جزئیات نویسندگان

ابراهیمی, رضا, دانشجوی دکتری مخاطرات آب و هوایی دانشگاه شهید یزد, Iran, Islamic Republic of