جزئیات نویسندگان

آدابی, محمد حسین, استاد گروه زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 2, شماره 2: تابستان 1390 - علوم پایه
    مطالعه بافت‌های مختلف انیدریت، انواع دولومیت و بررسی کیفیت مخزنی سازند دالان در یکی از چاه‌های میدان گازی پارس جنوبی
    چکیده  PDF