghfouri moghadam, I., 2007. Paleontological study of the echinoderms in the Qom Formation (Central Iran): International Journal of Earth Sciences, v. 11(1), p. 57-79.

-Khalaf, S.K., 1984. Middle Miocene Ostracoda from northern iraq: Phd Thesis, The university of Hull, 357 p.

-Kondo, H., Toyofuku, T. and Ikeya, N., 2005. Mg/Ca ratios in the shells of cultured specimens and natural populations of the marine ostracode Xestoleberis hanaii (Crustacea), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 225(1-4), p. 3-13.

-Machain-Castillo, M.L., Pérez-Guzmán, A.M. and Maddocks, R.F., 1990. Ostracoda of the terrigenous continental platform of the southern Gulf of Mexico: In Ostracoda and Global Events, Springer Netherlands, p. 341-353.

-Majoran, S., 1989. Mid-Cretaceous Ostracoda of northeastern Algeria: Fossils and Strata, v. 27, p. 1-67.

-Mateu-Vicens, G., Hallock, P. and Brandano, M., 2009. Test shape variability of Amphistegina d’Orbigny 1826 as a paleobathymetric proxy: application to two Miocene examples, Geologic problems solving with microfossils, SEPM Spec Publ, v. 93, p. 67-82.

-McKenzie, K.G., Majoran, S., Emami, V. and Reyment, R.A., 1989. The KRITHE problem—first test of peypouquet's hypothesis, with a redescription of KRITHE PRAETEXTA PRAETEXTA (crustacea, ostracoda): Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 74(3-4), p. 343-354.

-McKenzie, K.G., Reyment, R.A. and Reyment, E.R., 1991. Eocene-Oligocene Ostracoda from South Australia and Victoria, Australia: Revista Española de Paleontologia, v. 6(2), p. 135-175.

-Meireles, R.P., Faranda, C., Gliozzi, E., Pimentel, A., Zanon, V. and Ávila, S.P., 2012. Late Miocene marine ostracods from Santa Maria island, Azores (NE Atlantic): Systematics, palaeoecology and palaeobiogeography: Revue de micropaléontologie, v. 55(4), p. 133-148.

-Mohammadi, E., Safari, A., Vaziri-Moghadam, H., Vaziri, M.R. and Ghaedi, M., 2011. Microfacies analysis and paleoenviornmental interpretation of the Qom Formation, South of the Kashan, Central Iran: Carbonates Evaporites, v. 26, p. 255-271.

-Mohammadi, E., Hasanzadeh-dasgerdi, M., Ghaedi, M., Dehghan, R., Safari, A., Vaziri-Moghadam, H., Baizidi, Ch., Vaziri, M.R. and Sfidari, E., 2013. The Tethyan Seaway Iranian Plate Oligo-Miocene deposits (the Qom Formation): distribution of Rupelian (Early Oligocene) and evaporate deposits as evidences for timing and trending of opening and closure of the Tethyan Seaway: Carbonates and Evaporites, v. 28(3), p. 321-345.

-Mohammadi, E., Vaziri, M.R. and Dastanpour, M., 2015. Biostratigraphy of the nummulitids and lepidocyclinids bearing Qom Formation based on larger benthic foraminifera (Sanandaj–Sirjan fore arc basin and Central Iran back-arc basin, Iran): Arabian Journal of Geosciences, v. 8(1), p. 403-423.

-Mohammadi, E. and Ameri, H., 2015. Biotic components and biostratigraphy of the Qom Formation in northern Abadeh, Sanandaj–Sirjan fore-arc basin, Iran (northeastern margin of the Tethyan Seaway): Arabian Journal of Geosciences, v. 8(12), p. 10789–10802.

-Mohammadi, E., Hasanzadeh-Dastgerdi, M., Safari, A. and Vaziri-Moghaddam, H., 2018. Microfacies and depositional environments of the Qom Formation in Barzok area, SW Kashan, Iran, Carbonates and Evaporites, p. 1-14.

-Monostori, M., 2004. Lower Oligocene (Kiscellian) ostracods in Hungary: Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis, Sectio Geologica, v. 34, p. 27-141.

-Morsi, A.M.M. and Scheibner, C., 2009. Paleocene–Early Eocene ostracodes from the Southern Galala Plateau (Eastern Desert, Egypt): taxonomy, impact of paleobathymetric changes: Revuedemicropaléontologie, v. 52(2), p. 149-192.

