palette
مدل سازي هيدرولوژيکي حوضه آبخیز قوچک - رودک با استفاده از مدل HMS HEC-

چکیده

حوضه آبخیز به عنوان یک هیدروسیستم است که نسبت به بارش ورودي واکنش نشان میدهد. این واکنش در ابعاد هیدورگراف سیلاب نمایان میگردد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از تلفیق نقشه های کاربری اراضی و گروه هیدرولوژیکی خاک در محیط GIS ARC ، نقشه شماره منحنی برای حوضه بدست آمد سپس با استفاده از نرم افزار الحاقی HEC- geo HMS مدل حوضه تهیه گردید. در نهایت به منظور برآورد ارتفاع رواناب و مطالعه وضعیت سیلخیزي و هیدرولوژیکی حوضه آبخیز قوچک - رودک، مدل HEC- HMS اجرا شد. به منظور اعتبارسنجی مدل 5 واقعه بارش - رواناب از ایستگاه هیدروگرافی رودک استخراج و بعد از مدل سازی، مقدار دبی مشاهداتی با مقدار دبی محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مدل در ارتباط با کارایی مدل مذکور در برآورد رواناب و دبی اوج سیلاب مورد پذیرش نمی باشد زیرا اختلاف بین دبی اوج مشاهداتی و محاسباتی بیش از 20 درصد میباشد. 

واژگان کلیدی
سیل- مدل HEC- HMS-اعتبارسنجی- حوضه آبخیز قوچک- رودک

منابع و مآخذ مقاله

- امیر احمدی، ا. و شیران، م.، 1388. کاربرد مدل HEC-HMS در تحلیل حساسیت متغیرهای ژئومورفولوژی موثر بر سیلاب دشت کرون، مجله جغرافیا و توسعه، شماره16، ص173-153.

- ثقفیان، ب. و فرازجو، ح.، 2007. تعیین مناطق مولد سیل و اولویت سیلخیزی واحدهای هیدرولوژیک حوضه سد گلستان، مجله علمی- پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال 1، شماره1، ص 11-1.

- چیداز، آ.، محسنی ساروي، م. و وفاخواه، م. ، 1388. ارزیابی مدل HEC-HMS به منظور برآورد هیدروگراف سیلاب در حوضه آبخیز کسیلیان، مجله پژوهش هاي آبخیزداري، جلد 5، ص 84-71.

- خسروشاهی، م. و ثقفیان، ب.، 2003. تعیین حساسیت اثر برخی از عوامل مؤثر بر سیلخیزی زیرحوضه های آبخیز با استفاده از تحلیل هیدروگراف های خروجی حوضه و کاربرد مدل HEC- HMS، مجله جنگل و مرتع، شماره 67، ص 32- 44.

- دستورانی، م.، خداپرست، ت .، طالبی، ر.، وفاخواه، ع. م. و دشتی، ج.، 1389. ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه آبخیز با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد)، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب، ص 8-1.

- شکري کوچک، س.، بهنیا، ع. ا .، رادمنش، ف. و آخوند علی، ع. م.، 1390. تخمین آبنمود سیلاب حوضه آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردي: حوضه ایدنک)، پژوهشنامه مدیریت حوضه آبخیز، سال سوم، شماره 5، ص 88- 63.

- کریمی، م.، غفاری، گ. و عزیزیان، م.، 1390. شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لیقوان)، هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ص 12-1.

- علیزاده، ا.، 1387. اصول هیدرولوژی کاربردی، چاپ هشتم، 811 ص.

- غلامی، و.، بشیر گنبد، م. و جوکار، ع.، 1388. بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی در ایجاد رواناب و خطر سیلاب حوضه آبخیز کسیلیان، مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری، شماره 3، ص 57-55.

- قشقایی زاده، ن.، 1391. واسنجی و اعتباریابی مدل HEC- HMS و آنالیز حساسیت آن در برآورد مشخصه های هیدروگراف سیلاب (مطالعه موردی: حوضه جاماش استان هرمزگان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس دانشگاهی قشم.

- مهدوی، م.، 1390. هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران. جلد 2، 147 ص.

- نشاط، ع. و صدقی، ح.، 1385. برآورد میزان رواناب با استفاده از روش حفاظت خاک آمریکا (SCS)و مدل HEC-HMS در حوضه آبخیز باغ ملک - استان خوزستان، مجله علمی پژوهشی مجله علوم کشاورزی، شماره4، ص 798- 786.

- نصری، م. و سلیمانی، ف.، 1390. شبیه سازی جریان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه سد شیخ بهایی)، هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ص26- 13.

- Ali Mohammad, J. k., Aslam, I. and Khan, Z., 2011. Simulation of the impacts of land-use change on surface runoff of Lai Nullah Basin in Islamabad, Pakistan. Landscape and Urban Planning, v. 102, p. 271–279.

- Arnaud, P., C. Bouvier, L. Cisneros & R. Dominguez., 2001. Influence of rainfall spatial variability on flood prediction, Journal of Hydrology, p. 260: 216-230.

- Chen, Y., Xu, Y and Yin, Y., 2009. Impacts of land use scenarios on storm run off generation in Xitiaoxi basin China, Journal of Hydrology, 289[1-4]:1-8.

- Christopher A. Johnson and Andrew C. Yung., 2001. The Use of HEC-GeoHMS and HEC-HMS to Perform Grid-based Hydrologic Analysis of a Watershed.

- Emerson CH, Welty C, and Traver RG., 2003. Application of HEC-HMS to model the additive effects of multiple detention basins over a range of measured storm volumes, Civil Engineering Database, Part of world water & Environmental Resources Congress 2003 and Related Symposia.

- Garcia, A. Sainz, A. Revilla, J. and Alvarez, C., 2008. Surface Water Resources Assessment in scarcely gauged basins in the north of Spain. Journal of Hydrology. p. 312-326.

- Hongming, He. Z. Mervyn, R. Peart, J. Quanfa Z .,2012. Sensitivity of Hydromorphological hazards in the Qingling Mountains, China.

- Kafle, T.P., Hazarika, M.K., Karki, S., Shrestha, R.M., Sharma R., and Samarakoon , L., 2007 . Basin scale rainfall runoff modeling for flood forecasts, 5th Annual Mekong flood Forum. Vietnam.

- Stone, B. S., 2001. Geospatial Database and Preliminary Flood Hydrology Model for the Lower Colorado Basin.173P.

- Tingsanchali, T. Tanmanee, S., 2012. Assessment Of Hydrological Safety of Mae Sruai Dam, Thailand. P. 1198-1204.

- US Department of Agriculture, Soil Conservation Service (USDA, SCS)., 1972. Hydrology, National Engineering Handbook, Section 4.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.