palette
پهنه بندي سيلاب رودخانه زرينه رود با استفاده ازمدل هيدروليكي HEC-RAS در محيط GIS

چکیده

به منظور برنامه ریزی مناسب جهت استفاده از حاشیه رودخانه و نواحی سیل گیر، ابتدا نواحی خطرناک و محدود کننده به لحاظ کاربری های کشاورزی، ساختمان سازی و فعالیت های صنعتی بایستی مشخص شود. نقشه هاي پهنه بندي سيلاب در مطالعات مديريت دشت سیلابی كاربرد وسيعي دارد اين نقشه ها يكي از اطلاعات پايه و مهم مديريت بحران محسوب مي شوند. آنها اطلاعات مفیدی راجع به طبیعت و اثرات سیل بر دشت سیلابی ارائه می دهند. بنحوي كه امكان ارسال هشدارهاي مناسب در مواقع خطر سيل و تسهيل عمليات امداد و نجات را فراهم مي كنند. مطالعه حاضر در مورد رودخانه زرینه رود واقع در آذربایجان غربی و به طول 16.6 کیلومتر می باشد. در این تحقیق دبی های با دوره برگشتهای مختلف (2-5-10-20-25-50-80-100-200 و 500 ساله) با استفاده از داده های ایستگاههای قزکرپی محاسبه شد. مقاطع عرضی جریان با استفاده از Hec-Ras و نقشه های پهنه بندی سیل با استفاده از الحاقیه HEC-GeoRAS و در محیط GIS ترسیم شده است. بر اساس پهنه های بدست آمده و انطباق آن با تصاویر هوایی می توان گفت که مناطق مسکونی حاشیه رودخانه چندان در معرض خطر سیل نبوده ولی  گسترش فعالیتهای سازه ای و کشاورزی طی سالیان اخیر باعث محدود گشتن حریم و بستر رودخانه شده و امکان نفوذ سیل در اراضی اطراف بیشتر می گردد. 

واژگان کلیدی
پهنه بندی سیلاب، GIS، آذربایجان غربی، Hec-Ras، Hec-Georas

منابع و مآخذ مقاله

- آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، نهرها، مسيل ها، مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري وزهكشي، مصوب مورخ 11/8/1379 هيات وزيران.

- براتی، م. ج.، 1384. پهنه بندی سیلاب رودخانه های درون شهری با رویکرد RS&GIS ، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی، 158 ص.

- جلالی راد، ر.، 1381. پهنه بندی سیل در بخشی از حوضه آبخیز شهری تهران با استفاده از GIS ، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهرداری تهران، ص 12-8.

- حسین زاده، ع.، 1383. پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل HEC-RASدر محیطGIS، پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ص 48-43.

- دهقاني، م.، 1383. ارزیابی کارایی روش های روند یابی سیلاب در رودخانه جزر و مدی زهره، پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، 77 ص.

- سازمان مديريت و برنامه ریزی کشور.، 1384. راهنمای پهنه بندی سیل تعیین حد بستر و حریم رودخانه، نشریه شماره 307 ، 145 ص.

- صفری، ع.، 1380. تعیین الگوی مدیریت بهینه در دشت های سیلابی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران ، 112 ص.

- فرهنگ جغرافیایی رودخانه های کشور.، 1384. انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ج چهارم، ص 46-41.

- مهندسین مشاور طوس آب.، 1381. مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های ششتمد، ششطراز، شصت دره، درونگرو طرق، 110 ص.

- نجمایی، م.، 1369. هیدرولیک کاربردی، جلد اول، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 345 ص.

- نصرتی، ع.، 1379. پهنه بندی قابلیت سیل خیزی حوضه آبخیز گاوه رود با استفاده از سنجش از دور و GIS، مجله تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، بهار و تابستان 1383، شماره(3 و 4) صص49-58

-Barry, D.A., and Bajracharya, K., 1995. On the Muskingum-Cunge flood routing method. University of Western Australia, Computer and Geosciences, v. 22(7), p. 707–712.

-Engelhard, J., 2004. Plan, manage, implement, and monitor the Multi-Hazard Flood Map Modernization (MHFMM) program. IAHS Press, Wallingford, p. 23–33.

-Tate, E., Maidment‎, D., 1999. Floodplain Mapping Using HEC-RAS and Arc View GIS, CRWR Online Report.v. 99-1, p.138-155.

-Federal Emergency Management Agency., 1993. Flood Insurance Study Guideline and Specification for contactors.p. 96-112

-Coldizt R. R., and Hudson, P. F., 2003. Flood delineation in a large and complex alluvial valley, lower Pánuco basin, Mexico. Journal of Hidrology, v. 20, p. 229–245.

-Domingue, J.O., and Jenson, S.K., 1988. Extracting topographic structure from digital elevation data For Geographic Information System analysis. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, v. 54(11), p.1593–1600.

-Heon Lee, j., Lee Eun, T., Lee Do, H., and Kim Nam, W., 1993. Flood Analysis in the Tidal Reaches of the Nakdong River, Journal of Korea Water Resources Association, v. 31, p. 235-242.

-Djokic, J., and Maidment, D., 1991. GIS and hydrologic modeling. In Environmental modeling with GIS, ed MF Goodchild, BO Parks & LT Steyaert, Oxford University Press, New York, p 147–167.

-Mark, S., and Ocallaghin, E.R., 1984. On the relative role of hillslope and network geometry inHydrologic response. In Scale problems in hydrology, eds VK Gupta, Rodriguez-Iturbe I & Wood EF, D Reidel Publishing Company, p 1–17.

-Meyer, S., 2007. Floodplain Mapping and Hydraulic Analysis with River Burean Ministy of construction Manual for River Works in Japan. 1995, p. 215-314.

-Sinnakaundan, S.k, 2003. Flood Hazard and Risk Assessment through Incorporating GIS with Hydrodynamic Modelling: Case Study of Pari River, Earth Surface Processes and Landforms, v. 16, p.237–254.

-U.S. Army Corps of Engineers., 2008. User Manual of HEC-RAS, p.21-29.

-U.S. Army Corps of Engineers., 2006. Engineering and Design River Hydraulics. EM 1110-2-1416.Washington DC. 20314-1000, p. 22.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.