palette
تحلیل ساختاری تاقدیس سیاه شمالی، کمربند چین - راندگی زاگرس

چکیده
تاقدیس سیاه شمالی با روند شمال‌باختری-جنوب‌خاوری درکمربند چین-راندگی زاگرس (فارس ساحلی) و در خاور گسل کازرون واقع شده است. در این مطالعه تاقديس سیاه شمالی به منظور تحلیل ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا برش‌های عرضی ساختاری از تاقدیس‌ مورد مطالعه با استفاده از برداشت‌های صحرایی و بر پایه داده‌های چاه، خط لرزه‌ای و برش‌های چینه‌شناسی روزمینی ترسیم گردید. بر پایه تحلیل-های هندسی انجام شده به روش (Mitra, 2002)، تاقدیس سیاه شمالی در رده چین‌های فراکنشی گسلیده متقارن قرار گرفت. برای تحلیل جنبشی تاقدیس‌ یاد شده از روش (Poblet and McClay, 1996) استفاده شد و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که هندسه تاقدیس‌ سیاه شمالی همانند هندسه چین‌های فراکنشی ارائه شده به وسیله Dahlestrom (1990) می‌باشد و از این‌رو فرگشت جنبشی آن‌ بر مبنای مدل (Poblet and McClay, 1996) معتبر است.
واژگان کلیدی
تاقدیس سیاه شمالی، برش ساختاری، چین فراکنشی، کمربند چین-راندگی زاگرس

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.