palette
ارزیابی آسیب‌پذیری سواحل نسبت به بالا آمدن تراز آب دریا، استان مازندران
صدرالدین متولی, محمد مهدی حسین زاده, خه بات درفشی

چکیده

در 50 سال گذشته بالا آمدن سطح آب دریای خزر و پایین رفتن تدریجی و مجدد آن که بخشی از رفتار طبیعی­اش است، ساختمان­ها، زمین­های زراعی و بخش­های مسکونی و تجاری زیادی را تخریب کرده و یا در معرض تهدید قرار داده است. حریم قانونی فعلی دریای خزر مطابق تعریف ارائه شده در قانون اراضی مستحدثه و ساحلی 60 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 بیان شده است. با توجه به حداکثر تراز آب دریای خزر در سال یاد شده که برابر 66/27- متر می­باشد، 87/88 درصد از طول خط کرانه استان مازندران در محدوده حریم قانونی به زیر آب رفته است. در این پژوهش برای دست­یابی به شاخص آسیب­پذیری منطقه ساحلی استان مازندران در برابر نوسانات تراز آب دریا، پنج متغیر در قالب دو زیر شاخص طبیعی و انسان منشاء بکار گرفته شد. متغیرهای مورد نظر با توجه به هدف مطالعه شامل تغییرات ارتفاع زمین، شیب، ناهمواری­های ساحلی کاربری اراضی و دوری و نزدیکی از جاده است. تعیین حریم­های حائل اولیه و ثانویه در استان مازندران نشان داد که در محدوده خط ساحل سال 1389 تا تراز 7/24- متر (حریم حائل اولیه)، بیش­ترین کاربری اراضی به ساختارهای طبیعی، زراعی و باغی اختصاص دارد؛ ساختارهای طبیعی با 8045 هکتار بیش­ترین مساحت را دارند که معادل 7/35 درصد از مجموع اراضی واقع شده در محدوده حائل اولیه را شامل می­شوند. در محدوده حریم عمودی ثانویه استان مازندران (تراز ارتفاعی 7/24- تا 5/23- متر)، کاربری­های زراعی با 9644 هکتار غالب می­شوند و بیش­ترین مساحت را در میان اراضی واقع شده در این محدوده دارند.

واژگان کلیدی
آسیب‌پذیری سواحل، استان مازندران، شاخص CVI، تعیین حریم، نوسانات تراز آب

منابع و مآخذ مقاله

منابع

-سعید صبائی، م.، دانه‌کار، ا. و درویش صفت، ع. ا.، 1390. بازبینی حریم قانونی سواحل دریای خزر به سبب تغییرات تراز آب دریا مطالعه نمونه: گیلان، آمایش سرزمین، سال سوم، شماره چهارم، ص 115-136.

-سعید صبائی، م.، دانه‌کار، ا.، درویش صفت، ع. ا.، قانقرمه، ع. و آزرم دل، ح.، 1391. معرفی حریم توسعه در سواحل جنوبی دریای خزر مطالعه موردی: استان مازندران، نشریه محیط زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 65، شماره 2، ص 205-222.

-عبدالهی، ع.، 1385. ديناميك درياي خزر طي دوره هولوسن و نقش آن در تغييرات خط ساحلي محدوده ساحلي شرق درياي خزر، سازمان بنادر و کشتیرانی، معاونت فنی و مهندسی اداره کل مهندسی سواحل و بنادر، 135 ص.

-عمونیا، ح.، 1390. تأثیر تغییرات سطح آب دریا در ژئومورفولوژی و نقش آن در مدیریت خط ساحلی دریای خزر (مطالعه موردی: خط ساحلی از بابلرود تا تالار)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، 158 ص.

-قانقرمه، ع.، 1388. گزارش نوسانات سطح تراز آب دريای خزر، مرکز ملی مطالعات و تحقيقات دريای خزر، گزارش داخلی، 146 ص.

