palette
بایواستراتیگرافی سازند شیشتو 1 در برش حوض دوراه براساس کنودونت‌ها(جنوب شرقی طبس)

چکیده

به منظور مطالعه عناصر کنودونتی، سازند شيشتو 1 برش در حوض دوراه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. برش مورد مطالعه دارای توالی تخریبی – کربناته است که شامل 152 متر سنگ آهک، ماسه­سنگ و شیل است. همبري زيرين سازند شيشتو 1 بر روی سازند بهرام به صورت ناپیوسته و همبري بالایی آن با سازند شیشتو 2 به­طور پیوسته است. این سازند دارای ماکروفسیل­هایی همچون بازوپا، مرجان، ساقه لاله­وش، گونیاتیت و میکروفسیل­هایی همچون، کنودونت، فرامینیفر و بقایای موجودات دیگر (خار اسفنج، گاستروپود، ساقه لاله­وش) مي­باشد. براساس مطالعات ميكروسكوپي توالی سازند شیشتو 1 در برش حوض دوراه 4 جنس، 13 گونه، 4 زیر گونه با 4 زیست­زون کنودونتی به دیرینگی دونین پسین (فرازنین پیشین– فامنین پسین) شناسايي و معرفي گردید که معادل با زیست زون استاندارد جهانی می­باشند:

Polygnathus webbi- Polygnathus dubius Concurrent Range Zone = Falsiovalis - jamieae Biozone

Icriodus symmetricus-Icriodus expansus Interval Range Zone= Rhenana – linguiformis Biozone

Icriodus cornatus- Palmatilepis grasilis grasilis Concurrent Range Zone= Triangularis –trachytera Biozone

Polygnathus delicates Total Range Zone= Expansa – praesulcata Biozone

و 6 جنس، 13 گونه و 2 زیرگونه مربوط به بخش زيرين سازند شیشتو 2 به دیرینگی تورنزین پسین – ویزین پسین با 2 زیست زون کنودونتی شناسایی و معرفی گردید.

Gnathodus girtyi cuneiformis- Gnathodus typicus Interval Range Zone = Crenulata – typicus

Biozone

Gnathodus pseudosemiglaber- Gnathodus collinsoni Concurrent Range Zone = Ancholaris- latus – texanus Biozone

واژگان کلیدی
برش حوض دوراه، دونین پسین، سازند شیشتو 1و2، کنودونت، فرازنین- فامنین.

منابع و مآخذ مقاله

-اشتوکلین، ی.، نبوی، م.ح.، افتخار نژاد، ج. و زاهدی، م.، 1346. گزارش زمین‌شناسی نقشه 250000/1 بشرویه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

-غلامعلیان، ح.، 1383. مقاله داده‌‌های نوین درباره مرز فرازنین – فامنین در برش کال سردر، شرق طبس، ایران مرکزی، نشریه علمی پژوهشی رخساره‌هاي رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 7، ص 51-64.

-فلاح زاده، ن.، شکاري فرد، ع. و دریابنده، م.، 1394. مقاله ارزیابی ژئوشیمیایی و تحلیل هیدروکربن‌زایی سازند شیشتو (دونین بالایی – کربونیفر زیرین) در ناحیه طبس، ایران مرکزی، ماهنامه علمی – ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز –شماره 124، ص 46-51.

-Ashouri, A.R., 2006. Middle Devonian-Early Carboniferous Conodont Faunas from the Khoshyeilagh Formation, Alborz Mountains, North Iran, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, v. 17(1), p. 53-65.

- Bahrami, A., Corradini, C., Jeffrey Over, D. and Yazdi, M., 2013. Conodont baostratigraphy of the upper Frasnian - lower Famennian transitional deposites in the Shotori Range, Tabas area, Central – East Iran Microplate , Bulletine of Geosciences, p. 369-388.

-Berberian, M. and Soheili, M., 1973. Structural history of central Lut; consolidation of the supposed Lut Block during the Early Kimmerian orogeny a preliminary field note, Geological Survey of Iran, internal report, 17 p.

-Berberian, M. and Nogol, M., 1974. Preliminary explana- tory text of the geology of Deh Sard and Khabr maps with some remarks on the metamorphic complexes and the tectonics of the area (two geological maps, 1:100,000, from the Hajiabad quadrangle map), Geological Survey of Iran, internal report, 60 p.

-Craoford, D.A., 1977. A summary of isotopic age dute for Iran, Pakistan and India Memoire Hors – Serie, N. 8 de la Societe Geologigue.

-Flugel, H., Stocklin, J., Eftekhar Nezhad, J. and Hushman dzadeh, A., 1961. Bibliograpy shishtu Formation in Central Iran, A Geological survey of Iran.

-Flugel, E., 2004. Microfacies Analysis of Limestone; Berlin, Springer, Verlag, 976 p.

-Gholamalian, H., 2007. Conodont biostratigraphy of the Frasnian–Famennian bound ary in the Esfahan and Tabas areas, Cen tral Iran, Geological Quarterly, v. 51(4), p. 453-476.

-Gholamalian, H., Ghorbani, M. and Sajadi, S.H., 2009. Famennian Conodonts From Kal-E-Sardar Section Eastern Tabas, Central Iran, Rivista Italian di paleontologia Stratigraphia, p. 151-185.

-Harold, F., Austin, R.L. and Druce, E.R., 1969. British Avonian (Carboniferous) conodont Fsunas, and their value in local and intercontinental correlation, 302 p.

-House, M.R., 2002. Strenght, timing, setting and cause of mid-palaeozoic extinctions, PalaeogeographyوPalaeoclimatology, Palaeoecology, v. 181, p. 5-25.

-Ji, Q. and Ziegler, W., 1993. Courier Forschungsinstiiut Senckenberg, The Lali Section: An Excellent Refrence Section for Upper Devonian in South China, Cour. Forsch, Inst. Senckenberg, 157 Frankfurt a.M.,21.5.,183 p.

-Mossioni, A., Franceschelli, M. and Corradini, C., 2014. Selected Famennian (Late Devonian) events (Condroz, Annulata, Hangenberg) in Sardinia and in the Carnic Alps: conodont biostratigraphy, magnetic susceptibility and geochemistry, Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze, MM. FF. NN.171 p.

-Nabavi, A. and Alavi, M.H., 1960. Geol. Survey Iran, Rep, Rutner in preparation, M., No. 5.

-Sandberg, C.A., Ziegler, W., Leuteritz, K. and Brill, S.M., 1978. Phylogeny, speciation and zonation of Siphonodella (Conodonta, Upper Devonian and Lower Carboniferous), Newsletter Stratigraphy, v. 7, p. 102-120.

-Sandberg, C.A. and Gutschick, R.C., 1984. Distribution, microfauna and source-rock potential of Missisippian Delle Phosphatic Member of Woodman Formation and equivalents, Utah and adjacent State, in Woodward, Jane, Meissner, F.F., and Clayton, J.L., eds., Hydrocarbon source rocks of the Greater Rocky Mountain region. Denver, Colorado, Rocky Mountain Association of Geologists, p. 135-178, 17 figs., 8 pls.

-Stokline, J., Eftekharnejad, J. and Houshmandzadeh, A., 1965. Geology of the Shotori Range (Tabas area, east Iran), Geological Survey of Iran, Reports, v. 3, 69 p.

-Sweet, W., 1988. The Conodonta Morphology,Taxonomy, paleoecology and Evolutionary History of a long-Extinct Animal Phylum-New York. oxford-Clarendone Press.Oxford, Geological Society of America Special Papers, v. 196, p. 179-194.

-Yazdi, M., 1999. Late Devonian – Carboniferous Conodonts from eastern Iran, Riv. Ital. Paleont. Strat. , v. 105, p. 167-200.

-Ziegler, W., 1977. Catalogue of conodonts, Vollum1, E.schweizerbartsche verlangsbuchhandlung, 500 p.

-Ziegler, W., 1977. Catalogue of conodonts, Vollum 4, E.schweizerbartsche verlangsbuchhandlung, 444 p.

-Ziegler, W. and Sandberg, C.A., 1984. Palmatolepis based revision of upper part of standard Late Devonian of conodont zonation.

-Ziegler, W. and Sandberg, C.A., 1990. Late Devonian standard conodont zonation, Cour. Forchungstinst. Senckenb, v. 121, p. 1-115.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.