palette
تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر کیفیت آبهای سطحی(مطالعه موردی: حوضه کهورستان)

چکیده
در شرايط اقليم خشک و نيمه خشک کشور و کمبود منابع آب شيرين، حساسيت نسبت به کيفيت آب رودخانه ها و عوامل موثر بر آنها، ضروري می باشد، که در این خصوص استفاده نادرست از اراضي یکی از مهم ترين عوامل کاهش حجم و کيفيت منابع آب حوضه آبخیز می باشد. هدف از این تحقیق مشخص کردن رابطه بین تغییرات کاربری اراضی با تغییرات پارامترهای کیفی آب در حوضه‌ی آبخیز کهورستان می باشد. در اين تحقيق ابتدا تغيير سطح کاربري هاي موجود در حوضه در سه زمان مختلف بررسي شد، سپس تغييرات کيفيت آب رودخانه در زمانهای مورد نظر مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد که تغييرات کاربري اراضي به سمت کاهش اراضي مرتعي و افزایش اراضي باير و اراضی کشاورزی، پيش رفته است که در نهایت سبب کاهش کيفيت آب رودخانه در این حوضه شده است.
واژگان کلیدی
کیفیت آب سطحی، تغییر کاربری اراضی، حوزه‌ی آبخیز کهورستان، هرمزگان

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.