palette
عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن)

چکیده

امروزه تنوع بخشی اقتصاد روستایی، مبتنی بر فرصت گردشگری روستایی در پاسخ به چالش­های توسعه پایدار روستایی به ویژه فقر، بیکاری، ضعف توانمندی روستاییان، مهاجرت و تخریب محیط زیستی، مورد تاکید است. لازمه این امر اتخاذ راهبردی اثربخش برای ایجاد محیطی مساعد و توانمندساز می‌باشد. توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری، در چارچوب پایداری، راهبرد پاسخگو است. کارآفرینی پایدار گردشگری قادر به خلق همزمان ارزش­های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پایداری بوده که در چارچوب نظریات رفتاری و محیط گرا متاثر از عوامل متعددی است. از این رو هدف مقاله حاضر شناخت عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی پایدار گردشگری روستایی است. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف بنیادی است. روش­های گردآوری اطلاعات اسنادی-میدانی و ابزار پژوهش مشاهده و پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ساکنان 70 روستای دهستان گلیجان (24304 نفر) و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب می‌باشد. تعداد نمونه با فرمول کوکران (379 نفر) محاسبه شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی میانگین و انحراف معیار و آزمون­های کولموگروف-اسمیرنف، دوجمله‌ای و تکنیک درونیابی IDW و نرم افزارهایSPSS  و GIS استفاده گردید. مطابق یافته‌ها، اهمیت تمامی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی پایدار گردشگری روستایی بالاتر از حد متوسط بود که در این میان عامل اقتصادی اولویت اول و عامل محیط زیستی کمترین اهمیت را داشت.

واژگان کلیدی
توسعه پایدار، گردشگری، کارآفرینی، تنکابن، دهستان گلیجان.

منابع و مآخذ مقاله

-ابراهیمی کوهبنه، م.ص. و ایزد، ا.، 1393. تحلیل پیامدهاي توسعه‌ی گردشگري بر توسعه‌ی مناطق روستایی(مطالعه‌ی موردي: دهستان کسلیان استان مازندران)، راهبردهاي توسعه روستایی، شماره 1، ص 71-83.

-احمد پور داریانی، م.، 1383. کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: نشر پردیس، 300 ص.

-ایمنی قشلاق، س. و هاشمی، س.، 1388. نقش کارآفرینی در توسعه‌ی پایدار گردشگری، ماهنامه‌ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کار و جامعه، شماره 107، ص 1-12.

-احسانی، ا.، 1394. گردشگری کاربردی (مفاهیم و مدل‌ها)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 356 ص.

-اکبری سامانی، ن.، بدری، ع. و سلمانی، م.، 1392. ارزیابی گردشگری پایدار روستایی، مورد شناسی، بخش سامان، شهرستان شهرکرد، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شماره 9، ص 29-48.

-رحمانی، ب.، مریدسادات، پ. و شاهد، س.ح .، 1397. پتانسيل گردشگري در توسعه كارآفريني پايدار نواحي روستايي (موردمطالعه: بخش مركزي شهرستان همدان)، مدیریت شهری، شماره 50، ص 65-97.

-رکن الدین افتخاری، ع. و قیداری، ح. 1389. توسعه روستایی با تاکید بر کارافرینی، تهران: انشارات سمت، 186 ص.

-رکن‌الدین افتخاری، ع.، پورطاهری، م. و فضلی، ن.، 1393. تحلیل عوامل موثر بر توسعه کارافرینی گردشگری روستایی، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 3، شماره 8، ص 87-107.

-سجاسی قیداری، ح.، رکن الدین افتخاری، ع. و مهدوی، د.، 1395. توسعه‌ی پایدار کارافرینی گردشگری روستایی، تهران: انتشارات سمت، 354 ص.

-علیقلی زاده فیروز جایی، ن.، 1394. نقش و اثرات توسعه گردشگری خانه‌های دوم بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان میر شمس‌الدین شهرستان تنکابن)، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، شماره 30 ، ص 57-67.

-قاسمی، م. و جوان، ج.، 1393. تبيين رابطه‌ی تنوع بخشي فعاليت‌هاي اقتصادي و توسعه‌ی پايدار روستايي مطالعه‌ی موردي: شهرستان مشهد، پژوهش‌هاي روستايي، شماره‌ ۲، ص 237-262.

-قدیری معصوم، م.، غلامی، ع.، محمدزاده لاریجانی، ف. و رضایی، ح.، 1396. الگوی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان خوی با رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره 3، ص 21-139.

-کاظمی، ع. و مقیمی، ب.، 1397. بررسی موانع توسعه کارافرینی زنان در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، زن و جامعه، شماره 2، ص 249-274.

-محمدی یگانه، ب. و ولایی، م.، 1393. تنوع بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار مورد: دهستان مرحمت آباد شمالی شهرستان میاندوآب، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره 2، ص 54-70.

-محمد زاده، پ.، عبدی، ح.، بهبودی، د. و بهشتی، م. ب.، 1397. شناسایی عوامل تعیین کننده کارآفرینی با استفاده از مدل‌های گسسته (مطالعه موردی: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز)، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 123، ص 409-436.

-مریدسادات، پ.، 1393. طراحی الگوی سیاست توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد کارآفرینانه، رساله دکتری در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

-مریدسادات، پ. و رکن‌الدین افتخاری، ع.، 1397. واکاوی راهبردی توسعه پایدار کشاورزی با رویکردکارآفرینانه (مطالعه موردی: استان خوزستان)، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شماره‌ 30، ص 31-50.

-میرمیران، ج.، 1385. کارآفرینی جامع، تهران: نشر کلمه، 383 ص.

