ارزيابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني دشت رامهرمز با استفاده از شبکه عصبی NARX

علیرضا شکیبا, آتنا چشمی

چکیده


پديده تغيير اقليم در سال‌هاي اخير منجر به تغييرات قابل توجه در عناصراقلیمی و در نتيجه وضعيت منابع سطحي و زيرزميني تامين آب خصوصاً در مناطق خشک و نيمه‌خشک شده است، اين مساله بعضا باعث افت قابل توجه منابع آب زيرزميني شده است. در اين مقاله، اثرات تغيير اقليم بر وضعيت منابع آب زيرزميني دشت رامهرمز بررسي شده است. تأمين آب بخش‌هاي مختلف اين منطقه به شدت به منابع زيرزميني وابسته بوده و به همين دليل بررسي تغييرات آب‌هاي زيرزميني در دوره‌هاي آتي در توسعه اين دشت و مديريت منابع آب آن حائز اهميت مي‌باشد. به منظور ارزيابي اثرات تغيير اقليم، از خروجي‌ مدل‌هاي گردش عمومي جو (GCM) استفاده شده است. و سپس جهت انطباق مقياس خروجي اين مدل‌ها با مقياس‌ مورد نياز مطالعات محلي تغيير اقليم، داده‌هاي بارش و دما توسط مدل LARS-WG ريز مقياس شده‌اند. از اطلاعات ريزمقياس شده جهت تعيين مقادير تغذيه و تخليه آبخوان در دوره‌هاي آتي استفاده گرديد. براي بررسي تغييرات تراز آب زيرزميني در مقاطع مختلف، مدل دینامیکی شبکه عصبی در محيط نرم‌افزار MATLAB توسعه داده شده است. همچنین می توان با استفاده از سایر سناریوها و مدلسازی ریاضی به بررسی و مقایسه دیگرنقاط هم پرداخت. نتايج مطالعه با فرض حفظ وضعيت موجود توسعه منطقه، حاکي از سير نزولي حجم آبخوان با توجه به تغييرات اقليمي و اثرات آن بر منابع و مصارف محدوده مطالعاتي مي‌باشد. همینطور نتایج، سناریوA2 را بحرانی ترین سناریو مربوط به تغییرات اقلیمی معرفی که بیشترین افت آبخوان را در مدل سازی شبکه عصبی هم نشان می دهد.

واژگان کلیدی


آب زيرزميني ، تغيير اقليم، ريزمقياس کردن، شبکه عصبی NARX

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.