جزئیات نویسندگان

احمديان, جمشيد, استاديار گروه زمين شناسي، دانشگاه پيام نور, Iran, Islamic Republic of