palette
مشخصات نویسندگان

وزیری, محمدرضا, گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران, ایران

  • دوره 10، شماره 4، زمستان1398 - علمی -پژوهشی
    زیست چینه‌نگاری، بوم‌شناسی دیرینه و جغرافیای دیرینه استراکدهای سازند قم در برش گنجان، شرق رابر، کرمان (حوضه درون کمانی ارومیه-دختر)
    چکیده  PDF