palette
تقسیمات کشوری و توسعه پایدار شهری با رویکرد بوم شناختیمورد: بجنورد

چکیده
با توسعه و تمركز فعاليتهاي اقتصادي در مراكز شهري، توسعه پايدار در مفهوم توسعه پايدار شهري در مقطع کنونی بيشتر مورد توجه قرار گرفته و بررسي پايداري شهرها و مناطق شهري را ضروري می نماید، که در این بین شهرها با سنجش مقدار جاي پاي بوم شناسي شان مي توانند پايداري فعاليت ها و سیاستهای اتخاذ شده بر روی آنها را ارزيابي كنند. در ایران یکی از این سیاستها، اجرای طرح های تقسیمات کشوری است -که اجرای آنها در برنامه های رشد و توسعه شهری تغییرات گسترده ای را به همراه دارد- که بخشی از آن قابل رویت و بخشی دیگر نیز نیاز به واکاوی بیشتری دارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی بوم شناختی در پی ارزیابی اثرات زیست محیطی، تقسیمات کشوری بر روی منطقه شهری بجنورد به عنوان یکی از مراکز استانی ناشی از تقسیم خراسان بزرگ در سال 1383 است. نتایج حاکی از آن است که گسترش کالبدی شدید شهر در سالهای اخیر و تبعات حاصل از آن، به عنوان بخش قابل رویت و تغییر الگوی مصرف ساکنین شهر و روی آوردن به مصرف گرایی به واسطه تزریق منابع مالی حاصل از فروش نفت و افزایش درآمد آنها، به عنوان بخش کمتر قابل رویت، از عوامل تخریب محیط زیست منطقه شهری بجنورد می باشد. بطوریکه بر اساس ارقام محاسبه شده، مساحت زمين مورد بهره برداري براي تأمين نيازهاي مصرفي کنونی شهر 310 برابر محدوده فيزيكي یا مسکونی آن است. همچنین این شهر نسبت به میانگین کشوری نیز مصرف بالاتری از منابع را دارد و در حدود 4 برابر میانگین کشوری جای پای بوم شناختی را اشغال نموده و ميزان مواد و منابع طبيعي كه در آن مصرف مي شود بسيار فراتر از متوسط سهم قابل اختصاص به آن است. به نظر می رسد مدل های ذهنی دست اندرکاران در امر تقسیمات، برنامه ریزان در توسعه شهر و مردم در مصرف منابع و انرژی، حاکمیت تفکر خطی همراه با فقدان چشم انداز دراز مدت می باشد، که نتیجتاً هم شهر و هم منطقه پشتیبانش را به ناپایداری سوق می دهد.
واژگان کلیدی
تقسیمات کشوری، توسعه پایدار شهری، بوم شناختی، بجنورد.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.