palette
تعیین سن و نرخ رسوبگذاری سازند میشان در شمال خاوری فروافتادگی دزفول با استفاده از روش مگنتواستراتیگرافی

چکیده

سازند میشان یکی از واحدهای سنگ چینه­ای نئوژن است که در جنوب و جنوب باختری ایران گسترش فراوانی دارد. در سال­های اخیر به منظور دستیابی به سن دقیق این سازند، مطالعاتی با استفاده از داده­های فسیل شناسی و همچنین استفاده از ایزوتوپ­های استرنسیم انجام شده است. در مناطق چین خورده جوان همچون کمربند چین خورده زاگرس که حاوی رسوباتی هستند که دچار دفن شدگی عمیق نشده­اند، یکی از مناسب ترین روش­های بدست آوردن سن رسوبات، استفاده از مطالعه مغناطیس دیرینه است. با استفاده از این روش می­توان رسوبات غیر دریایی رودخانه­ای و همچنین رسوبات آبرفتی را که اغلب فاقد ویژگی­های زیست چینه­ای و رادیومتریک مناسب جهت تعیین سن هستند را سن یابی کرد و  همچنین نرخ رسوبگذاری توالی مورد مطالعه را نیز بدست آورد. در اين پژوهش سن سازند ميشان با استفاده از روش مگنتو استراتیگرافی، در ناحیه تاقدیس جریک واقع در شمال خاوری فروافتادگی دزفول مطالعه شده است، در برش مورد مطالعه، سن مرز زیرین و بالایی سازند میشان به ترتیب 1/14 و 6/ 13 میلیون سال (میوسن میانی) برآورد شده است. همچنین میانگین نرخ رسوبگذاری برای این سازند بعد از تراکم ثانویه 38 سانتیمتر در هزار سال به دست آمد.

واژگان کلیدی
تاقديس جریک، چینه نگاری مغناطیسی، سازند میشان، فروافتادگي دزفول.

منابع و مآخذ مقاله

-امیری بختیار، ح.، 1393. بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند‌های آغاجاری و میشان، ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 110، ص 39-43.

-لاسمی، ی. و رستگار لاری، ع.ر.، 1385. محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند میشان (رسوبات جلوی کمربند چین خورده) در باختر فارس و خاور بوشهر. فصلنامه علوم زمین سال 16، شماره 61، ص 68- 77.

-مطيعي، ه.، 1372. چينه شناسي زاگرس، انتشارات سازمان سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، 1009 ص.

-Emami, H., 2008. Foreland propagation of folding and structure of the Mountain Front Flexure in the Pusht-e Kuh arc (NW Zagros, Iran), PhD thesis, 118 pp., Univ. de Barcelona, Barcelona.

-Heidari, A., Feldmann, R.M. and Moussavi-Harami, S.R., 2012. Miocene Decapod Crustacean from the Guri Member of Mishan Formation, Bandar Abbas, southern Iran, Bulletin of Mizunami Fossil Museum, v. 38 , p. 1-7.

-Homke, S., Verges, J., Garces, M., Emami, H. and Karpuz, R., 2004. Magnetostratigraphy of Miocene-Pliocene Zagros foreland deposits in the front of the Push-e Kush Arc (Lurestan Province, Iran), Earth and Planetary Science Letters, v. 225(3–4), p. 397–410.

-James, G.A. and Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area, AAPG Bull. v. 49, p. 2182-2245.

-Kalantari, A., 1992. Lithostratigraphy and microfacies of Zagros orogenic area, South-West Iran, National Iranian Oil Company, Exploration and Production, Geological Laboratories Publication 12: 421 p.

-Khadivi, S., Mouthereau, F., Larrasoana, J.C., Verges, J., Lacombe, O., Khademi, E., Beamud, E., Melinte-Dobrinescu, M. and Suc, J.P., 2010. Magnetochronology of synorogenic Miocene foreland sediments in the Fars arc of the Zagros Folded Belt (SW Iran), Basin Research, v. 22(6), p. 918–932.

-Kirschvink, J.L., 1980. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data, Geophys. J. R. Astron. Soc., v.62(3), p. 699–718.

-Kroh, A., Gholamalian, H., Mandic, O., Ćorić, S., Harzhauser, M., Reuter, M. and Piller, W.E., 2011. Echinoids and pectinid bivalves from the Early Miocene Mishan Formation of Iran, Acta Geologica Polonica, v. 51(4), p.419–439.

-Lourens, L.J., Hilgen, F.J., Laskar, J., Shackleton, N.J. and Wilson, D., 2004. The Neogene Period, in A Geologic Time Scale 2004, A Geologic Time Scale 2004, Cambridge University Press, p. 409-440.

-Pirouz, M., Simpson, G., Bahroudi, A. and Azhdari, A., 2011. Neogene sediments and modern depositional environments of the Zagros foreland basin system, Geological Magazine, v.148(5-6), p.838–853.

-Pirouz, M., Simpson, G. and Chiaradia, M., 2015. Constraint on foreland basinmigration in the Zagros mountain belt using Sr isotope stratigraphy, Basin Research, v. 27(6), p. 714–728.

-Rahmani, Z., Vaziri-Moghaddam, H. and Taheri, A., 2010. Facies Distribution and Palaeoecology of The Guri Member of The Mishan Formation, in Lar area, Fars Province, SW Iran, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction A, v. 34(A3), p. 257-266.

-Reynolds, J.H., 2002. Magnetostratigraphy Adds a Temporal Dimension to Basin Analysis", Search and Discovery Article-online article.

-Ruh, J.B., Hirt, A.M., Burg, J.P. and Mohammadi, A., 2014. Forward propagation of the Zagros Simply Folded Belt constrained from magnetostratigraphy of groth strata, Tectonics, v. 33, p. 1534-1551.

-Sharland, P.R., Archer, R., Casey, D.M., Davies, R.B., Hall, S.H., Heward, A.P., Horbury, A.D. and Simmons., M.D., 2001. Arabian Plate sequence stratigraphy, GeoArabia Special Publication 2, Gulf PetroLink, Bahrain, 371 p.

-Stöcklin, J. and Setudehnia, A., 1991. Stratigraphic lexicon of Iran, Geological Survey of Iran Report, v. 18, p.1–376.

-Yazdi, M., Bahrami, A., Abbasi, P., Sadeghi, R. and Vega, F.J., 2013. Miocene brachyuran Crustacea from Konar-Takhteh and Ahram sections, southwestern Iran, Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, v. 65(2), p. 225-233.

-Zijderveld, J.D.A., 1967. AC demagnetization of rocks: Analysis of results, In: Methods in Paleomagnetism, ed. D.W. Collinson, K.M. Creer and S.K. Runcorn, Elsevier, Amsterdam, p. 254-286.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.