آشکارسازی تغييرات درياچه های میانگران و آب بندان خوزستاندر بازه زماني1390- 1368

سميه بيرانوند, زینب احمدنژاد, زهرا بوسلیک, محمدرضا کشاورزی

چکیده


آشکارسازي تغيير، فرآيند شناسايي اختلاف در ويژگي‌هاي يک عارضه يا پديده به وسيله مشاهده آن در تاريخ‌هاي مختلف است که مي‌تواند نقش مهمي در برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي داشته باشد. در اين پژوهش، به منظور آشکارسازي تغييرات کاربري و پوشش زمين پيرامون درياچه‌های میانگران و آب-بندان استان خوزستان در بازه زماني 1390 - 1368 از روش ترکيبي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي استفاده شده است. بدین منظور پس از انجام تصحیحات هندسی و جوی، تصويرهای ماهواره‌اي(TM 1989/05/24, ETM+ 2000/05/22, ETM+ 2005/06/05, ETM+ 2011/05/31) با استفاده از الگوريتم بيشترين احتمال در چهار رده پهنه آب، زمین زراعی، بوته‌زار و زمین بایر رده‌بندي و نقشه کاربری و پوشش منطقه تهيه شد.سپس به منظور برآورد آماري تغييرات، خروجي داده‌ها با استفاده از روش رده‌بندي پس پردازشي مقايسه شدند. از آنجا که در مناطق نيمه-خشک، نوسان در بارندگي بيشترين تاثير را در تغيير شرايط اکولوژيک درياچه برجاي مي‌گذارد، تاثير اين عامل بر مساحت پهنه آب درياچه‌ها مورد بررسي قرار گرفته است. این مطالعه نشان داد تغییر کاربری و پوشش زمین پیرامون دریاچه‌ها با تغییر پهنه آب این دو دریاچه در ارتباط می‌باشدو هر گاه در يک بازه زماني مساحت پهنه آب کاهش مي‌يابد مساحت زمين باير و پوشش بوته‌زار افزايش نشان مي‌دهد که بيانگر خشک شدن درياچه‌ها است. مقايسه پهنه آب درياچه‌ها در فاصله زماني 22 ساله نشان دهنده این است که دریاچه میانگران کاهشی مساحتی به ميزان 12 داشته و دریاچه آببندان در این بازه زمانی به کلی خشک شده است. دقت کلي و ضريب کاپاي محاسبه شده براي خروجي داده‌ها نشان می‌دهد همه داده‌ها با دقت بالا رده بندی شده‌اند.

 

 

Abstract

Detection Changes is the process of identifying differences in the state of an object or phenomenon by observing it at different times that can play an important role in regional planning.This study is an integration of remote sensing data and Geographic Information System in order to detecting changes of land use and land cover around the Meyangaran and Ab-Bandan lakes in Khuzestan province from 1989 to 2005. After geometric and atmospheric corrections, satellite images were classified in five categories: zone of water, land farming, shrubbery, bare and residential lands using maximum likelihood algorithm and compared the output images using post- classification method which lead to calculating rates of changes. It was determined the effect of rainfall oscillation on water lakes area because it has the most effect on ecologic condition of the lakes in semi-arid regions. Results of this study showed that whenever lakes water decreases in a period of time, bare and shrub lands increase, which corresponds the dryness of the lakes. Comparing water areas of lakes during a period of 16 years indicates that the rate of reduction of the area of Meyangaran and Ab-Bandan lakes have respectively 11 and 2 square kilometers. The overall accuracy and kappa coefficient was calculated for the output data shows that all data are classified with high accuracy.

 

Keywords: Change detection, Land use/Land cover, Meyangaran and Ab-Bandan lakes, Landsat.         


واژگان کلیدی


آشکارسازي تغيير، کاربري زمين/ پوشش زمين، درياچه‌های میانگران و آب‌بندان، لندست

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.