جزئیات نویسندگان

احمدی, فروزان, دانش آموخته رشته جغرافیاي طبیعی- ژئومورفولوژي، دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of