palette
ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران

چکیده

توسعه صنعت گردشگری و بهره گیری از ظرفیت های آن یکی از گام های مهم در راستای رونق اقتصادی به شمار می آید. در این میان توجه جدی و هدفمند به گردشگری شهری به ویژه در کلانشهرهایی مثل تهران که از ظرفیت های بالایی در این زمینه برخوردار هستند می تواند به رونق اقتصادی شهر و افزایش درآمد برای بخش های دولتی و خصوصی و ارتقاء سطح معیشتی شهروندان منجر شود. برای دستیابی به این هدف ارزیابی شرایط فعلی و شناخت چالش های پیش رو اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش تحلیل و ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش، توصیفی- استنباطی بوده و گردآوری داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای و پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شهروندان ساکن در شهر تهران می باشند که پرسشنامه ای محقق ساخته بین آنها توزیع و جمع آوری شده است. با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد افراد جامعه آماری 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و تجزیه و تحلیل داده ها و به کارگیری آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. براساس نتایج، رشد گردشگری و منابع درآمدی حاصل از این صنعت می تواند یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعه اقتصادی و پایداری درآمدی شهر تهران باشد. همچنین توسعه صنعت گردشگری متأثر از عواملی نظیر زیرساخت ها و تسهیلات، اطلاع رسانی و تبلیغات می باشد.

واژگان کلیدی
اقتصاد، توسعه اقتصادی، تهران، درآمد، گردشگری.

منابع و مآخذ مقاله

-ابراهیم نیا، س.، خاکسار، ع. و لطیفی، غ.، 1392. ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی- محیطی شهر بابلسر، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 3، ص 18-31.

-اعتمادی نیا، ا. و مصلحی، م.، 1391. تحلیل و بررسی گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار شهری، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، سال 4، شماره 13، ص 136-156.

-بوذری، س.، خلیفه، ا. و بابکی نژاد، م.، 1393. تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشگری شهری تهران، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال 10، شماره 38، ص 63-80.

-حاتمی نژاد، ح. و شریفی، ا.، 1394. بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعه پایدار شهری، مجله گردشگری شهری، دوره 2، شماره 1، ص 61-74.

-خاوریان گرمسیری، ا.، استاورسف، ژ. و علیان، م.، 1392. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR، مجله مدرس علوم انسانی برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 17، شماره 3، ص 127-142.

-دانش جعفری، د.، باباخانی، ج. و کریمی اسبوئی، س.، 1392. ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران، فصلنامه مدیریت و اقتصاد شهری، شماره 7، ص 15-34.

-دیناری، ا.، 1384. گردشگری شهری در ایران و جهان، انتشارات الیاس، چاپ الموحد، ۳۸۴ ص.

-رضوانی، م.ر.، فرجی سبکبار، ح.ع.، دربان آستانه، ع.ر. و کریمی، س.ه.، 1396. تحلیل نقش عوامل و شاخص‌های کیفیت محیطی موثر در برند سازی مقصدهای گردشگری روستائی منطقه اورامانات، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 23، ص 105-136

-شرزه‌ای، غ. و ماجد، و.، 1390. تأمین مالی پایدار شهر، چگونگی تامین مالی به منظور توسعه پایدار شهری، اولین کنفرانس اقتصادی شهری ایران، دانشگاه تهران.

-شفیعی، ز. و محمدی، ا.، 1393. بررسی تأثیرات توسعه گردشگری بر جامعه میزبان نمونه موردی شهر چادگان، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال 11، شماره 41، ص 77-90.

-عبیدی‏زادگان، ش. و حاجی لو، م.، 1395. بررسی نقش گردشگری شهری در ایجاد فرصت‌های پنهان درآمدزا، شهر تهران، اولین همایش بین‌الملی اقتصاد شهری.

-محمدپورجابری، م.، 1393. تحلیل نقش گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان با تاکید بر شاخص‌های ذهنی، مجله گردشگری شهری، دوره 1، شماره 1، ص 35-45.

-مطیعی لنگرودی، ح. و رضائیه آزادی، م.، 1392. ارزیابی اثرات گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان در تفرجگاه بند ارومیه، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 2، شماره 2، ص 75-91.

-موسایی، م.، هاشمی، س. و ابراهیمی، م.، 1391. بررسی جامعه شناختی توسعه پایدار گردشگری در یاران، موانع چالش‌ها، راهکارها، فصلنامه تخصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر، سال 6، شماره 16، ص 25-50.

-نوربخش، س. و اکبرپورسراسکانرود، م.، 1389. نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی کلان شهرها، ویژه‌نامه اقتصاد گردشگری شهری، ص 21-34.

-نوری، ه. و خراسانی، ز.، 1391. تحلیلی بر اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری در شهرستان ساری، برنامه‌ریزی فضایی جغرافیا، شماره 4، ص 1-18.

-یاسوری، م.، رمضانپور، ا. و غنی پور تفرشی، م.، 1393. بررسی تأثیر گردشگری شهری بر اقتصاد شهر (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان)، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین.

-Butler, R.W., 2010. Alternative Tourism, Pious Hope or Trojan Horse? Journal of Travel Research, v. 28, p. 40-45.

-Blanke, J., 2011. The Travel and Tourism Competiveness report, World Economic Forum, Xiii.

-Chheang, V., 2010. Tourism and Local Community Development, www. apu. ac. jp/ rcaps/ uploads/ fckeditor/ .../ RJAPS _V27_ Vannarith. pdf.

-Droomers, M., Schrijvers, C.T.M., Mhee, H.V. and Mackenbach, J.P., 2012. Educational differences in leisure-time physical inactivity: A descriptive and explanatory study, Social science journal, v. 47(11), p. 1665-1676.

-Jeffries, D., 2011. Governments & Tourism, Butterworth Heinemann Publications, London, 576 p.

-Khoshkam, M., Marzuki, A. and Al-Mulali, U., 2016. Socio-demographic effects on Anzali wetland tourism development.journal of tourism management, v. 54, p. 96-106.

-Kumar, R., Nantha kumar, L., Patel, A. and Devi Kumar, R., 2014. Nexus between tourism earnings and economic growth: a study of Malaysia, Springer Science+Business Media Dordrecht 2014, DOI 10.1007/s11135-014-0037-4 .

-Lee, C.G., 2008. Tourism and economic growth: The case of Singapore, Regional and Sectorial Economic Studies, v. 8, p. 157-170.

-Oila, M.K. and Mrrtines, L.G., 2012."Tourism Management in Urban Region: Brazile Vest Urban Region", Journal of Sustainable Tourism, v. 29, p. 567- 569.

-Rosentraub, M. and Joe, M., 2008. Tourism and economic development: Which investments produce gains for Regions? Tourism Management, v. 30, p. 759-770.

-Sharply, J., 2011. Julia, rural tourism: An introduction, thomson business press, London, 113 p.

-Shields, M. and Hughes, D., 2006. Evaluation Research and Strategy Development for the Tourism Enterprise Development Activities of the Progress Fund, The Pennsylvania State University Rural Development Paper, v. 36, p. 20-38.

-Terzidou, M. and Stylidis, D., 2014. Tourism and the economic crisis in Kavala, Greece, Annals of tourism research, v. 44, p. 210-226.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.