-Muñoz-Torres, F.A., Whatley, R.C. and Van Harten, D., 2006. Miocene ostracod (Crustacea) biostratigraphy of the upper Amazon Basin and evolution of the genus Cyprideis: Journal of SouthAmericanEarthSciences, v. 21(1), p.75-86.

-Murray, J.W., 1991. Ecology and paleoecology of benthic Foraminifera: Longman Scientific and Technical, New York.

-Nouradini, M., Ashouri, A.R., Yazdi, M. and Rahiminejad, A.H., 2017. Palaeoecology and distribution of upper Oligocene–lower Miocene foraminifera in the Qom Formation, the Bagher-Abad section, NE Isfahan, Central Iran: Carbonates and Evaporites (in press).

-Omrani, J., Agard, P., Whitechurch, H., Benoit, M., Prouteau, G. and Jolivet, L., 2008. Arc-magmatism and subduction history beneath the Zagros Mountains, Iran: A new report of adakites and geodynamic consequences: Lithos, v. 106, p. 380-398.

-Ozawa, H. and Kamiya, T., 2001. Palaeoceanographic recordes related to glacio-eustatic fluctuations in the Pleistocene Japan Sea coast based on ostracods from the Omman Formation. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 170, p. 27-48.

-Ozawa, H. and Kamiya, T., 2005. Ecological analysis of benthic ostracods in the northern Japan Sea, based on water properties of modern habitats and late Cenozoic fossil records: MarineMicropaleontology, v. 55(3), p. 255-276.

-Pezelj, Đ., Sremac, J. and Sokač, A., 2007. Palaeoecology of the Late Badenian foraminifera and ostracoda from the SW Central Paratethys (Medvednica Mt., Croatia): Geologia Croatica, v. 60(2), p. 139-150.

-Pipík, R. and Bodergat, A.M., 2004. Upper Miocene Cyprididae (Ostracoda) of the Turiec Basin (Slovakia): Taxonomy and Paleoecology: Revue de micropaléontologie, v. 47, p. 225-242.

-Ramihangihajason, T.N., Andrianavalona, T.H., Razafimbelo, R., Rahantarisoa, L., Ali, J.R. and Samonds, K.E., 2014. Miocene benthic foraminifera from Nosy Makamby and Amparafaka, Mahajanga Basin, northwestern Madagascar, Journal of African Earth Sciences, v. 100, p. 409-417.

-Rasser, M.W. and Nebelsick, J.H., 2003. Provenance analysis of Oligocene autochthonous and allochthonous coralline algae: a quantitative approach towards reconstructing transported assemblages, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 201(1), p. 89-111.

-Reeves, J.M., Chivas, A.R., Garcia, A. and De Deckker, P., 2007. Palaeoenvironmental change in the Gulf of Carpentaria (Australia) since the last interglacial based on Ostracoda: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 246(2), p. 163-187.

-Reichenbacher, B., Alimohammadian, H., Sabouri, J., Haghfarshi, E., Faridi, M., Abbasi, S., Matzke-Karasz, R., Fellin, M.G., Carnevale, G., Schiller, W. and Vasilyan, D., 2011. Late miocene stratigraphy, palaeoecology and palaeogeography of the Tabriz basin (NW Iran, Eastern Paratethys): Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 311(1), p. 1-18.

-Renema, W., 2006. Large benthic foraminifera from the deep photic zone of a mixed siliciclastic-carbonate shelf off East Kalimantan, Indonesia, Marine Micropaleontology, v. 58(2), p. 73-82.

-Reuter, M., Piller, W.E., Harzhauser, M., Mandic, O., Berning, B., Rögl, F., Kroh, A., Aubry, M.P., Wielandt-Schuster, U. and Hamedani, A., 2009. The Oligo-/Miocene Qom Formation (Iran): evidence for an Early Burdigalian restriction of the Tethyan Seaway and closure of its Iranian gateways: International Journal of Earth Sciences, v. 98(3), p. 627-650.

-Rodriguez-Lazaro, J. and Ruiz-Muñoz, F., 2012. A general introduction to ostracods: morphology, distribution, fossil record and applications, Ostracoda as proxies for Quaternary climate change: Developments in Quaternary Science, v. 17, p. 1-14.

