palette
مشخصات نویسندگان

فاطمی عقدا, سید محمود, استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی, ایران

  • دوره 10، شماره 2، تابستان1398 - علمی -پژوهشی
    بررسی ارتباط بین ویژگی‌های گوشه‌داری، بافت سطحی و وجود ریزترک در سنگدانه‌های طبیعی با مساحت، شیب و طول آبراهه اصلی در حوزه بالادست مخروط افکنه‌های واقع در شمال دشت دیره
    چکیده  PDF