palette
آشکارسازی تغييرات درياچه‌های میانگران و -آب‌بندان خوزستان در بازه زماني1390- 1368

چکیده

آشکارسازي تغيير، فرآيند شناسايي اختلاف در ويژگي­هاي يک عارضه يا پديده به وسيله مشاهده آن در تاريخ­هاي مختلف است که مي­تواند نقش مهمي در برنامه­ريزي­هاي منطقه­اي داشته باشد. در اين پژوهش، به منظور آشکارسازي تغييرات کاربري و پوشش زمين پيرامون درياچه­های میانگران و آب­بندان استان خوزستان در بازه زماني 1390 - 1368 از روش ترکيبي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي استفاده شده است. بدین منظور پس از انجام تصحیحات هندسی و جوی، تصويرهای ماهواره­اي(TM 1989/05/24, ETM+ 2000/05/22, ETM+ 2005/06/05, ETM+ 2011/05/31) با استفاده از الگوريتم بيشترين احتمال در چهار رده پهنه آب، زمین زراعی، بوته­زار و زمین بایر رده­بندي و نقشه کاربری و پوشش منطقه تهيه شد.سپس به منظور برآورد آماري تغييرات، خروجي داده­ها با استفاده از روش رده­بندي پس پردازشي مقايسه شدند. از آنجا که در مناطق نيمه­خشک، نوسان در بارندگي بيشترين تاثير را در تغيير شرايط اکولوژيک درياچه برجاي مي­گذارد، تاثير اين عامل بر مساحت پهنه آب درياچه­ها مورد بررسي قرار گرفته است. این مطالعه نشان داد تغییر کاربری و پوشش زمین پیرامون دریاچه­ها با تغییر پهنه آب این دو دریاچه در ارتباط می­باشدو هر گاه در يک بازه زماني مساحت پهنه آب کاهش مي­يابد مساحت زمين باير و پوشش بوته­زار افزايش نشان مي­دهد که بيانگر خشک شدن درياچه­ها است. مقايسه پهنه آب درياچه­ها در فاصله زماني 22 ساله نشان دهنده این است که دریاچه میانگران کاهشی مساحتی به ميزان 12 داشته و دریاچه آببندان در این بازه زمانی به کلی خشک شده است. دقت کلي و ضريب کاپاي محاسبه شده براي خروجي داده­ها نشان می­دهد همه داده­ها با دقت بالا رده بندی شده­اند.

واژگان کلیدی
آشکارسازي تغيير، کاربري زمين/ پوشش زمين، درياچه‌های میانگران و آب‌بندان، لندست

منابع و مآخذ مقاله

-آقانباتی، ع.، 1383. زمین-شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 126 ص.

- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نقشه 1:100000 شهرستان ایذه.

-کشاورزی، م.، 1385. بررسی نواحی مناسب و ارائه روشی بهینه براي تغذيه مصنوعي در منطقه ایذه- پيون. پایان-نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

-کشاورزي، م.، کلانتري، ن. و چرچی، ع.، 1385. ارزيابي آب درياچه‌‌هاي ايذه در تأمين آب کشاورزي اراضي دیم دشت ايذه. همايش ملي مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي، اهواز، 71 ص.

-صفرى، ح.، 1383. شناسائى و پاره‌بندى پهنه گسله ايذه براساس شواهد ساختارى و مورفوتکتونيک، زاگرس، ايران، همايش انجمن زمين‌شناسى ايران ‌(دانشگاه صنعتى شاهرود)، جلد 14، ص101-102.

-مطیعی، ه.، 1372. زمین شناسی ایران، چینه شناسی زاگرس، سازمان زمین شناسی کشور، 572 ص.

-ناصری، ح.ر. و علیجانی، ف.، 1381.مطالعه هيدروژئوشيمي و آلودگي آب‌هاي زيرزميني دشت ايذه، سازمان آب و برق خوزستانواحد تحقيقات و استانداردهاي مهندسي آب، 208 ص.

-Agard, P., Omradi, J., Jolivet, L., Whitechurch, H., Vrielynck, B., Spakman, W., Monie, P., Meyer, B. andWortel, R., 2011. Zagros orogeny: a subduction-dominated process, Geology Magazine, v.148, p. 692–725

-Bayarsaikhan, U.andBoldgiv, B., 2009. Change detection and classification of land cover at Hustai National Park, International Journal of Applied Earth observation and Geoinformation, v. 11, p. 273–280.

