palette
بررسي جامع همديد بارش روز هاي 29 نوامبر الي 5 دسامبر2008 در ايران

چکیده

در طي روزهاي29  نوامبرالي 5 دسامبر 2008 بارش­هايي فراگير در ايران  روي داد که گستردگي مکاني  آنها در طي اين چند روز در ايران متفاوت بود. با بررسي داده­هاي بارش 304 ايستگاه همديد کشور مشخص شد که روزهاي اوج اين خوشه بارش 30 نوامبر و 1 دسامبر بوده­اند. بدين منظور به بررسي جامع همديد اين روزها پرداخته شد. موقعيت و مسير حرکت چرخند و فرود بادهاي غربي در طي اين دوره مشخص شد. نتايج نشان داد که سامانه­ي بندالي زوجي که در شمال درياي خزر مستقر بوده، سبب ايجاد يک ناوه عميق بر روي ايران  شده است، بطوري که اين ناوه و حرکت کند آن  باعث وقوع بارش هاي شديد در منطقه مورد مطالعه شده است.با ترسيم بردارهاي Q مکان­هاي صعود و نزول هواي متأثر از همگرايي و واگرايي اين بردارها نيز تعيين گرديد. وزش تاوايي، نقش و تأثير باد آزمينگرد و نتايج حاصل از آن نيز بررسي شده است.  با بررسي رطوبت در تراز 850 هکتوپاسکال مشخص شد که رطوبت مورد نياز اين بارش­ها توسط فرود بادهاي غربي از  درياي عرب، خليج عدن، درياي سرخ و درياي مديترانه تأمين شده است.

واژگان کلیدی
بردارهايQ، وزش تاوايي، باد آزمينگرد، بندالي زوجي

منابع و مآخذ مقاله

- آمار و اطلاعات بارش روزانه.، 1387. سازمان هواشناسي کشور.

-جهانبخش، س. و ذوالفقاري، ح.، 1381. بررسي الگوهاي سينوپتيک بارش هاي روزانه در غرب ايران، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره 64-63 ، ص 258-234.

-خوشحال، ج.، 1376. تحليل وارائه مدل هاي سينوپتيک ـ کليماتولوژي براي بارش هاي بيش از 100 ميلي متر در سواحل جنوبي درياي خزر، رساله دوره‌ي دکتري اقليم شناسي، تهران، گروه جغرافيا، دانشگاه تربيت مدرس، ص 268.

- تقي زاده، ح.، 1366. تحليلي بر بارندگي يک مرداد ماه سال 1366، مجله رشد آموزشي زمين شناسي، شماره 10، ص 29-23.

-عربي، ز.، 1385. تحليل همديدي بارندگي 21تا 26 تير ماه 1378 در ايران، پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 56 ، ص 15-1.

- عزيزي، ق.، اکبري، ط.، داوودي، م. و اکبري، م.، 1388. تحليل همديدسرماي شديد دي ماه 1386 (ژانويه 2008)، پژوهشهاي جغرافيايي، شماره 70، زمستان 88، ص 20-1.

- عزيزي، قاسم، 1378. بلوکينگ، پژوهشهاي جغرافيايي، شماره 36، ص 50-37.

- عليجاني، ب.، خسروي، م. و اسمعيل نژاد، م.، 1389. تحليل همديدي بارش سنگين ششم ژانويه 2008 در جنوب شرق ايران، نشريه پژوهشهاي اقليم شناسي، سال اول، شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان1389 (دو فصلنامه)، ص 18-7.

-عليجاني، ب.،1381. اقليم شناسي همديد، انتشارات سمت، تهران، ص 178 .

-عليجاني، ب.، 1378. بررسي سينوپتيک الگوهاي سطح 500 هکتوپاسکال در خاورميانه در دوره1990-1961 ، مجله نيوار، شماره 45-44 ، ص 29-21.

- عليجاني، ب.، 1372. مکانيزمهاي صعود بارندگيهاي ايران، مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تربيت معلم تهران، شماره اول، ص 14-3.

- عليجاني، ب.، 1366. رابطه پراکندگي مکاني مسيرهاي سيکلوني خاورميانه با سيستم هاي هوايي سطح بالا، فصلنامه 13- تحقيقات جغرافيايي، شماره 4، ص 32-25.

