palette
مشخصات نویسندگان

فنی, زهره, استادیار گروه جغرافیای شهری، دانشگاه شهید بهشتی, ایران