palette
پردازش داده‌هاي ماهواره‌اي، دگرساني، کاني-سازي و ژئوشيمي در محدوده اکتشافي مهرخش، شمال‌ غرب بيرجند

چکیده
منطقه مهرخش در شرق ايران و در 110 کيلومتري شمال­غرب­ بيرجند واقع شده­­است. اين محدوده شامل برونزدهايي از ولکانيک­هاي پالئوسن- ائوسن بوده که توده نيم­عميق کوارتز ديوريتي در آن­ها نفوذ نموده­است. پي­جويي اوليه در اين منطقه به کمک پردازش داده­هاي ماهواره­اي آستر به روش نقشه­بردار زاويه طيفي دگرساني­هاي پروپليتيک، آرژيليک و سرسيتيک را بارز کرد که با مشاهدات صحرايي تاييد شدند. دگرساني­هاي اصلي منطقه شامل پروپليتيک، آرژيليک و سيليسي- کربناته مي­باشند. کاني­سازي به اشکال رگه­اي (شمال، مرکز و غرب منطقه) و پراکنده (شمال منطقه) ديده مي­شود. رگه­ها داراي امتداد شمال­غرب- جنوب­شرق تا شمالي-جنوبي و شيب 85 تا 90 درجه مي­باشند. رگه­ها بيشتر سيليسي- سولفيدي هستند و کاني­هاي سولفيدي در سطح شديدا اکسيد شده و مالاکيت، آزوريت، کالکوزيت، کووليت، هماتيت و گوتيت تشکيل شده­اند. کاني اوليه سولفيدي در منطقه ديده نشد. کاني­هاي باطله کلسيت، کوارتز و باريت مي­باشد. حداکثر مقدار پراکندگي مس، روي و سرب در رسوبات آبراهه‌اي در مناطقي است که در بالادست آن کاني­سازي رگه­اي وجود دارد و در ارتباط با دگرساني­هاي آرژيليک- کربناته- پروپليتيک مي­باشد. محدوده تغييرات عناصر در نمونه­هاي ژئوشيميايي بر مبناي سنگ در رگه­ها به‌صورت زير است: مس 43500-130 گرم در تن، روي 170-13 گرم در تن، سرب 399-18 گرم در تن، طلا تا 50 ميلي­گرم در تن و نقره 3/27 -2/0گرم در تن. بيشترين ميزان عناصر در نمونه­هاي ژئوشيميايي بر مبناي سنگ در محل کاني­سازي پراکنده در واحدهاي ليتيک توف و آندزيتي است. انطباق خوبي بين نتايج پردازش­هاي ماهواره­اي آستر با دگرساني، کاني­سازي و بي­هنجاري­هاي ژئوشيميايي در محدوده مورد مطالعه وجود دارد. با توجه به گسترش دگرساني‌ها، ژئوشيمي، نوع كاني­سازي عمدتا رگه­اي و همچنين ارتباط آنها با سيستم شکستگي­ها مي­توان کانسار مهرخش را در رده کانسارهاي اپي­ترمال قرار داد
واژگان کلیدی
بلوک لوت، دگرساني، ژئوشيمي، کاني‌سازي رگه‌اي، مهرخش.

منابع و مآخذ مقاله

- افتخارنژاد، ج.، 1352. مطلبي چند درباره تشکيل حوضه رسوبي فليش در شرق ايران و توجيه آن با تئوري تکتونيک صفحه‌اي، ضميمه گزارش شماره 22 ف، سازمان زمين‌شناسي کشور، ص. 67-71.

- امامي، م.ح.، 1379. ماگماتيسم در ايران، سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور، شماره 71، 622 ص.

- جميع، ع.ر.، 1386. اکتشاف نيمه‌تفصيلي مواد معدني در شهرستان سرايان، شرکت پارس کاني و شرکت تحقيق و گسترش صنايع معدني، 205 ص.

- جميع، ع.ر.، 1387. پروژه اکتشاف تفصيلي مواد معدني در شهرستان سرايان، سازمان صنايع و معادن استان خراسان جنوبي، 204 ص.