- قهرمان،ب.، 1362. بررسي جامع رگبار16خرداد 1371 مشهد، علوم وفنون کشاورزي و منابع طبيعي، سال هفتم، شماره 2، ص 43-32.

-لشکري، ح.، 1382. مکانيسم تکوين، تقويت و توسعه مرکز کم فشار سودان و نقش آن بر روي بارش‌هاي جنوب و جنوب غرب ايران، پژوهشهاي جغرافيايي، شماره 46، ص 18-1.

- لشکري، ح.، 1375. الگوهاي سينوپتيک بارش هاي شديد جنوب غرب ايران، رساله دکتري اقليم شناسي، تهران، گروه جغرافيا، دانشگاه تربيت مدرس، ص 253.

- مرادي، ح.ر.، 1380. تحليل همديدي بارش‌هاي سواحل جنوبي درياي خزر در شش ماه سرد سال، مجله علوم دريايي ايران، دوره اول، شماره 2، ص 72-61.

- مرادي، ح.ر.، 1385. پيش بيني وقوع سيلاب ها بر اساس موقعيت هاي سينوپتيکي در سواحل جنوبي درياي خزر، پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 55، ص 139-131.

- مارتين ج. ا.، 1388. ديناميک جو در عرض ميانه، ترجمه ابوالفضل مسعوديان، انتشارات سمت، ص 242.

-مسعوديان ، س. ا.، 1384. شناسايي الگوهاي گردشي پديده آورنده سيلابهاي بزرگ در کارون، مجله جغرافيا و توسعه، بهار و تابستان 1385، ص 23-13.

- يارنال ب.، 1385. اقليم شناسي همديد و کاربرد آن در مطالعات محيطي، ترجمه ابوالفضل مسعوديان، انتشارات دانشگاه اصفهان، ص 156.

-Barry, R. G. and Perry, A. H., 1973. Synoptic Climatology: Methods and Applications; London: Methuen and Co. Ltd. 158p.

-Bednorz, E., 2007. Synoptic Reasons for Heavy Snowfalls in the Polish German Lowlands, latioTheor: Journal of Applied Climatology, v. 92, p.133-140 .

-Cort.J.,1999. Circun Patterns Daily Precipitation in Portugal and Implications for climate change: Journal of Climate Dynamics, v.15, p.921-932 .

-Kutiel, H.,1996. Circulation and Extreme Rainfall condition in the Eastern Mediterranean during the Last Century, Inter.J.of climatology, v.1, p.73-82 .

-Maddox, H. and chappell, garacena., 1978. Comparison of meteorological aspects of the Thompson and rapid City flash floods: Journal of Monthly Weather review, v, 110, p.23-31.

-Mofidi, A., 2005. Synoptic Climatology of Heat Rainfalls with Origin of Red Region in the Middle east: Journal of Geographical Research, Scientific Information Database, Winter, 71-93p.

-Pierre, camberlin., 1995. June – September rainfall in north eastern Africa and atmospheric signals over the tropics: A Zonal Perspective: Journal of International Journal of Climatology, v.15, p.3-14 .

-Robert, A., Maddox, F. and Hoxit, L., 1980. Meteorological Characteristics of Flash Flood Events Over the Western United Stated: Journal of Monthly Weather Review, v.108, p.31-42.

-Robert, P., Donald, T. and Joseph, R., 1998. Investigation of upper – air conditions occurring with heavy summer rain in Utah: International Journal of Climatology, v.34, p.11-90.

-Tomozeiu, R ., 2005. Winter Precipitation Variability and Large –Scale Circulation Patterns in Romania: Journal of Theoretical and Applied Climatology, v.81, p. 193-201

-Trigo, R.M.,Trigo, I.F., DaCamara, C.C. and Osborn, T. J., 2004. Climate Impact of the European Winter Blocking Episodes from the NCEP and NCAR Reanalysis: Journal of Climate Dynamic,v.23(1), p.17-28 .

-Woodhouse, C.A ., 1997. Winter climate and Atmospheric Circulation Patterns in the Sonoran Dissert Region, USA: International Journal of Climatology, v.17, p.859-868 .

-Yarnal, B.,1993. Synoptic climatology in Environmental Analysis, London, A Primer Belhaven Press, p.35-46.

-http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.pressure.html


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.