-Belward, A.S. and Valenzuela, C.R., 1990. Remote sensing and geographical information systems for resource management in developing countries, Euro Courses, Remote Sensing, 509 p.

-Berberian, M., 1995. Master blindthrust faults hidden under the Zagros folds: Active basement tectonicsand surface Morpho-tectonics, Tectonics, v. 241, p. 793-224.

-Congalton, R.G., 1999.Assessing the accuracy of remote sensing data: principle and practices, CRS press, Boca Raton, Florida, 137 p.

-Dewan, A.M. and Yamaguchi, Y., 2009. Using remote sensing and GIS to detect and monitor land use and land cover change in Dhaka Metropolitan of Bangladesh during 1960-2005, Environmental Monitoring and Assessment, v.150(1-4),p. 237-249.

-Dewidar, K.H. M., 2003.Detection of land use/ land cover changes for the northern part of the Nile delta(Burullus region), Egypt, International Journal of Remote Sensing, v. 25(20), p. 4079-4089.

-Doydee, P., 2005. Coastal land use change detection using remote sensing technique: case study in Banten Bay, west Java Island, Indomesia, Kasetsart Journal, v. 39, p. 159-164.

-Ebenezer, K. B., 2009. Detection of land cover change in the Accra Metropolitan Area(Ghana) from 1990 to 2000, Royal Institute of Technology, 76 p.

-Ekercin, S., 2007. Coastline Change Assessment at the Aegean Sea Coasts in Turkey Using Multitemporal Landsat Imagery, Journal of Coastalv. 23(3), p.691-698

-El-Kawy, O.R., Rod, A., Ismail, J.K. and Suliman, H.A., 2011. Land use and land cover change detectionin the western Nile delta of Egypt using remote sensing data, Applied Geography,v.31,p. 483-494.

-Jung, R. andFelus, K. L. Y., 2001. Spatial Modeling and Analysis For Shoreline Change Detection And Coastal Erosion Monitoring, Marin Geodesy, v. 24, p. 1-12.

-Kaiser, M.F., 2009. Environmental changes, remote sensing, and infrastructure development: The case of Egypt’s East Port Said harbor, ScienceDirect,v.29(2), p. 280-288.

-Kushla, J.D. and Ripple, W.J., 1996. An introduction to digital methods in remote sensing of forested ecosystems: focus on the Pacific Northwest, USA, Environmental Management, v. 20 (3), p. 421-435.

-Kanyamanda, K., 2010. Remote sensing and geographic information system for inferring land cover and land use change in Wuhan(China), 1987-2006, Journal of Sustainable Development, v. 3(2), p. 221-229.

-Mengistu, D.A. and Salami, A.T., 2007. Application of remote sensing and GIS inland use/land cover mapping and change detection in a part of south western Nigeria, African Journal of Environment Science and v. 1(5), p.99-109.

-Muzein, B. S., 2006. Remote Sensing and GIS for Land Cover/ Land Use Change Detection and Analysis in the Semi-Natural Ecosystems and Agriculture Landscapes of the Central Ethiopian Rift Valley, 166 p.

-Prakasam, C., 2010. Land use and land cover change detection through remote sensing approach: Acass study of Kodaikanaltaluk, Tamil nadu, International Journal of Geomatics and v. 1 (2), p.151-158.

-Reis, S., 2008. Analyzing Land Use/Land Cover Changes Using Remote Sensing and GIS in Rize, North-East Turkey, Sensors, v. 8(10), p. 6188-6202.

-Rasuly, A.A., 2010. Monitoring Of Caspian Sea Coastline Changes Using Object-Oriented Techniqus, Environmental v. 185 (6), p. 5177-5192.

-Sarkarinejad, K. andAzizi, A., 2008. Slip partitioning and inclined dextral transpression along the Zagros Thrust System, Iran, Journal of Structural Geology, v. 30, p. 116-136.

-Stocklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran: A review, Bulletin American Association of Petroleum Geologists, v. 52, p. 1229-1258.

-Zoran, M. and Anderson, E., 2006.T he Use Of Multi- Temporal and Detection Analysis Of The Romanian Black Sea Coastal Zone, Journal Of Optoelectronicsand Advanced Materials, v. 8(1), p. 252- 256.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.