palette
برآورد مناطق امید بخش جهت تهیه نقشه‌های ناهنجاری ژئوشیمیایی مس و مولیبدن در منطقه پرکام، کرمان

چکیده

به منظور جدايش مقادیر ناهنجار از مقادير زمينه و براي جداسازي و تشخيص محدوده­هاي ناهنجاری، روش­هاي آماري مختلفي ارائه شده است. اين روش­ها از انواع ساده تا پيچيده تغيير مي­کنند و شامل روش­هاي غير ساختاري، روش­هاي ساختاري و روش جداسازي تفريق و غيره مي­باشند. روش­هاي ساختاري شامل روش­هايي است که موقعيت نقاط نمونه­برداري و ارتباط فضايي آنها را در تخمين مناطق ناهنجار در نظر مي­گيرد. روش آمارۀ فضايي U از جمله مهمترين روش­هاي ساختاري محسوب مي­شود که با در نظر گرفتن موقعيت فضايي نمونه­ها و بدون قضاوت کارشناسي زمین­شیمیست به تجزيه و تحليل آماري داده‌ها پرداخته و اقدام به جداسازي زيرجوامع و تشخيص مناطق ناهنجار مي­نمايد. در اين مطالعه به منظور برآورد مناطق امید بخش محدوده پرکام از روش برآورد حد آستانه­اي، بر اساس ميانه و انحراف معيار و انحراف مطلق میانه (MAD) به عنوان روش­های غیرساختاری و روش آماره U به عنوان روش ساختاری استفاده شده است. نتايج حاصله نشان مي­دهد که روش MAD نسبت به روش برآورد حد آستانه­اي، بر اساس ميانه و انحراف معيار، حد زمینه را به خوبی کاهش داده اما پیوستگی نقاط را به میزان قابل توجهی افزایش نمی­دهد. در صورتی که روش آماره U هر دو برتری مذکور را با دقت بیشتر ایفا می­نماید. یعنی علاوه بر کاهش تأثیر داده­های ناهماهنگ، به نمونه­های ناهنجار نظم بسیار بیشتری بخشیده و  پراکندگي آنها را به شکل چشمگیری مطابق با الگوی دگرسانی منطقه مورد مطالعه کاهش ­می­دهد. به طوری که مي­توان با توجه به آنها (موقعيت قرارگيري نمونه­هاي ناهنجار) محدوده­اي که داراي چگالي بيشتري از نمونه­هاي ناهنجار مي­باشد را به عنوان مناطق ناهنجاري تعيين نمود. در نهایت نیز به کمک روش آماره U نقشه زمین­شیمی واحدهای سنگی منطقه در مورد عناصر مس و مولیبدن تهيه شده است.

واژگان کلیدی
پرکام، آماره U، MAD، نقشه ناهنجاری، مس و مولیبدن.

منابع و مآخذ مقاله

-حسنی‌پاک، ع. ‌ا. و شرف‌الدین، م.، 1390. تجزيه و تحليل داده‌هاي اکتشافي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ويرايش دوم، 996 ص.

- سيد‌رحيمي‌نيارق، م. م.، قوامي‌ريابي، ر.، خالو-کاکائي، ر. و هزاره، م. ر.، 1388. به کارگيري روش آماره فضايي U جهت جداسازي مناطق آنومال طلا در منطقه کردستان، بيست و هفتمين گردهمايي علوم زمين.

-شرکت مهندسین مشاور کان ایران، 1388. مطالعات زمین‌شناسی و آلتراسیون محدوده پرکام در مقیاس 1:5000، ص 21 -60.

-قربانی، م.، 1381. زمین شناسی اقتصادی ذخایر معدنی و طبیعی ایران، انتشارات آرین زمین، تهران، 522 ص.

-قنادپور، س.س.، 1392. مطالعات ژئوشیمیایی کانسار مس پورفیری پرکام – کرمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

-قنادپور، س.س. و هزارخانی، ا.، 1391. بررسی رفتار سرب نسبت به روی و آهن در کانسار مس پورفیری پرکام، شهر بابک، کرمان با استفاده از روش گروه‌بندی، نشریه علمی- پژوهشهای دانش زمین، سال سوم، شماره 9، ص 64 -77.

-قنادپور، س.س.، هزارخانی، ا.، مختاری، ا. ر. و فتحیان‌پور، ن.، 1392. ارائه و بررسی روشی جدید برای جداسازی جوامع آماری مختلط بر اساس نمودارهای احتمال، نشریه روش‌های تحلیل و عددی در مهندسی معدن، شماره 5، ص 28- 37.

-کاظمی مهرنیا، ا.، 1389. شناخت خصوصیات پوشش شسته شده و تکامل غنی شدگی سوپرژن کانسارهای مس – مولیبدن پورفيري شمال باختری کمربند کرمان، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

-Berberian, M. and King, G.C., 1981. Towards a Paleogeography and Tectonic Evolution of Iran, Canadian journal of earth science, v. 18, p. 210–265.

-Cheng, Q., 1999. Spatial and scaling modelling for geochemical anomaly separation: Journal of Geochemical Exploration, v. 65, p. 175-194.

-Cheng, Q., Agterberg, F.P. and Bonham-Carter, G.F., 1996. A spatial analysis method for geochemical anomaly separation, Journal of Geochemical Exploration, v. 56, p. 183- I95.

-Ghannadpour, S.S. and Hezarkhani, A., 2012a. Determine the initial statistical specifications of Copper and molybdenum elements in Porphyry Copper ore deposit in Kerman: International mining congress & Expo, Iran.

-Ghannadpour, S.S., Hezarkhani, A. and Eshqi, H., 2012. Average and variance estimation programming in normal logarithmic distribution: Global journal of computer sciences, v. 2(1), p. 7-13.

-Ghannadpour, S.S. and Hezarkhani, A., 2012b. A developed software to calculate the additive constant number of average in three-variable normal logarithm: Global journal of computer sciences, v. 2(1), p. 1-6.

-Ghannadpour, S.S., Hezarkhani, A. and Sabetmobarhan, E., 2013. Some statistical analyses of Cu and Mo variates and geological interpretations for Parkam Porphyry Copper system, Kerman, Iran: Arabian Journal of Geosciences, v. 8, p. 345–355.

-Ghannadpour, S.S., Hezarkhani, A., Maghsoudi, A. and Farahbakhsh, E., 2015b. Assessment of prospective areas for providing the geochemical anomaly maps of lead and zinc in Parkam district, Kerman, Iran: Geosciences Journal. (doi: 10.1007/s12303-014-0064-0)

-Sinclair, A.J., 1991. A Fundamental Approach to Threshold Estimation in Exploration Geochemistry, probability plots revisited: journal of Geochemical Exploration, v. 41, p. 1-22.

-Saric, A., Diordjevic, M. and Dimitrijevic, M.N., 1971. Geological map of Shahre-e-Babak, 1:100,000 Series: Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.