-قانقرمه، ع. و ملک، ج.، 1384. همزیستی مسالمت‌آمیز با نوسانات آب دریای خزر به منظور توسعه پایدار سواحل ایران (مطالعه موردی: ساحل جنوب‌شرقی)، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 54، ص 1-11.

-Aboudha, P.A. and Woodroff, C.D., 2006. International assessment of the vulnerability of the coastal zone to climate change, Including an Australian perspective, Australian greenhouse office, Department of the environment and heritage: School of earth and environmental sciences, University of Wollongong, Australia, 67 p.

-Adger, N.W., Brooks, N., Kelly, M., Bentham, G. and Eriksen, S., 2004. New indicators of vulnerability and adoptive capacity, Tyndall Centre technical (See also http://www.tyndall.ac.uk/research/theme3/final_reports), 234 p.

-Diaconescu, C. and Knapp, J.H., 2001. South Caspian basin: A natural laboratory for sea level change and hydrology stability: Earth system processes - Global meeting (June, 24-28, 2001), 342 p.

-Escourou, G., 1991. Le climat et laville Nalhan, 190 p.

-Firoozfar, A., Edward, N. and Bromhead, A.P., 2012. Caspian Sea level change impact regional seismicity: Journal of Great lakes research, v. 38(4), p. 667-672.

-Firoozfar, A., Edward, N. and Bromhead, A.P., 2012. Caspian Sea level change impact regional seismicity: Journal of Great lakes research, v. 38(4), p. 667-672.

-Gornitz, V.M., Daniels, R.C., White, T.W. and Birdwell, K.R., 1994. The development of a coastal risk assessment database: Vulnerability to sea-level rise in the U.S. Southwest: Journal of coastal research, Special Issue, v. 12, p. 327-338.

-Guigo, M., 1991. Gestion de Environment ET Etude dl Impact, Masson Paris, 211 p.

-Haines, P.E., 2005. Determining appropriate setbacks for future development around ICOLLS, 14th NSW Coastal conference, Narooma, 543 p.

-Henderson, A., 1991. Policy Advice on Greenhouse Induced Climatic Change: Progress in Physical Geography, p. 15-53.

-Kakroodi, A.A., Krooneberg, S.B., Hoogendoorn, R.M., Mohaammad khani, H., Yamani, M. and Ghasemi, R., 2012. Rapid Holocene sea level changes along the Iranian Caspian coast: Journal of Quaternary, international, v. 263, p. 93-103.

-Lahijani, H., Rahimpour-Bonab, H., Tavakoli, V. and Hosseindoost, M., 2007. Evidence for late Holocene Highstands in Central Guilan-East Mazanderan, South Caspian coast, Iran: Journal of Quaternary International, v. 197(1-2), p. 55-71.

-McLaughlin, S., McKenna, J. and Cooper, J.A.G., 2002. Socio-economic data in coastal vulnerability indices: Constraints and opportunities: Journal of coastal research, Special Issue, v. 36, p. 487-497.

-Pacione, M., 1990. Conceptual Issues in Applied Urban Geography: SOC. Geography, 81 p.

-Program International Man and Biosphere, 1970. UNESCO, 253 p.

-Szlafstein, C.F., 2005. Climate change, sea-level rise and coastal natural hazards: A GIS-based vulnerability assessment, State of Para, Brazil: Human security and climate change an international workshop Asker near Oslo, 143 p.

-Thieler, E.R. and Hammar-klose, E.S., 1999. National assessment of coastal vulnerability to sea level rise: preliminary results for the US Atlantic coast, US Department of the interior, US geology survey, 287 p.

-Vali-khodjeini, A., 1991. Hydrology of the Caspian Sea and its problems: Proceedings of the Vienna symposium, August 1991, 367 p.

-Wicherek, S., 1993. Land Erosion in Temperate Plains and Hills Environment: Elsevier, 43 p.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.