palette
اسامی نویسندگان
ز
زارع خلیلی, مسلم, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
زارع شولی, معصومه, دانشجوی دکترای پترولوژی، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد (ایران)
زارعی, بهادر, استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران (ایران)
زارعی, مهدی, دانشیار گروه هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شیراز (ایران)
زحمتکش مارمی, حوریه, کارشناس مطالعات آب‌های زیرزمینی، شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان، بندرعباس، ایران (ایران)
زراسوندی, علی رضا, گروه علوم‌ زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز (ایران)
زرین کوب, محمد حسین, استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند (ایران)
زرین‌کوب, محمد حسین, دانشگاه بیرجند (ایران)
زرین‌کوب, محمدحسین, استاديار زمين شناسي دانشگاه بيرجند (ایران)
زلنسکی, مایکل, موسسه کانی‌شناسی تجربی، آکادمی علوم، روسیه (روسیه)
زمان زاده, سید محمد, دانشگاه تهران (ایران)
زمانزاده, سید محمد, گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران (ایران)
زمانزاده, سید محمد, استادیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران (ایران)
زمانی, بهزاد, دانشگاه تبریز (ایران)
زمانیان, حسن, گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران (ایران)
زمانیان, حسن, گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران (ایران)
زنگنه, محمدصادق, گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران (ایران)
زنگنه اسدي, محمد علي, دانشيار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه حکيم سبزواري (ایران)
زهرایی, اکبر, دانشگاه اصفهان (ایران)
زهیره, غصون, گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (آذربایجان )

1 - 20 (20)