palette
مشخصات نویسندگان

وزیری مقدم, حسین, استاد، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان, ایران

  • دوره 10، شماره 1، بهار 1398 - علمی -پژوهشی
    بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیتهای سازند شهبازان در شمال غرب سمیرم: مطالعهای از فرآیند دولومیتی شدن در حاشیه شرقی حوضه فورلند زاگرس
    چکیده  PDF