palette
مطالعه هیدروشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار (18O و 2H) منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه کارستی اندرخ (شمال شهر مشهد)

چکیده
منطقه کارستی اندرخ در 40 کيلومتري شمال شهر مشهد و در مسير جاده آسفالته مشهدـکلات نادري واقع است. مطالعه کیفی منابع آب زیرزمینی (چشمه اندرخ، چاه های شماره 2و4) و سطحی (دریاچه سد کارده) در منطقه با استفاده از داده های هيدروشيميايي و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA)* نمونه هاي آب، نشان مي دهد كه کيفيت این منابع به طور گسترده اي وابسته به ليتولوژي منطقه مي باشد. بررسي کاني هاي انحلال يافته (کربناته و سيليکاته) در آب درياچه سد کارده و منابع آب زيرزميني با استفاده از نمودارهاي ترکيبي Log(aCa2+/a(H+)2) در مقابل Log(a Mg2+/a(H+)2) براي کاني هاي کربناته و نمودارهاي Log(a Ca2+/a(H+)2) و Log(aMg2+/a(H+)2) در مقابل Log(aNa+/a(H+)) براي کاني هاي سيليکاته، نشان مي دهد که انحلال کاني هاي کربناته (کلسيت و دولوميت) و کاني هاي سيليکاته (کائولونيت، لامونتيت و کلينوکلر) بيشترين نقش را در کنار کاني سولفاته ژيپس در کنترل کيفيت منابع آب زيرزميني و سطحي در منطقه دارا مي باشند. اندازه گيري و بررسي داده هاي ايزوتوپ هاي پايدار (18Oδ و 2Hδ) در منابع آب زيرزميني و سطحي و موقعيت آنها بر روي خط ايزوتوپي آب باران مشهد نشان دهنده ارتباط هيدروليکي ما بين آب درياچه سد کارده با منابع آب زيرزميني پايين دست مي باشد. نتايج ايزوتوپي همچنين تاييد مي کند که چشمه اندرخ نسبت به ساير منابع آب زيرزميني در منطقه بيشتر از منابع آب سطحي تغذيه مي شود.
واژگان کلیدی
ارتباط هيدروليکي، ايزوتوپ هاي پايدار (18Oδ و 2Hδ)، چشمه اندرخ، درياچه سد کارده، داده هاي هيدروشيميايي

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.