palette
مشخصات نویسندگان

فتاحی, مرتضی, دانشیار گروه زلزله شناسی، دانشکده ژئوفیزیک، دانشگاه تهران, ایران