- ساماني، ب. و اشتري، ش.، 1371. تکوين زمين شناسي ناحيه سيستان و بلوچستان، فصلنامه علوم زمين، شماره 4، سازمان زمین‌شناسی کشور، ص. 14-25.

- کريم‌پور، م.ح.، ملک‌زاده شفارودي، آ.، فارمر، ل. و استرن، چ.، 1391. پتروژنز گرانيتوئيدها، سن سنجي زيرکن به روش U- Pb ژئوشيمي ايزوتوپ‌هاي Sr- Nd و رخداد مهم کاني‌سازي ترشياري در بلوک لوت، شرق ايران، مجله زمين‌شناسي اقتصادي ايران، ص. 1-27.

- کريم‌پور، م.ح.، ملک‌زاده شفارودي، آ.، مظاهري، س.ا. و حيدريان شهري، م.ر.، 1386. ماگماتيزم و انواع کاني‌سازي مس، طلا، قلع و تنگستن در بلوک لوت، مجموعه مقالات پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و کاني‌شناسي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص. 604-598.

- لطفي، م.، 1995. نقشه زمين‌شناسي سارغنج، مقياس 100000/1، انتشارات سازمان زمين-شناسي و اکتشافات معدني.

- معصومي، ف. و رنجبر، ح.، 1387. مقايسه بين داده‌هاي تصحيح‌شده سنجنده ASTER با روشهاي نرماليزه شده، ميانگين بازتاب داخلي نسبي و لگاريتم باقيمانده جهت نقشه‌برداري از كاني‌هاي مناطق دگرسان شده، سيزدهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران، ص. 315-312.

- Alavi, M., 1991. Tectonic map of the Middle East, scale 1:2,900,000, Geological Survey of Iran.

- Berberian, M., Jackson, J.A., Qorashi, M., Khatib, M.M., Priestley, K., Talebian, M., and Ghafuri-Ashtiani, M., 1999. The 1997 may 10 Zirkuh (Qaenat) earthquake (Mw 7.2): faulting along the Sistan suture zone of eastern Iran, Geophys. J. Int136, p. 671-694.

- Berberian, M., and King, G. C. P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran, Canadian Journal of Earth Sciences, v. 18, p. 210 -265.

- Camp, V.E., and Griffis, R.J., 1982. Character, genesis and tectonic setting of igneous rocks in Sistan Suture Zone, Lithos, v. 15, p. 221- 239.

- ENVI User's Guide, 2003. ENVI User's Guide V. 4.0, Research Systems, Inc, P.1084.

- Kruse, F. A., Lefkoff, A. B., Boardman, J. W., Heidebrecht, K. B., Shapiro, A. T., Barloon, J. P., and Goetz, A. F. H., 1993. The spectral image processing system (SIPS) – Interactive, v. 44, p. 145-163.

-Malekzadeh Shafaroudi, A., and Karimpour, M.H., 2013. Hydrothermal alteration mapping in northern Khur, Iran, using ASTER image processing: a new insight to the type of copper mineralization in the area, Acta geologica sinica, In press, v. 87, p. 830-842.

- Pérez, D.J., Crósta, A.P., Souza Filho, C.R., and Marín, G., 2000. Mineral mapping exploration using hyperspectral AVIRIS data in Los Menucos area, Río Negro province (67°51’W- 40°53’S), Argentina, p. 99-672.

- Robert, F., Brommecker, R., Bourne, B.T., Dobak, P.J., and McEwan, C.J., 2007. Fifth Decennial International Conference on Mineral Exploration, Ore Deposits and Exploration Technology, v. 48, p. 691-711.

- Ruttner, A., and Stöcklin, J., 1967. Geological map of Iran, scale 1:1000,000, Geological Survey of Iran.

- Tarkian, M., Lotfi, M., and Baumann, A., 1983. Tectonic, magmatism and the formation of mineral deposits in the central Lut, east Iran, Ministry of mines and metals, GSI, geodynamic project (geotraverse) in Iran, v. 51, p. 357- 383.

- Tirrul, R., Bell, I.R., Griffis, R.J,. and Camp, V.E., 1983. The Sistan Suture Zone of eastern Iran, Geological Society of America Bulletin, v.94, p. 134 -150.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.