palette
تاثیر توده‌های متراکم بر جریان باد در جهت تهویه شهری (نمونه موردی: شهر بابلسر)

چکیده

با افزايش جمعيت، شهرها با رشد روز افزون بلند مرتبه‌سازی و همچنین تراکم بالای جمعیتی و ارتفاعی روبه‌رو شده‌اند. توریستی بودن و افزايش جمعيت در شهر بابلسر در سال‌هاي اخير باعث افزايش بي رويه ساخت و ساز و بلند مرتبه‌سازي شده ‌است. دليل استقرار اين ساختمان‌ها در این محدوده‌ها، دید بصری مناسب به دريا، وجود دسترسي با عرض مناسب، وجود زيرساخت‌ها و امكانات مي‌باشد كه استقبال سرمايه‌گذاران براي ساخت و ساز را به دنبال داشته ‌است. شهر بابلسر در اقلیم معتدل و مرطوب واقع شده ‌است و رطوبت نسبی آن نسبتا بالاست، شرجی بودن و احساس گرماي بيش از حد واقعي از نتايج بالا بودن رطوبت است. از این رو، مهم‌ترین عامل ایجاد آسایش در این مناطق، برقراری و تداوم کوران در فضاست. با توجه به تغییر در تراکم ارتفاعی و نوع چیدمان و توده‌های جدید، جهت و سرعت جریان باد دچار تلاطم شده است كه به لحاظ بيولوژيكي و احساس آرامش براي ساكنين مشكلاتي را در پي دارد. در اين پژوهش اثرات بلند مرتبه‌سازي و تغييرات در دو بلوك شهري، در محدوده شمالی شهر بابلسر با نرم‌‌‌افزارFlow-3d  شبیه‌سازی و مورد ارزیابی قرار گرفته‌ است. در گرم‌ترین روزهای تابستان تاثیر تراکم ارتفاعی و چیدمان توده‌ها بر دمای بلوک‌ها و سرعت جریان باد بین آنها بررسی شده است. با افزایش ارتفاع، افزایش محصوریت و جهت‌گیری نا‌‌‌‌مناسب توده‌ها، کوران باد اتفاق نمی‌افتد در این صورت دمای بین توده‌ها افزایش می‌یابد و باعث سلب آسایش ساکنین این محدوده شده است. برای بهبود وضعیت نیاز به تغییر در شرایط کالبدی با توجه جهت و توزیع جریان باد است.

واژگان کلیدی
بلوک شهری، بلندمرتبه‌سازی، سرعت باد، رطوبت، شبیه‌سازی سیال، بابلسر.

منابع و مآخذ مقاله

-حیدری، ش.، 1393. سازگاری حرارتی در معماری نخستین قدم در صرف جویی مصرف انرژی، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 168 ص.

-حیدری، ش.، 1391. برهمکنش جریان هوا، دما و راحتی در فضاهای باز شهری، هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، شماره 17، ص 37-42.

-مازند طرح، 1381. طرح جامع بابلسر، ساری: وزارت مسکن و شهرسازی.

-ﻗﺒﺎدﻳﺎن، و.، 1390. ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺑﻨﻴﻪ ﺳﻨﺘﻲ ایران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 264 ص.

-American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2002. Guide for the Verification and Validation of Computational Fluid Dynamics Simulations, Published by (AIAA G-077-1998(2002), Feb 27, 2002. http://doi.org/10.2514/4.472855

-Bakker, A., 2002-2006. Applied Computational Fluid Dynamics, Turbulence Models, http://www.bakker.org, Lecture 10.

FLOW-3D Usar Manual.Version 11.2. Flow Science Inc 2016.

-Givoni, B., 2003. Urban Design and Climate, In Time-Saver for Urban Design, Mc Graw Hill. United States of America, 960 p.

-Givoni, B., 1998. Climate Considerations in Building and Urban Design, John Wiley & Sons, New York, January, 480 p.

-Guo, F., Fan, Y. and Zhang, H., 2015. Natural Ventilation Performance in a High Density Urban Area Based on CFD Numerical Simulations, ISUS 9-9th International Conference on Urban Climate, Dalian, June 15, 2015.

-Humphreys, M.A., 1999. The Relationship Between Scales of Comfort and Scales of Warmth, UK Thermal comfort group meeting, University of Sheffield, Sep.

-Klemm, K. and Jablonski, M., 2004. Wind speed at pedestrian level in a residential building complex, At The 21th Conference on Passive and Low Energy Architecture, Eindhoven, The Netherlands, 19 - 22 September.

-Mayer, E., 1992. New Measurements of the Convective Heat Transfer Coefficients: Influences of Turbulence, Mean Air Velocity and Geometry of Human Body, Proceedings of ROOMVENT’92, Third, International Conference, Aalborg, Denmark, September 2-4, Publisher: DANVAK, Lynqby, Denmark, v. 3.

-National Meteorological Library and Archive Fact sheet 14 — Microclimates, 2011. Produced by the Met Office, 240 p.

-Oberkampf, W.L. and Trucano, T.G., 2002. Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics, Sandia National Laboratories P. O. Box 5800 Albuquerque, 124 p.

-Olgyay, V., 1963. Design with climate: bioclimatic approach to Architectural Regionalism, Princeton University Press Princeton, N.J., 190 P.

-Penwarden, A.D., 1973. Acceptable in Speeds in Towns Build, Garston, Building Science, v. 8(3), p. 259-267.

-Szucsn, A., 2013. Wind comfort in a public urban space—Case study within Dublin Docklands, Frontiers of Architectural Research, v. 2, p. 50-66

-Shishegar, N., 2013. Street Design and Urban Microclimate: Analyzing the Effects of Street Geometry and Orientation on Airflow and Solar Access in Urban Canyons, Clean Energy Technologies, v. 1(1), p. 52-56.

-Tanabe, S., Sung, J., Choi, D., Baba, N., Kiyota, M., Yoshida, K. and Tatsukawa, R., 1994. Persistent organochlorine residues in northern fur seal from the Pacific coast of Japan since 1971, Environ Pollut, v. 85, p. 305-314.

-Yakhot, V., Thangam, S., Gatski, T., Orszag, S.A. and Speziale, C.G., 1992. Development of turbulence models for shear flows by a double expansion technique, Physics of Fluids, v. A4(7), p. 1510–1520.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.