ارزیابی هویت محله‌های شهری با سنجش حس تعلّق به مکان (مطالعه موردی: محله چای بوئی شهر گنبد کاووس)

محمدتقی رضویان, عبدالحمید محمدی, مجتبی برغمدی, محمدکاظم شمس پویا

چکیده


محله‌های شهری با ساختارهای کالبدی، اقتصادی و اجتماعی خاص خود ‌به‌ عنوان مکان‌های متمایز در دل شهرها ‌مطرح بوده و می-توانند باعث شکل‌گیری احساس تعلّق به مکان برای شهروندان و تقویت هویت شهری ‌شوند. لذا با هدف ارزیابی هویت محله چای-بوئی شهر گنبد کاووس و سنجش حس تعلّق به مکان، تحقیق پیش‌رو انجام گرفت. بر اساس ماهیت و روش، تحقیق حاضر از سنخ تحقیقات توصیفی- تحلیلی و پیمایشی میباشد. تعداد 384 پرسشنامه در میان اهالی محله توزیع گردید و اطلاعات لازم جمع-آوری شد. یافته‌های تحقیق حاضر ضمن شناسایی عناصر خاطره انگیز در محله مورد نظر، نشان‌دهنده میزان حس تعلّق به مکان قوی در میان اهالی محله چای بوئی می‌باشد که باعث تقویت هویت محله‌ای شده است. با توجه به علاقمندی اهالی محله برای مشارکت در طرح‌های عمرانی و فرهنگی مربوط به محله می‌توان از این عامل جهت توسعه محیط جغرافیایی و تحقّق‌پذیری طرحهای توسعه محلی سود جُست. طراحی، بهسازی و نوسازی مکان‌های عمومی و تلاش به منظور تقویت آن از جمله اقداماتی است که می‌تواند موجبات افزایش ماندگاری در محله، بالا رفتن حس تعلّق به محله و در مجموع تقویت هویت محله‌ای را فراهم آورد.

 

Abstract

Urban neighbourhoods with their special physical, economic and social structures are defined as distinctive areas within cities. They can create the sense of place for residents and strengthen the identity of city and its quarter­es. This research aims to analyse the sense of place among “Chaie Bouei “Gonbad Kavoos city with a discriptive – analytical method. 384 questionnairs were filled and responses were analysed with SPSS software. The findings of study, besides showing cohesive elements in the neighbourhood, indicate a strong sense of belonging to place among Chaie Bouei residents resulting in development of neighbourhood and identity among people.

 

Keywords: Sense of place, Gonbad Kavoos city, Cohesive elements, Neighbourhood identity

 


واژگان کلیدی


حس مکان، شهرگنبدکاووس، عناصر خاطره‌انگیز، هویت محله‌ای

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.