palette
مشخصات نویسندگان

فنی, زهره, گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران