palette
مشخصات نویسندگان

فنی, زهره, دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی, ایران