palette
شبیه‌سازی تاثیر زهکشی در پایین انداختن سطح ایستابی دشت فرخ آباد، دهلران

چکیده

روستاي فرخ­آباد در حدود پنج كيلومتري جنوب غرب شهر دهلران واقع شده ­است. عمق كم سطح آب زيرزميني در گستره­ی اين روستا باعث بروز مشكلاتي براي اهالي روستا شده­ و زندگي روزمره آنها را مختل كرده است. در اين پژوهش استفاده از سيستم زهکشي براي پايين انداختن سطح آب زيرزميني دشت فرخ­آباد مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين مدل، ابتدا اطلاعات میزان بارندگي و تبخير در گستره دشت، ميزان تغذيه و تخليه آبخوان از طريق کانال­های آبیاری، مسير رودخانه میمه و همچنين ميزان برداشت آب از چاه­ها و تغذيه آبخوان از فاضلاب برگشتي به نرم افزارVisual MODFLOW  وارد شد. سپس رفتار هيدروليکي آبخوان دشت با استفاده از نرم­افزار مدل­سازي شد. پس از واسنجي و صحت سنجي مدل، تاثیر اجرای سیستم­های مختلف زهکشی بر تراز سطح آب زيرزميني دشت در قالب سه سناریوی شرایط هیدرولوژیک مرطوب، عادی و خشک شبیه­سازی شد. براساس سناریوی اول افت سطح ایستابی در دوره مرطوب و عادی چهار تا پنج متر و در دوره خشک  دو تا سه متر خواهد بود. نتایج حاصله نشان دهنده برتری روش زهکشی زیرزمینی(سناریوی اول) نسبت به احداث چاه­های پمپاژ (سناریوی دوم) در پایین انداختن سطح ایستابی گستره مورد مطالعه می­باشد. 

واژگان کلیدی
آب زيرزميني- دشت فرخ آباد- زهکشی زیرزمینی- شبیه سازي - Visual MODFLOW

منابع و مآخذ مقاله

-اصغری مقدم، ا.، رنجبر، م. و جاهدان، ن.، 1387. بالا آمدگی سطح آب زیر زمینی و تاثیر آن بر افت کیفی آبخوان دشت نقده، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب.

-حسن پور، ن.، عباس نژاد، ا. و رادفر، ش.، 1389. بالا آمدن سطح آب زیر زمینی گستره شهر کرمان، بحران زیست محیطی و تهدیدی برای آثار باستانی، چهارمین همایش تخصصی محیط زیست.

-شرکت اکتشافی نفت ایران، 1348. نقشه زمین-شناسی دهلران در مقیاس 1:100000.

-شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام، 1388. گزارش توجيهي پيشنهاد ممنوعيت توسعه بهره‌برداري آبخوان دشت دهلران، دفتر مطالعات پایه منابع آب، گروه تلفیق و بیلان.

-شرکت مهندسین مشاور آب و خاک، 1354. گزارش ژئوفیزیک دشت دهلران.

-شکیبا، م.، لیاقت، ع.ا. و میرزایی، ف.، 1392. بررسی تاثیر عمق اختلاط بر کیفیت زه آب خروجی از زهکشی در اراضی با آب کم‌عمق و شور، مجله پژوهشی آب در کشاورزی، جلد 27، شماره 22، ص 31-49.

-کریمی پور، ا.ر.، رخشنده رو، غ.ر. و بنی طالبی دهکردی، گ.، 1391. ارزیابی استفاده از سیستم زهکشی به منظور پایین انداختن سفره آب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از مدل PMWIN، مجله آب و فاضلاب، شماره 2، ص 19-36.

-نبوی، م.، 1355. دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

-نوذري، ح.، لیاقت، ع. و خلقی، م.، 1388. مدیریت شوري و بهره‌برداري از زه آب کشاورزي با استفاده از تحلیل پویایی سیستم، رساله دکتري، دانشکده کشاورزي تهران.

-Batu, V., 2006. Applied flow and solute transport modeling in aquifers: Taylor and Francis Group In, 667 p.

-Darzi-Naftchali, A., Mirlatifi, S.M., Shahnazari, A., Ejlali, F. and Mahdian, M.H., 2013. Effect of subsurface on water balance and water table in poorly drained paddy fields: Agricultural water Management, p. 61-68.

-Deverel, S.J. and Fio, J.L., 1990. Ground- water flow and solute movement to drain laterals, western San Joaquin Valley California: 1. Geochemical assessment: Water Resources Research, v. 27(9), p. 2233-2246.

-Filipovi´, V., Kochem Mallmann, F.J., Coquet, Y. and Simunek, J., 2014. Numerical simulation of water flow in tile and mole drainage systems: Agricultural water Management, p. 105-114.

-Guitijens, J.C., Ayars, J.E. and Grismer, M.E., 1997. Drainage design for water quality management, Overview: J. Irrigation and Drainage engineering, ASCE, p. 123-153.

-Hornbuckle, J.W., Christen, E.W. and Faulkner, R.D., 2007. Evaluating a multilevel subsurface drainage system for improved drainage water quality: Agric Water Manage, v. 89, p. 208-216.

-Jung, K.Y., Yun, E.S., Park, K.D., Lee, Y.H., B Hwang, J., Y Park, C. and Ramos, P., 2010. Effect of subsurface drainage for multiple land use in sloping paddy fields: Soil Solutions for a Changing World 1 – 6 August 2010, Brisbane, Australia, Published on DVD.

-King, K.W., Fausey, N.R. and Williams, M.R., 2014. Effect of subsurface drainage on streamflow in an agricultural headwater watershed: Journal of Hydrology, p. 438-445.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.