-Romero, J., Caus, E. and Rosell, J., 2002. A model for the palaeoenvironmental distribution of larger foraminifera based on late Middle Eocene deposits on the margin of the South Pyrenean basin (NE Spain): Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 179(1), p. 43-56.

-Roozpeykar, A. and Moghaddam, I.M., 2016. Sequence biostratigraphy and paleoenvironmental reconstruction of the Oligocene-early Miocene deposits of the Zagros Basin (Dehdasht area, South West Iran), Arabian Journal of Geosciences, v. 9(1), p. 77-94.

-Laursen, G.V., Monibi, S., Allan, T.L., Pickard, N.A.H., Hosseiney, A., Vincent, B., Hamon, Y., van Buchem, F.S.P.V., Moallemi, A. and Druillion, G., 2009. The Asmari Formation Revisited: Changed Stratigraphic Allocation and New Biozonation: First International Petroleum Conference and Exhibition, Shiraz, 5 p.

-Ligios, S. and Gliozzi, E., 2012. The genus Cyprideis Jones, 1857 (Crustacea, Ostracoda) in the Neogene of Italy: A geometric morphometric approach: Revue de micropaléontologie, v. 55(4), p. 171-207.

-Safak, Ü. and Güldürek, M., 2016. The Ostracoda assemblage of the Eocene-Oligocene transition in northwestern Thrace: KırklarelieEdirne area (northwestern Turkey): Journal of African Earth Sciences, v. 117(6), p. 62-85.

-Saraswati, P.K. and Srinivasan, M.S., 2015. Micropaleontology: Principles and Applications: Springer, 467 p.

-Sato, T. and Kamiya, T., 2006. Taxonomy and geographical distribution of recent Xestoleberis species (Cytheroidea, ostracoda, crustacea) from Japan, Paleontological Research, v. 11, p. 183-227.

-Shirazi, B.G., Bakhshandeh, L. and Yazdi, A., 2014. Paleoecology of Upper Cretaceous Sediments in Central Iran, Kerman (Bondar-e Bido Section) Based on Ostracods: Marine Science, v. 4(2), p. 49-57.

-Singh, P., 1988. Palaeobiogeography and Palaeoecology of the Tertiary Ostracods of Northwestern India with Palaeooceanographic Remarks: Developments in Palaeontology and Stratigraphy, v. 11, p. 619-636.

-Steineck, P.L., Dehler, D., Hoose, E.M. and Mccalla, D., 1988. Oligocene to Quaternary ostracods of the central equatorial Pacific (Leg 85, DSDP-IPOD): Developments in PalaeontologyandStratigraphy, v. 11, p. 597-617.

-Sudi Ajirlu, M., Moazzen, M. and Hajialioghli, R., 2016. Tectonic evolution of the Zagros Orogen in the realm of the Neotethys between the Central Iran and Arabian Plates: An ophiolite perspective: Central European Geology, v. 59, p. 14-27.

-Sun, Z., Feng, X., Li, D., Yang, F., Qu, Y. and Wang, H., 1999. Cenozoic Ostracoda and palaeoenvironments of the northeastern Tarim Basin, western China: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 148(1), p. 37-50.

-Szczechura, J. and Abd-Elshafy, E., 1988. Ostracods and Foraminifera from the? Middle Miocene of the western coast of the Gulf of Suez, Egypt: Acta Palaeontologica Polonica, v. 33(4), p. 273-344.

-Tanaka, G. and Nomura, S.I., 2009. Late Miocene and Pliocene Ostracoda from the Shimajiri Group, Kume-jima Island, Japan: Biogeographical significance of the timing of the formation of back-arc basin (Okinawa Trough): Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 276(1), p. 56-68.

-Tanaka, G., Komatsu, T., Saito, Y., Nguyen, D.P. and Vu, Q.L., 2011. Temporal changes in ostracod assemblages during the past 10,000 years associated with the evolution of the Red River delta system, northeastern Vietnam: Marine Micropaleontology, v. 81(3), p. 77-87.

-Tesakova, E.M., 2010. New data on late Santonian and early Maastrichtian ostracodes of the SaratovRegion: Paleontological Journal, v. 44(2), p. 168-179.

