palette
بررسی و مطالعه رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان شهری ( مورد مطالعه نواحی سه و هفت منطقه یک تهران)

چکیده

"كيفيت" بعنوان یکی از مفاهيم محوري دانش و حرفه طراحي مبلمان شهري از جنبه نظری و عملي از اهميت بسیار فراواني برخوردار می‌باشد. گذشته از اهميت نظري، به واسطه کمبود كيفيت كه در حال حاضر بيشتر محيط­هاي شهري کشور ما با آن روبرو است. از نظر عملي موضوع كيفيت به يكي از پرسش­هاي اساسی تبدیل شده است. بطوریکه بسیاری از شهروندان نگراني خود را از کمبود كيفيت در عناصر مبلمان شهری ابراز نموده‌اند. استاندارد سازی یا کیفیت مبلمان شهری در مطلوبیت فضا، پایداری بیشتر مبلمان شهری، افزایش کارآیی این عناصر، ارتقای سطح رضایتمندی و ایجاد محیط آرام و جذاب برای شهروندان، نقش مهمی خواهد داشت. محدوده مطالعاتی این پژوهش شامل، خیابان‌های اصلی منتهی به میدان تجریش واقع در نواحی ۳ و ۷ از منطقه یک شهر تهران می باشد. روش تحقیق یکار گرفته شده، تلفیقی از مطالعات اسنادی و روش پیمایشی ( میدانی ) و توزیع پرسشنامه در میان کاربران مبلمان‌ها است. که پس از جمع‌آوری اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه (۳۸۰ مورد) و طبقه‌بندی آن اقدام به تحلیل آماری (توصیفی و استنباطی) در محیط نرم افزار (spss) نموده و به بررسی میزان کیفیت موجود عناصر مبلمان شهری محدوده مطالعاتی در منطقه یک پرداخته شده است. بر اساس مطالعات انجام شده، در برنامه‌ریزی این عناصر شهری در سطح منطقه نقاط قوت چندانی به چشم نمی‌خورد بطور مثال فقدان یا عدم وجود کیفیت در آبخوری، سرویس بهداشتی، نیمکت، سرپناه ایستگاه اتوبوس و غیره از جمله موارد ذکر شده توسط شهروندان منطقه می‌باشند. از بخش‌های دیگر این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری فرهنگ، عرف جامعه و مذهب بر شهروندان منطقه ( بویژه بانوان) جهت عدم استفاده آنان از نیمی از مبلمان‌های شهری در فضاها‌ی‌ رو باز شهری است. نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در قالب توزیع پرسشنامه نشان می‌دهد، رضایتمندی شهروندان منطقه از کیفیت مجموعه عناصر مبلمان شهری در محدوده مورد نظر در سطح پایینی قرار داشته و شهروندان از کیفیت مبلمان موجود ناراضی می‌باشند. و نیز همچنین جامعه آماری اذعان داشتند فرهنگ، عرف جامعه و مذهب در حد زیادی از عوامل مهم و مؤثر در استفاده یا عدم استفاده شهروندان ( بویژه بانوان) از انواع عناصر مبلمان شهری ـ تفریحی در فضاهای باز شهری و مکان‌های عمومی می‌باشند. لذا به هنگام طراحی مبلمان شهری باید عوامل مذکور مورد توجه قرار گیرند.

واژگان کلیدی
تجریش تهران، رضایتمندی، شهروندان، کیفیت، مبلمان شهری.

منابع و مآخذ مقاله

- امینی، ا. ح. و سمیاری، ا.، ۱۳۸۵. طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری، اولین همایش ملی مناسب سازی محیط شهری، تهران.

- تند نویس، ف.، ۱۳۷۸. مقاله نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان كشور، نشريه حركت، دانشگاه تهران، شماره ۲ ، ص ۹۳-۱۱۰.

- تورکلیدسن، ج.، ۱۳۸۲. اوقات فراغت و نیازهای مردم، انتشارات نور بخش، ۲۷۵ ص.

- تیموریان، ک. و زیویار، پ.، ۱۳۹۲. مقاله بررسی رضایتمندی از استانداردهای مبلمان شهری منطقه ۲ شهر تهران، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، شماره ۳۷، ص ۲۷۴-۲۸۹.

- جلالی فراهانی، م.، ۱۳۹۱. مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ۲۰۷ ص.

- رضازاده، ر. و یزدان پناه، م.، ۱۳۸۲. الگوهای فعالیتی ـ رفتاری در برنامه ریزی کاربری فراغت، مجله شهرداری ها، شماره ۴۹، ص ۱۲ـ ۱۶.

- زنگی‌آبادی، ع. و تبریزی، ن.، ۱۳۸۳. طراحی و برنامه‌ریزی مبلمان شهری، انتشارات شریعه توس مشهد، ۲۵۴ ص.

- فلاحت، م. ص. و کلامی، م.، ۱۳۸۷. مقاله تاثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۲۲، ص ۸۵- ۹۸.

- محمدی، ج.، محمدی ده چشمه، م. و ابافت یگانه، م.، ۱۳۸۶. مقاله ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهروندان از آن در شهرکرد، مجله محیط شناسی، سال سی و سوم، شماره ۴۴، ص ۹۵-۱۰۴.

- یار احمدی، ام.، ۱۳۷۸. به سوی شهر سازی انسانگرا، انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری، ۵ و ۶ ص.

-Bammel, G. and Bammel, L.L.B., ۱۹۹۶. Leisure and Human Behavior, ۳th ed Brown and Benchmar, ۵۲۸ p.

-Fukahori, K. and Kubota, Y., ۲۰۰۳. The role of Design Elements on the Cost effectiveness of Streetscape Improvement, Landscape & Urban Planning, v. ۶۳(۲), p.۷۵–۹۱.

-Neufeild, V. and Guralnik, D.B., ۱۹۸۸. Websters new world dictionary, Third edition, Somons & Schuster. USA. NY, v. ۱۴, p. ۳۶-۴۱.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.