اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حاتمی نژاد, حسین, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
حاج علیلو, بهزاد, دانشيار زمين شناسی اقتصادي، دانشگاه پيام نور- مرکز تبریز (Iran, Islamic Republic of)
حاجي, عرفان, دانشگاه گلستان (Iran, Islamic Republic of)
حاجی علی بیگی, حسین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حبیبی, حسین, در مقاله نیامده است. (Iran, Islamic Republic of)
حجه فروش نيا, شيلا, كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست (Iran, Islamic Republic of)
حسن زاده, رسول, کارشناس ارشد هيدروژئومورفولوژي، دانشگاه محقق اردبيلی (Iran, Islamic Republic of)
حسن نژاد, علي اکبر, استاديار زمينشناسي اقتصادي، دانشکده علوم زمين، دانشگاه دامغان (Iran, Islamic Republic of)
حسن نژاد, علی اکبر, دانشگاه دامغان (Iran, Islamic Republic of)
حسنوند, وحید, کارشناسي ارشد رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان
حسين زاده, سيدرضا, دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
حسين زاده, قادر, دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
حسين زاده, محمد مهدي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حسين زاده, محمد مهدي, استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حسين زاده, محمدمهدي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حسین زاده, محمد مهدی, دانشیار-دانشگاه شهید بهشتی
حسین زاده, محمد مهدی, دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
حسین زاده, محمد مهدی, دانشگاد شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حسین زاده, محمد مهدی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حسینی, مسعود, کارشناس ارشد زمينشناسیاقتصادي، شرکت مهندسين مشاور زرناب اکتشاف، تهران (Iran, Islamic Republic of)
حسینی, هاشم, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
حسینی, هجر سادات, دانشگاه مازندران
حسینی برزی, محبوبه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حسینی برزی, محبوبه, دانشگاه شهید بهشتی تهران (Iran, Islamic Republic of)
حسینی برزی, محبوبه, استادیار، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (44)    1 2 > >>