palette
مشخصات نویسندگان

فیض نیا, سادات, دانشگاه تهران, ایران

  • دوره 9، شماره 1، بهار 1397 - علمی -پژوهشی
    طبقه‌بندی ناهمواری ها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی و بررسی ارتباط بین ناهمواری‌ها و سازند‌های زمین‌شناسی (بررسی موردی: زیر حوضه بیرانشهر)
    چکیده  PDF