palette
بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب های سطحی در رودخانه میناب

چکیده

یکی از مهمترین اکوسیستم های پویا رودخانه ها هستند و آگاهی از روند تغییرات و پیش بینی کیفیت آینده آن، امکان پیش بینی مشکلات احتمالی آینده و برنامه ریزی برای آنها را فراهم می سازد. حوضه آبریز میناب از دو شاخه اصلی رودان و جغین تشکیل شده که در حوالی برنطین به هم متصل می شوند. در این تحقیق با هدف بررسی تغییرات کیفی آب با استفاده از نقشه های توپوگرافی و کاربری اراضی، وضعیت توپوگرافی حوضه مشخص گردید. با مطالعات میدانی و کتابخانه ای، عوامل طبیعی و انسانی تأثیر گذار بر کیفیت آب شناسائی شده و نمونه آب از نقاط مختلف رودخانه در طول مدت مطالعه جمع آوري و سپس مورد آناليز قرار گرفت. براي بررسي تغييرات کيفيت، پارامترهاي آماري مهم براي شاخص های کیفی محاسبه و برای طبقه بندی آب آشامیدنی رودخانه با روش دیاگرام پایپر و استیف  و از دیدگاه مصارف در امور آبیاری و کشاورزی نیز با روش دیاگرام ویلکوکس مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به روابط به دست آمده هدايت الكتريكي  آبهاي سطحی با باقيمانده خشك و يونهاي کلرايد، سديم و منيزيم رابطه بسيار خوبي داشته است اما با يون بي کربنات رابطه مناسبي ندارد. براساس دياگرام ويلکوکس نمونه هاي انتخابي در گروه آبهاي قسمت جيم قرار مي گيرند. براساس نمودار استيف در بيشترين نمونه ها کلرايد فراوان ترين يون و ميزان سولفات کم ترين مي باشد. براساس نمودار پایپر بيشترين تراکم نمونه ها در سالهاي مختلف در منطقه شور قرار مي گيرد. براساس نتایج این تحقیق، گسترش اراضی کشاورزی تا لبه حاشیه رودخانه جغین، تجاوز به حریم رودخانه، استفاده از سموم دفع آفات، علف کش ها، برداشت حجم زیادی از آب رودخانه جهت مصارف کشاورزی، تراکم کشت بالا، عدم مدیریت مناسب زراعی، سبب کاهش دبی و افزایش میزان غلظت آلاینده ها در طول رودخانه در پایین دست شود.

واژگان کلیدی
آلاینده رودخانه، جغین، رودان، کیفیت آب، میناب.

منابع و مآخذ مقاله

- ابطحی، آ.، 1387. بررسی تاثیرکاربریهای مناطق اطراف بر كیفیت آب رودخانه زایندهرود در 5 ایستگاه مورد مطالعه، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 25-23 مهرماه 1387 – دانشگاه تبریز.

- احمدیزاده، ا و موسوی، س. ر.، 1387. بررسی اثرات تخلیه فاضلاب بر روی برخی از شاخصهای کیفی آب رودخانه قمرود، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 25-23 مهرماه 1387 – دانشگاه تبریز.

- اسدی، ت.، دهقانی قناتقستانی، م.، و اسدی، ا.، 1387. مطالعه کیفیت آب و شناسایی منابع آلاینده حاشیه رودخانه میناب در استان هرمزگان، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 25-23 مهرماه 1387 – دانشگاه تبریز.

- اسكندري مكوند، م. ت.،1380. رابطه حذف كدورت آب شرب با كاهش آلودگي ميكروبي، مجله آب و محيط زيست، شماره 46، ص 25-38.

- اكبرپور، ف.، محمدی، ح.، و سیری، م.، 1387. مطالعه آثار توسعه بر کیفیت شیمیایی و میکروبی آب رودخانه جاجرود در حوزه آبریز ماملو، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 25-23 مهرماه 1387 – دانشگاه تبریز.

- بنی سعید، ن.، 1387. بررسی كیفیت آب رودخانه زهره با استفاده از شاخص كیفیت آب کانادا (CWQI)، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 25-23 مهرماه 1387 – دانشگاه تبریز.

- بينا، ب.، پورمقدس، ح.، و فلاح، ح. م.، 1376. مقايسه كيفيت فيزيكو شيميائي زاينده رود با شاخص هاي بيولوژكي موجود ، مجله آب و فاضلاب، شماره 24، ص 56-72.

- حسين زاده، م.، 1381. بررسي آلودگي آبهاي شهر تهران به پاتوژنهاي روده اي، پايان نامه كارشناسي ارشد ميكروبشناسي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران.

- دهقان، پ.، غفوری، م.، و اعلمی، س. ا.، 1387. بررسی تاثیر منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کشف رود، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 25-23 مهرماه 1387 – دانشگاه تبریز.

- رضائی اقدم، ت.، 1382. بررسی منابع آلاینده رودخانه کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران.

- رضایی توابع، ك.، طاهری آزاد، ل.، و فضل اللهی قمشی، ا.، 1387. بررسی وضعیت آلودگی رودخانه شهدادرود كرمان، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 25-23 مهرماه 1387 – دانشگاه تبریز.

- رستمی، ر.، و منشوری، م.، 1387. توزیع مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب در حوزه های جنوب غرب استان آذربایجان غربی، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 25-23 مهرماه 1387 – دانشگاه تبریز.

- روجا، ک.، پورمقدس، ح.، آراليس، م.، 1379. بررسي ارتباط بين آلودگي ميكروبي و عوامل فيزيكو شيميائي در بخشي از آب زاينده رود، سومين همايش كشوري بهداشت محيط، 1379.

- ساکی زاده، م.، 1383. منشاء یابی آلودگی رودخانه سیاهرود استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران.

- صفاریان، م.، 1385. بررسی بار آلایندگی رودخانه کارون و عوامل آلوده کننده آن در بازه اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

- قره محمودلو، م.، رقیمی، م.، خدائی، ك.، و سید، م.، 1387. طبقهبندی كیفی آب جهت مصارف شرب، كشاورزی، صنعت و دام (مطالعه موردی: رودخانه اترك)، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ، 25-23 مهرماه 1387 – دانشگاه تبریز.

- مقدم یكتا، ن.، 1387. تعیین وضعیت كیفی آب رودخانه بالخلوچای با استفاده از شاخص (NSFWQI) و پهنه بندی آن توسط GIS، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 25-23 مهرماه 1387 – دانشگاه تبریز.

- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.، 1376. ویژگی های آب آشامیدنی، استاندارد شماره 1053، چاپ های چهارم وپنجم، کمیسیون استاندارد ویژگی های آب آشامیدنی.

-W.H.O., 1993. Guideline for drinking water, 2 th ed vol,3 Pub W.H.O, 354p.

- Ho, K.C., Chow,Y.L., and Yau. J.T.S., 2003. Chemical and microbiological qualities of Hong Kong river (Dongjiang) Wate, university of Hong Kong, Chemosphere, v.52, p.1441–1450.

- Kornprabha, k., Sacher, F., Werner, A., Müller, J., and Knepper,T., 2004. Chemical water quality and its impact on the drinking water in Thailand, Environment and Urbanization, v. 22, p. 93−117.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.