-Vaziri, M.R., Mahanipour, A. and Arab, A., 2007. Mid-Cretaceous Ostracods from West of Kerman (Iran): Paleoenvironment and Paleogeographic Relationships, Iranian Journal of Science and Technology, v. 31(A1), p.131-135.

-Warne, M.T., 2005. The global Mio–Pliocene climatic equability and coastal ostracod faunas of southeast Australia: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, v. 225(1), p. 248-265.

-Whatley, R.C. and Roberts, R., 1995. Marine Ostracoda from Pitcairn, Oeno and Henderson Islands: Biological Journal of the Linnean Society, v. 56(1‐2), p. 359-364.

-Whatley, R.C., 1990. Ostracoda and global events: In: Whatley, R.C., Maybury, C. (Eds.), Ostracoda and Global Events, Chapman and Hall London, p. 1-24.

-Whatley, R., 1991. The platycopid signal: a means of detecting kenoxic events using Ostracoda: Journal of Micropaleontology, v. 10, p. 181-185.

-Whatley, R.C. and Zhao, Q., 1993. The Krithe problem: a case history of the distribution of Krithe and Parakrithe (Crustacea, Ostracoda) in the South China Sea: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 103(3-4), p. 281-297.

-Whatley, R.C., Pyne, R.S. and Wilkinson, I.P., 2003. Ostracoda and palaeo-oxygen levels, with particular reference to the Upper Cretaceous of East Anglia: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 194(4), p. 355-386.

-Wilson, B., Coimbra, J.C. and Hayek, L.A.C., 2014. Ostracoda (Arthropoda, Crustacea) in a Miocene oxygen minimum zone, Trinidad, West Indies: a test of the platycopid signal hypothesis: Journal of South American Earth Sciences, v. 54, p. 210-216.

-Wilkinson, I.P., 1980. Coralline Crag Ostracoda and their environmental and stratigraphical significance: Proceedings of the Geologists' Association, v. 91(4), p. 291-306.

-Witt, W., 2011. Mixed ostracod faunas, co-occurrence of marine Oligocene and non-marine Miocene taxa at Pinarhisar, Thrace, Turkey: Zitteliana, p. 237-254.

-Yamaguchi, T., Nagao, R. and Kamiya, T., 2006. Paleogene ostracodes from the Kishima Formation, Kishima Group, Saga Prefecture, southwestern Japan: Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, v. 33, p. 87-101.

-Yamada, K., Tanaka, Y. and Irizuki, T., 2005. Paleoceanographic shifts and global events recorded in late Pliocene shallow marine deposits (2.80–2.55 Ma) of the Sea of Japan. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 220, p. 255-271.

-Yasuhara, M. and Cronin, T.M., 2008. Climatic influences on deep‐sea ostracode (Crustacea) diversity for the last three million years: Ecology Special Issue, v. 89, p. S54-S65.

-Yasuhara, M., Cronin, T.M., Hunt, G. and Hodell, D.A., 2009. Deep-sea ostracods from the South Atlantic sector of the Southern Ocean during the last 370,000 years: Journal of Paleontology, v. 83(6), p. 914-930.

-Youssef Ali, M., El-Sabrouty, M. and El-Sorogy, A., 2015. Micropaleontology: King Saud University, King Fahd National Library Cataloging, 126 p.

-Zarasvandi, A.R., Rezaei, M., Sadeghi, M., Lentz, D., Adelpour, M. and Pourkaseb, H., 2015. Rare earth element signatures of economic and sub-economic porphyry copper systems in Urumieh–Dokhtar Magmatic Arc (UDMA) Iran: Ore Geology Reviews.

-Zhao, Q. and Whatley, R.C., 1997. Distribution of the ostracod genera Krithe and Parakrithe in bottom sediments of the East China and Yellow seas: Marine Micropaleontology, v. 32(1-2), p. 195-207.

-Zhao, Q., 2005. Late Cainozoic ostracod faunas and paleoenvironmental changes at ODP Site 1148, South China Sea: Marine Micropaleontology, v. 54(1), p. 27-47.

-Zhu, Y., Qi, Y., Zhang, B., Yang, H., He, CH., Wang, SH., Zhou, W., Zhu, Q. and Li, Z., 2007. Revision of the age of the Qom Formation in the Central Iran Basin, Iran: Journal of Asian Earth Sciences, v. 29, p. 715-721.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.