جزئیات نویسندگان

احمدنژاد, زینب, دانشگاه شهید چمران اهواز, جمهوری اسلامی ایران