palette
بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی، میکروفاسیس‌ها‌ و محیط رسوبی نهشته-های پلاژیک سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر، جنوب ایلام

چکیده
سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر در جنوب شهرستان ایلام با ضخامت 172 متر از سنگ‌های آهکی با میان لایه‌های آهک مارنی و شیلی تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند شیلی سورگاه و مرز فوقانی آن با سازند شیلی گورپی به صورت هم‌شیب می‌باشد. براساس مطالعات پتروگرافی فرآیندهای مهم دیاژنتیکی سازند ایلام شامل سیمانی‌شدن، تراکم فیزیکی و شیمیایی و فرآیندهای جانشینی از قبیل آهن‌دار شدن، پیریتی‌شدن، فسفاتی‌شدن، گلاکونیتی‌شدن و سیلیسی‌شدن می‌باشد. تخلخل‌های مشاهده شده در این مقاطع از نوع بین‌دانه‌ای، حفره‌ای و شکستگی است. همچنین با مطالعه پتروگرافی و بررسی خصوصیات بافتی و فسیل‌شناسی نمونه‌ها، پنج میکروفاسیس کربناته شناسایی شد که همگی به کمربند رخساره‌ای دریای باز تعلق دارند. محتوای فسیلی این میکروفاسیس‌ها، فرامینیفرهای پلانکتونیک هستند که در زمینۀ میکریتی قرار دارند و در قسمت عمیق حوضه نهشته شده‌اند.
واژگان کلیدی
سازند ایلام، کوه‌شاه‌نخجیر، فرآیندهای دیاژنتیکی، محیط رسوبی، میکروفاسیس

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.