palette
سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط شهری در بافتهای فرسوده پس از فرآیند نوسازی )مطالعه موردی: محلات اسدی و صفا-منطقه 31 تهران(
حسین حاتمی نژاد, اکبر حمیدی, لیلا محمدی کاظم آبادی

چکیده

بافت‌های فرسوده شهری بر اثر گذشت زمان و تغییر در الگوهای فضایی ساخت‌وساز، دارای مشکلات زیادی از لحاظ شرایط کالبدی، اقتصادی و اجتماعی برای زندگی ساکنان آن­ها شده‌اند. بر این اساس راهبرد بهینه بهسازی و نوسازی این بافت‌ها دارای اهمیت زیادی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی رضایتمندی ساکنان محلات اسدی و صفا منطقه 13 تهران از کیفیت محیط شهری پس از فرآیند نوسازی می‌باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی و روش گردآوری داده­ها، پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش ساکنان محلات اسدی و صفا می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر نمونه انتخاب و پرسش‌نامه بین آن‌ها توزیع شده است. داده­ها در نرم‌افزار SPSS با استفاده از آزمون­های T تک نمونه‌ای، کندال و همبستگی پیرسون تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که شهروندان از میان شاخص‏های مورد بررسی نسبت به شاخص‌های زیبایی‌شناسی، کالبدی و امنیت ابراز نارضایتی کرده‌اند. بالاترین سطح رضایتمندی ساکنان به بعد دسترسی و پایین‌ترین سطح رضایتمندی به بعد کالبدی تعلق دارد. نتایج به دست آمده از همبستگی پیرسون گویای این حقیقت می‌باشد که بین ویژگی‌های فردی ساکنین و رضایتمندی آن‌ها از شاخص‌های کیفیت محیط رابطه‌ای وجود ندارد.

واژگان کلیدی
بافت فرسوده، نوسازي، رضایتمندي ساکنان، محلات اسدي و صفا، منطقه 31 تهران.

منابع و مآخذ مقاله

-آخوندی احمدی، ع.، برک پور، ن.، خلیلی، ا. و صداقت نیا، س.،1394. سنجش کیفیت زندگی در کلانشهر تهران، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره 19، شماره 2، ص 5-22.

-بحرینی، ح.، ایزدی، م. و مفیدی، م.، 1392. رویکردها و سیاست‌های نوسازی شهری از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره 9، ص 17-30.

-تقوایی، م.، بابا نسب، ر. و موسوی، چ.،1391. تحلیلی بر سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، مطالعه موردی: منطقه 4 تبریز، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شماره 2، ص 19-36.

-حاجی نژاد، ع.، رفیعیان، م. و زمانی، ح.، 1389. بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی (مطالعه موردی: مقایسه بافت قدیم و جدید شهر شیراز)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 77، ص 129-144.

-خاتون‌آبادی، ا.، صابری، ز. و ابراهیمی، م.،1390. میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی، مطالعه موردی: روستا شهر عاشق آباد، فصلنامه روستا و توسعه، سال 14، شماره 8، ص 101-111.

-دویران، ا.، 1387. آسیب‌شناسی و تحلیل شیوه‌های مداخله در بافت فرسوده (نمونه موردی: محله اسلام‌آباد زنجان)، همایش بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، مشهد مقدس، ص 1-19.

-رفیعیان، م.، عسگری زاده، م. و عسگری زاده، ز.، 1388. ارزیابی مجتمع‌های مسکونی با تأکید بر رویکرد رضایتمندی در محله نواب، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 14، شماره 1، ص 197-212.

-سازمان نوسازی شهر تهران، 1395. ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، منطقه 13 شهرداری تهران.

-سلمانی، ح.، تقوایی، ع. و رفیعیان، م.، 1391. سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری‌سازی آن، مورد شناسی: محله هاشمی در منطقه ده تهران، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شماره 4، ص 53-64.

-شاطریان، م.، اشنویی، ا. و گنجی پور، م.، 1391. سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافت قدیم شهر آران و بیدگل از شاخص‌های کیفیت زندگی، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال چهارم، شماره 13، ص 127-144.

-شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، 1390. سند راهبردی بهسازی و تجدید حیات بافت‌های فرسوده شهری، تهران.

-شماعی، ع. و پوراحمد، ا.، 1383. تحلیلی بر سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری در برنامه‌های توسعه کشور، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 48، ص 179-202.

-فلامکی، م.، 1390. باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

-گیفورد، ر.، 1378. روان‌شناسی محیط‌های مسکونی، ترجمه وحید قبادیان، فصلنامه معماری و فرهنگ، سال2، شماره 3.

-محمدی، ج. و زواره بیدگلی، س.م.، 1388. توسعه درونزای بافت‌های فرسوده شهری، سپهر (سازمان جغرافیایی)، سال هیجدهم، شماره 70، ص 23-30.

-مهران فر، م.، فولادیان، ا. و اصغرپور، ا.، 1391. تأثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت‌های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد، مجله علوم اجتماعی، سال نهم، شماره 2، ص 157-182.

-وزارت مسکن و شهرسازی، 1386. طرح تفصیلی منطقه 13 تهران، مهندسین مشاور گزینه.

-Bonaiuto, N., Forrara, F. and Bonnes, M., 2003. Perceived Residential Environment Quality and Neighborhoods Attachment in Urban Environmental: a Confirmation Study on the City of Rome, Landscape and Urban Planning, v. 65(1), p. 41-52.

-Bramley, G. and Power, S., 2008. Urban Form and Social Sustainability: the Role of Density and Housing Type, Planning and design.

-Chapman, D.P., Strine, T.W., Balluz, L.S., Moriarty, D.G. and Mokdad, A.H., 2008. The Associations Between Life Satisfication and Health – Related Quality of Life, Journal of Community Health, v. 33(1), p. 40-50.

-Denik, M., Mitkoric, P., Velev, J. and Bogdanovic, I., 2008. Application of the Urban Reconstruction Method in the Central Area of Nis, Architecture and Civil Engineering, v. 6, p. 15-23.

-Fleury–Bahi, G., Felonneau, M.L. and Marchand, D., 2008. Process of place identification and residential satisfaction, Environment and Behavior, v. 40(5), p. 669-682.

-Kowaltowski, D.C., Da Silva, S.A., Labaki, L.C., Rusche, R.C. and De Carvalho, M.D., 2006. Quality of Life and Sustainability Issues as seen by the Population of Low – Income Housing in the Region of Campinas, Brazil, Habitat international, v. 30(4), p. 1100-1114.

-Nillson, J., 2006. “Social Capital and Quality of Life in The Old Age”, Journal of Aging and Health, v. 19(3), p .419-434.

-www.Region13.tehran.ir.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.