palette
اثر پارامترهای محیطی ایستگاه‌ بر ویژگی‌های باد در ایستگاه‌های سینوپتیک استان کرمانشاه

چکیده

تغییر پارامترهای محیطی می‌تواند ویژگی‌های باد را به شدت تحت­تاثیر قرار دهد، بنابراین برای تعیین پتانسیل باد در مکان‌ها و ارتفاعاتی غیر از نقطه‌ی اندازه‌گیری، تعیین اثر پارامترهای محیطی بر داده‌های اندازه‌گیری شده بسیار حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر پارامترهای محیطی مثل زبری سطح و موانع اطراف ایستگاه بر ویژگی‌های باد بوده است. برای این منظور از داده‌های سرعت و جهت باد ایستگاه‌های سینوپتیک استان کرمانشاه (دوره آماری 2013-2009)، مدل رقومی ارتفاع و نقشه کاربری زمین استفاده شد. همچنین نقشه موانع در اطراف ایستگاه‌های سینوپتیک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای گوگل ارث (لندست و کوپرنیک) تهیه گردید و برای برآورد ویژگی‌های باد در شرایط محیطی متفاوت با شرایط ایستگاه نرم‌افزار WAsP به کار گرفته شد. براساس نتایج به دست آمده، تغییر میانگین سرعت باد بسته به ویژگی‌های محیطی ایستگاه‌ها از %40 در ایستگاه اسلام‌آباد تا %9 در ایستگاه هرسین و تغییر چگالی توان باد نیز از بیش از %81 در روانسر و اسلام‌آباد غرب تا حدود %27 در هرسین متغیر بوده است. تعدد موانع در جهت باد غالب در ایستگاه‌های روانسر و سرپل‌ذهاب و ارتفاع زیاد موانع در ایستگاه‌های کرمانشاه و اسلام‌آباد و همچنین زبری زیاد در ایستگاه‌های کرمانشاه، روانسر، اسلام‌آباد غرب، جوانرود و گیلان‌غرب تاثیر بسزایی در کاهش میانگین سرعت باد تا بیش از 26 درصد و همچنین چگالی توان باد تا بیش از 62 درصد داشته است. بنابراین نادیده گرفتن اثر پارامترهای محیطی به­طور ویژه در مطالعات مربوط به تعیین پتانسیل باد می‌تواند الویت‌های معرفی مناسب‌ترین مکان برای تولید انرژی را تغییر دهد.

 

واژگان کلیدی
استان کرمانشاه، پارامترهای محیطی، سرعت باد، نرم‌افزار WAsP.

منابع و مآخذ مقاله

-اختصاصی، م. و قایمی‌نیا، ع.، 1396. پهنه‌بندی سرعت وزش باد بیشینه‌ی احتمالی در دوره بازگشت‌های مختلف در بخشی از مرکز ایران، مجله مهندسی اکوسیستم بیابان، سال 6، شماره 15، ص 49-58.

-رضایی بنفشه، م.، جهانبخش، س.، دین‌پژوه، ی. و اسمعیل‌پور، م.، 1393. امکان‌سنجی استفاده از انرژی باد در استان‌های اردبیل و زنجان، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، سال 46، شماره 3، ص 261-274.

-خسروی، م.، ابراهیمی، م. و بهروزی، م.، 1395. بررسی وضعیت انرژی باد در استان خوزستان به منظور استفاده از توربین‌های بادی، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 6، شماره 22، ص 29-42.

-رحیم‌زاده، ف.، پدرام، م.، صداقت‌کردار، ع. و کمالی، غ.، 1388. برآورد انرژی باد در ایستگاه‌های همدیدی استان اصفهان، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزي محیطی، سال 20 ، شماره 3، ص 155-172.

-رفعتی، س.، کریمی، م. و سام‌دلیری، ا.، 1397. پتاسیل‌یابی انرژی باد و ارزیابی اقتصادی تاسیس نیروگاه بادی در استان کرمانشاه، طرح پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه.

-صادقی، ز.، دلال‌باشی، ز. و حری، ح.، 1392. اولویت‌بندی عوامل موثر بر مکان‌یابی نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی خورشیدی و انرژی باد) استان کرمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، پژوهش‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی، سال یکم، شماره 2، ص 83-110.

-گندم کار، ا.، 1388. ارزیابی پتانسیل باد در کشور ایران، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزي محیطی، سال 20، شماره 4، ص 85-100.

-محمدی، ح.، رستمی، ش.، تقوی، ف. و شمسی‌پور، ع.، 1391. پتانسیل‌سنجی انرژی باد در استان کرمانشاه، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، سال 44، شماره 2، ص 19-32.

-مجرد، ف. و همتی، ش.، 1392. ارزیابی قابلیت‌های انرژی باد در استان‌های کرمانشاه و کردستان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 13، شماره 29، ص 137-157.

-محمدی، ب.، 1394. ارزیابی توان باد در استان کردستان، فیزیک زمین و فضا، دوره 41، شماره 2، ص 323-335.

-معروفی، ص.، سقایی، ص. و ارشاد فتح، ف.، 1396. بررسی توزیع مکانی سرعت باد با استفاده از روش‌های زمین‌آماری و کلاسه‌بندی آن براساس روش تحلیل خوشه‌ای، مجله علوم و مهندسی آبیاری، جلد 40، شماره‌ی 1/1، ص 49- 59.

-Aien, M., Rashidinejad, M. and Fotuhi-Firuzabad, M., 2014. On possibilistic and probabilistic uncertainty assessment of power flow problem: a review and a new approach: Renew Sustain Energy Rev, v. 37, p. 883-895.

-Ameri, M., Ghadiri, M. and Hosseini, M., 2006. Recent advances in the implementation of wind energy in Iran: The 2nd Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2006), Bangkok, Thailand.

-Boudia, M. and Guerri, o., 2015. Investigation of wind power potential at Oran, northwest of Algeria: Energy Conversion and Management. v. 105, p. 81-92.

-Byrne, R., Hewitt, N., Griffiths, Ph. and MacArtain, P., 2018. Observed site obstacle impacts on the energy performance of a large scale urban wind turbine using an electrical energy rose: Energy for Sustainable Development, v. 43, p. 23-37.

-Djamai, M. and Merzouk, N.K., 2011. Wind farm feasibility study and site selection in Adrar, Algeria: Energy Procedia, v. 6, p. 136-142.

-Kim, Y. and Lim, H., 2017. Effect of island topography and surface roughness on the estimation of annual energy production of offshore wind farms: Renewable Energy, 103, p. 106-114.

-Mentis, M., Hermann, S., Howells, M., Welsch, M. and Siyal, S.H., 2015. Assessing the technical wind energy potential in Africa a GIS-based approach: Renewable Energy, v. 83, p.110-125.

-Shaahid, S.M., Al-Hadhrami, L.M. and Rahman, M.K., 2014. Potential of Establishment of Wind Farms in Western Province of Saudi Arabia: Energy Procedia, v. 52, p. 497-505.

-Troen, I. and Lundtang Petersen, E., 1989. European Wind Atlas. Roskilde: Risø National Laboratory.

-WAN, H., WANG, X.L. and SWAIL, V.R., 2010. Homogenization and Trend Analysis of Canadian Near-Surface Wind Speeds: Journal of Climate, v. 23, p. 1209-1225.

-Waewsak, J., Chaichana, T., Chancham, C., Landry, M. and Gagnon, Y., 2014. Micro-siting wind resource assessment and near Shore wind farm analysis in Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat province, Thailand: Energy Procedia, v. 52, p. 204-215.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.