palette
شناسايي و تحليل دماهاي فرين پايين فراگير منطقه شمال غرب ايران با استفاده از روش NTD

چکیده
با استفاده از داده هاي دماي حداقل روزانه چهار ايستگاه تبريز، اروميه، اردبيل و زنجان به عنوان ايستگاه هاي داراي آمار بلند مدت و شاخص منطقه شمال غرب ايران، دماهاي فرين مورد تحليل قرار داده شده اند. براي شناسايي و تحليل دماهاي فرين منطقه شمال غرب از شاخص ابداعي توسط هواشناسان ژاپني تحت عنوان «انحراف نرمال شده دما» يا NTD استفاده شده است. با استفاده از این روش و با در نظر گرفتن فراسنج هاي شدت وقوع و وسعت يا فراگيري، 80 روز دماي فرين فراگير در منطقه شمال غرب ايران مورد شناسايي قرار گرفته است. نتايج این پژوهش و همچنين نتایج مطالعاتي كه قبلاً با استفاده از روش «انحراف نرمال شده دما» انجام گرفته، نشان مي دهد كه روش مذکور روشي بسيار خوب براي تعيين و تفكيك و تحليل دماهاي فرين روزانه در اقليم آذربايجان است. با توجه به اين كه شاخص «انحراف نرمال شده دما» تغييرات روز به روز دما را در هر يك از روزهاي سال بر مبناي انحراف ميانگين دماي آن روز از متوسط بلند مدت روز مذكور مورد محاسبه قرار مي دهد، لذا يكي از عمده ترين مزاياي روش NTD قابليت استفاده آن در مطالعات سينوپتيك و انتخاب روزهاي مطالعاتي است.
واژگان کلیدی
دماي فرين پايين، شاخص انحراف نرمال شده دما، منطقه شمال غرب ايران.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.