-هزارجریبی، ج.، 1384. کارآفرینی، تهران: نشر پژوهشکده امور اقتصادی، 248 ص.

-Anyaehie, M.C. and Areji, A.C., 2015. Economic Diversification for Sustainable Development in Nigeria: Open Journal of Political Science, v. 5, p. 87-94.

-Binder, J.K., 2017. Theorizing about Sustainable Entrepreneurship: Ph.D. Thesis, Technische Universität München, TUM School of Management, Chair of Corporate Sustainability, Brewery and Food Industry.

-Cohen, B. and Winn, M.I., 2007. Market Imperfections, Opportunity and Sustainable Entrepreneurship: Journal of Business Venturing, v. 22, p. 29-49.

-Cloesen, U., 2007. Entrepreneurship within Rural Tourism: A Private Walkway on Banks Peninsula, New Zealand: Tourism, v .55(1), p. 81-91.

-Dean, T.J. and McMullen, J.S., 2007. Toward a Theory of Sustainable Entrepreneurship: Reducing Environmental Degradation through Entrepreneurial Action: Journal of Business Venturing, v. 22 (1), p. 50-76.

-Ekankumo, B. and Kemebaradikumo, N., 2011. Entrepreneurship and Entrepreneurial Education (EE): Strategy for Sustainable Development: Asian Journal of Business Management, v. 3, p. 196-202.

-Gnyawali, D.R. and Fogel, D.S., 1994. Environment for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications: Entrepreneurship Theory and Practice, v. 18, p. 43-62.

Hall, J. K., Daneke, A. and Lenox, M. J., 2010. Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions: Journal of Business Venturing V. 25, p. 439–448.

-Jurdana, D.S. and Milohnić, D.L., 2015. Entrepreneurship in Tourism as a Factor of Rural Development: Journal of WEI Business and Economics, v. 4, p. 1-10.

-Karlsson, C. and Anderson, M., 2009. Entrepreneurship policies: principals, problems and opportunities: Springer, London, 282 p.

-Kelley, D., Bosma, N. and Amorós, J.E., 2010. Global Entrepreneurship Monitor: 2010 Global Report: Babson College-US, 85 p.

-Larson, A.L., 2000. Sustainable Innovation through Entrepreneurship Lenz: Business Strategy and the Environment, v. 9, p. 304-317.

-Lordkipanidze, M., 2002. Enhancing Entrepreneurship in Rural Tourism for Sustainable Regional Development: The case of Söderslätt region, Sweden: The International Institute for Industrial Environmental Economics: IIIEE Reports, v. 10, p.1650-1675.

-Lundsturm, A. and Stevenson, L., 2005. Entrepreneurship Policy: Theory and Practice: Springer- US, 310 p.

-Lalangui, P.S., Santos, J.L. and Hormiga, E., 2018. The Development of Sustainable Entrepreneurship Research Field: Sustainability, v.10, p. 23 -140.

-McAreavey, R. and McDonagh, J., 2010. sustainable Rural Tourism: Lesson for Rural Development: Sociologia Ruralis, v. 51, p. 175-194.

-Morris, M.H. and Lewis, P.S., 1995. The Determinants of Entrepreneurial Activity: Implications for Marketing: European Journal of Marketing, v. 29, p. 31-48.

-Petrovi´c, M.D., Vujko, A., Gaji´c, T., Vukovi´, B., Radovanovi´c, M., Jovanović, J.M. and Vukovi´c, N., 2018. Tourism as an Approach to Sustainable Rural Development in Post-Socialist Countries: A Comparative Study of Serbia and Slovenia, Sustainability, v. 10, p. 1-14.

-Rezaei-Moghaddam, K., Karami, E. and Gibson, J., 2005. Conceptualizing Sustainable Agriculture: Iran as an Illustrative Case: Journal of Sustainable Agriculture, v. 27, p. 25-56.

-Schaltegger, S. and Wagner, M., 2011. Sustainable Entrepreneurship and Sustainability Innovation: Categories and Interactions: Business Strategy and the Environment, v. 20, p. 222–237.

-Senge, P. and Carstedt, G., 2001. Innovating Our Way to the Next Industrial Revolution: MIT Sloan Management Review, v. 42, p. 24-38.

-Sharif, N.M., Ku, A. and Tuan, L., 2017. Sustaining the Entrepreneurship in Rural Tourism Development: International Journal of Multicultural and Multireligious understanding, v. 4, p. 31-42.

-Spence, M., Gherib, J.B.B. and Biwolé, V.O., 2011. Sustainable Entrepreneurship: Is Entrepreneurial will enough? A North–South Comparison: Journal of Business Ethics, v. 99, p. 335-367.

-Tao, T.C.H. and Wall, G., 2009. Tourism as a Sustainable Livelihood Strategy: Tourism Management, v. 30, p. 90-98.

-UNWTO, 2018. UNWTO Tourism Highlights: 2018 Edition: World Tourism Organization – Madrid, 20 p.

-Walpole, J.M. and Goodin, H.J., 2000. Local Economic Impacts of Dragon Tourism in Indonesia: Annals of Tourism Research, v. 27, p. 559-576.

-Wilson, S., Fesenmaier, D., Fesenmaier, J. and VanEs, J.C., 2001. Factors for Success in Rural Tourism Development: Journal of Travel Research, v. 40, p. 132-138.

-Wright, J. and Kurian, P., 2010. Ecological modernization versus sustainable development: the case of genetic modification regulation in New Zealand: Sustainable Development, v. 18, p. 398-412.

-Youssef, A.B., Boubaker, S. and Omri, A., 2018. Entrepreneurship and sustainability: The need for innovative and institutional solutions: Technological Forecasting & Social Change, v. 129, p. 232-241.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.